ed visit palatino;">sale 255, 255, 0.92);"> 


prof. dr hab. Stanisław Dylak

profDylakBW

[dyżur - wt. 11:30 - 12:30, ul. Słowackiego 20, p. 42A]


 

Kwalifikacje naukowe:

 

MAGISTERIUM [1973]: pedagogika, Skuteczność wykładu telewizyjnego w kształceniu nauczycieli, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, PROMOTOR: Leon LEJA

 

DOKTORAT [1981]:  doktor nauk humanistycznych (specjalność: pedagogika), Kształcenie ideologiczno - pedagogiczne jako czynnik rozowju młodej kadry naukowej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, PROMOTOR: Leon LEJA

 

HABILITACJA [1995]: pedagogika, Wizualicja w kształceniu nauczycieli, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaDodatkowe kwalifikacje:

 

1993: Międzynarodowy kurs dla 25 przedstawicieli wszystkich kontynentów: Science, Technology and Society, Oxford University, Department of Educationa Studies


 

Historia zatrudnienia i pracy: 

 

1970 - 1972: nauczyciel w ośrodkach poznańskich dla głęboko upośledzonych;

 

1972 - 1973: wychowawca w internacie dla młodzieży szkół średnich (Poznań);

 

2004 - 2005: stanowisko profesora na Uniwersytecie Rzeszowskim.  


 

Funkcje na uczelni i poza nią:

 
2000 - 2002: ekspert ministerialny  w zakresie oceny programów nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

 

2001 - 2008: pełnomocnik rektora ds. kształcenia nauczycieli;

 

2002 - 2008: dyrektor Centrum Koordynacyjno - Programowego Nauczycieli na UAM;

 

2003 - 2007: członek Executive Committe of International Study Association of Teacher Teaching (ISATT) na podstawie wyborów;

 

2004: Kierownik zespołu badawczego nad tendencjami kształcenia nauczycieli, wyniki opublikowane w: Neodidagmata - Współczesne tendecje w badaniach nad nauczycielem;

 

2005 - 2006: uniwersytecki koordynator systemu studiów podyplomowych na UAM finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

2006: ekspert Programów Europejskich w zakresie independent learning (uczenie niezależne - w związku i poza systemem oficjalnym, także według własnych zainteresowań) w programie realizowanym w Westminster Internationl University w Taszkiencie, Uzbekistan);

 

2006: przygotowanie danych oraz opracowanie ankiet i wywiadów dot. edukacji przyrodniczej w Polsce, publikacja unijna: Science Teaching in Schools in Europe. Policies and Reaserach, European Commission, Brussels;

 

2008 - 2012: członek zespołu uniwersyteckiego ds. Programów Europejskich;

 

2008 - 2010: kierownictwo naukowe w projekcie finansowanym ze środków unijnych: Twórczy uczeń, obejmującym 75 szkół z rejonu Wielkopolski;

 

2009 - 2013: kierownictwo naukowe w projeckie finansowanym ze środków unijnych: Kolegium Śniadeckich, z udziałem 200 uczniów z dwóch szkół średnich - w Poznaniu oraz Grodzisku Wielkopolskim;

 

2010: kierownik zespołu badawczego nad sposobem czytania gimnazjalistów z perspektywy zróźnicowanego doświadczenia internetowego, według metodologii eye - trackingowej; publikacje wyników: Dylak S. [2010]. Działanie zmienia mózg, poszukiwanie w Internecie także... [w:] Morbitzer J. (red.)[2010]. Technologia dla edukacji. Kraków;

 

2011 - 2014: kierownictwo naukowe w projekcie finansowanym ze środków unijnych: eSzkoła - Moja Wielkopolska, obejmującym 105 szkół z Wielkopolski, w tym 9000 uczniów i 900 nauczycieli;

 

2012: członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.


