Jeżeli chcesz logo ZMSP napisz e-mail'a zmsp@amu.edu.pl

Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego
w Polsce

Inspekcja
Ochrony
¦rodowiska

Założenia ogólne programu:

Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego (ZM¦P) funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu ¦rodowiska, a jego zadaniem w odróżnieniu od monitoringów specjalistycznych jest prowadzenie obserwacji możliwie jak największej liczby elementów ¶rodowiska przyrodniczego, w oparciu o planowe, zorganizowane badania stacjonarne. Celem ZM¦P jest dostarczenie danych do okre¶lania aktualnego stanu ¶rodowiska oraz w oparciu o wieloletnie cykle obserwacyjne, przedstawienie krótko i długookresowych przemian ¶rodowiska w warunkach zmian klimatu i narastaj±cej antropopresji. Uzyskane wyniki z prowadzonych obserwacji stanowi± podstawę do sporz±dzenia prognoz krótko i długoterminowych rozwoju ¶rodowiska przyrodniczego oraz przedstawienia kierunków zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania.
Program ZM¦P jest programem monitoringu funkcjonowania geoekosystemów (krajobrazów), służy zachowaniu struktury krajobrazowej Polski. Pod względem metodologicznym program ZM¦P opiera się na koncepcji funkcjonowania systemu, realizuje założenia zachowania georóżnorodno¶ci i bioróżnorodno¶ci całego kraju. Podstawowym obiektem badań w ZM¦P jest zlewnia rzeczna (jeziorna), w zasięgu której zlokalizowane s± testowe powierzchnie badawcze, ujmuj±ce możliwie wszystkie typy ekosystemów badanego krajobrazu.
Podstaw± realizacji programu ZM¦P jest dobrze zorganizowany system pomiarowy w Stacjach Bazowych oraz sprawny system informatyczny. Docelowo Stacje Bazowe winny być zlokalizowane na obszarach reprezentuj±cych przez podstawowe typy krajobrazów naszego kraju. Chodzi bowiem o stał± informację dotycz±c± stanu ¶rodowiska i struktury krajobrazowej Polski. Stabilno¶ć funkcjonowania Stacji Bazowych to niezbędny warunek prowadzenia studiów modelowych i symulacyjnych ¶rodowiska przyrodniczego Polski. Stacje Bazowe winny gwarantować uzyskanie wieloletnich serii obserwacyjnych. Dlatego między innymi planowano organizację Stacji Bazowych na terenie wszystkich Parków Narodowych. Zebrana informacja o ¶rodowisku przyrodniczym winna być szybko udostępniana do wykorzystania. W zwi±zku z tym istotn± spraw± jest organizacja systemu informatycznego, zabezpieczaj±cego przekazywanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych.
Program ZM¦P w zakresie organizacji systemu pomiarowego i metod badań nawi±zuje do programu europejskiego Integrated Monitoring (International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects = ICP/IM).

Stacje Bazowe ZM¦P w Polsce:

  • 01ZM - Stacja Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Puszcza Borecka, Instytut Ochrony ¦rodowiska, Warszawa
  • 05ZM - Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Wigry, Wigierski Park Narodowy, Krzywe
  • 06ZM - Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • 07ZM - Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego w Koniczynce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  • 08ZM - Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Kampinos, Kampinoski Park Narodowy, Granica
  • 09ZM - Stacja Geoekologiczna ¦w. Krzyż, Akademia ¦więtokrzyska, Kielce
  • 10ZM - Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Polska Akademia Nauk, Warszawa
  • 11ZM - Stacja Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • 12ZM Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Roztocze, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec


20.11.2013 - e-mail: zmsp -@- amu.edu.pl