 

Prowadzone zajęcia: pedagogika, pedeutologia, seminaria magisterskie, zajęcia dla doktorantów 


 

Wybrane publikacje

 

Prace zwarte i pod redakcją naukową:

 

Dylak S. [1995]. Wizualizacje w kształceniu nauczycieli. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM;

 

Dylak S., Solomon J. (red.) [1998]. Dziecko w świecie przyrody i nauki. Toruń - Edytor, Warszawa - Wyższa Szkoła Nauczycielska;

 

Dylak S. [2000]. Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN;

 

Arciszewska E., Dylak S. [2005]. Nauczanie przyrody - wybrane zagadnienia. Warszawa, Wydawnictwo CODN;

 

Bonaj J., Burakowska E., Dąbrowska M., Dylak S., Szmidt K. (red.) [2007]. Przygoda z klasą - pakiet podręczników, zeszytów i materiałów edukacyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP;

 

Dylak S. [2008]. Tworzenie programów nauczania w szkołach artystycznych: ku praktyce refleksyjnej. Warszawa, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych;

 

Denicolo P., Dylak S., Pęczkowski R. (red.) [2008]. Proces globalizacji a kształcenie nauczycieli: spojrzenie międzykulturowe. Poznań - Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszkowskiego;

 

Dylak S., Skrzydlewski W. (red.) [2012]. Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej. Poznań - Rzeszów.  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych Poznań.


 

Artykuły w pracach zwartych i czasopismach:

 

Dylak S., Kaczmarska D. [2001]. Media for Children: Foreign Language, Technology, and Science. "TechTrends for Leaders in Education and Training" vol. 45, no. 6;

 

Cifuentes L., Dylak S. [2007]. Trigger visuals for cross - cultural learning. "International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning" vol. 17, no 2/3, ss. 121 - 137;

 

Dylak S. [2007]. Die Idee der nachhaltigen Entwicklund in der Lehrerbildung. [w:] Emmermann C., Stoltenberg U. [2007]. Tradition und Innovation. Region und Bildung in einer nachhaltigen Enticklung VAS. Frankfurt am Mein;

 

Dylak S. [2007]. W cieniu własnej wiedzy - między pewnością a bezradnością wychowawcy. [w:] Dudzikowa M. [2007]. Wychowanie. Pojęcia. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, tom 3. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss. 43 - 64;

 

Dylak S. [2010]. Kształtowanie (się) pedagogicznej wiedzy nauczycielskiej - w procesie stawania się nauczycielem - epitafium. [w:] Piekarski J., Szmidt K., Urabaniak - Zając D. (red.) [2010]. Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Wydawnictwo Impuls;

 

Cifuentes L., Dylak S. [2010]. Trigger visuals (wideodramy) w kształceniu dostosowanym kulturowo. "Studia Edukacyjne" nr 13/2010;

 

Dylak S. [2011]. Uniwersytet trzeciego wieku czyli jak rozwijać skrzydła... przy ziemskim przyciąganiu. [w:] Głuszak Z., Szkutnik Z., Tuchowska M.(red.) Uniwersytet trzeciego wieku kreatorem jakości życia osób 50+. Międzychód, Wydawnictwo UTW;

 

Dylak S. [2012]. Metoda projektów płaszczyzną wzajemnego dostrajania się szkoły i digital natives. "Neodidagmata" nr 33/34.

 

Dylak S. [2012]. Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka. [w:] Dylak S., Skrzydlewski W. Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej. Poznań - Rzeszów.  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych Poznań.

 

Dylak S. Gneneral Introduction, [w:] Joanna Countney, Mick Dunne, Claes Malmerg, Malcolm Smith (ed.) EuSTD - web – European Teachers Profssional Development for Science Teaching in Web-based Environment, Program Socrates Commenius, akcja 2.1, ss. 5-10 - http://cms.ua.pt/eustd-web/files/u1/eustdweb_book_last.pdf

 

 

Materiały dydaktyczne i programy studiów
Schools in Europe - the other schools... (Anglia, Austia, Dania, Holandia, Niemcy, Szkocja, Walia) - część programów była wyświetlana w TVP;

 

Improving teacher critical thinking through learning design: inicjator oraz współautor: moduł realizowany obecnie w ramach programu ERASMUS

 

Autor oraz współautor 23 filmów z cyklu Szkoła inna... - o szkołach alternatywnych w Europie


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Joomla templates by a4joomla