Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego w Polsce
Stan geoekosystemów Polski
w roku hydrologicznym 1996

Zbigniew Zwoliński
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
e-mail


Opracowaniem objęto wyniki badań monitoringowych wykonanych w roku hydrologicznym 1996 (od 1 listopada 1995 do 31 paĽdziernika 1996) na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego (ZM¦P):
 1. 01ZM - Stacja Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Puszcza Borecka, Instytut Ochrony ¦rodowiska, Warszawa,
 2. 05ZM - Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Wigry, Wigierski Park Narodowy, Krzywe,
 3. 06ZM - Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
 4. 07ZM - O¶rodek Biologii Stosowanej w Koniczynce, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń,
 5. 08ZM - Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Kampinos / Pożary, Kampinoski Park Narodowy, Granica,
 6. 10ZM - Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Powyższe Stacje Bazowe ZM¦P realizuj± program obserwacyjno-pomiarowy zgodnie z przyjętymi założeniami w instrukcji "Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego: Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań" (Kostrzewski, Mazurek, Stach 1995) oraz w umowach indywidualnych zawartych pomiędzy Koordynatorem programu "Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego w Polsce" a poszczególnymi Stacjami Bazowymi. Z uwagi na niejednakowy udział mierzonych parametrów na poszczególnych Stacjach Bazowych ZM¦P niemożliwe jest jak dot±d przedstawienie syntetycznego opracowania, które objęłoby główne tendencje rozwojowe geoekosystemów w zróżnicowanych krajobrazach Polski. St±d podjęto próbę wskazania niektórych ważniejszych wyników badań monitoringowych uzyskanych na Stacjach Bazowych ZM¦P w układzie kolejnych programów pomiarowych ZM¦P. Opracowanie zostało wykonane w oparciu o roczne raporty Stacji Bazowych ZM¦P (Gil, Bochenek 1997, Krzysztofiak 1997, Szpikowski, Michalska, Kruszyk 1997, Wierzbicki 1997, Wójcik 1997, Żarska 1997).


 • Program pomiarowy A1: meteorologia
 • Program pomiarowy B1: chemizm powietrza
 • Program pomiarowy C1: chemizm opadów atmosferycznych
 • Program pomiarowy C2: chemizm opadu podokapowego
 • Program pomiarowy C3: chemizm spływu po pniach
 • Program pomiarowy D1: metale ciężkie w mchach - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy E1: gleby
 • Program pomiarowy F1: chemizm roztworów glebowych
 • Program pomiarowy F2: wody gruntowe
 • Program pomiarowy G1: chemizm organów asymilacyjnych (listowia) - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy G2: chemizm opadu biologicznego (¶ciółki) - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy H1: wody powierzchniowe - rzeki
 • Program pomiarowy H2: wody powierzchniowe - jeziora
 • Program pomiarowy I1: hydrobiologia rzek - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy I2: hydrobiologia jezior - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy J1: flora i ro¶linno¶ć zlewni reprezentatywnej
 • Program pomiarowy J2: struktura i dynamika szaty ro¶linnej
 • Program pomiarowy K1: uszkodzenia drzew i drzewostanów - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy L1: inwentaryzacja drzewostanów - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy M1: epifity nadrzewne - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy N1: rozkład mikrobiologiczny ¶ciółki - Program nie jest realizowany na żadnej ze Stacji Bazowych ZM¦P.
 • Program pomiarowy O1: fauna bezkręgowa
 • Program specjalny: monitoring ruchów osuwiskowych
 • Uwagi końcowe
 • Literatura


Cytowanie: Zwoliński, Zb., 1997. Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan96/stan96.html, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań, [dd.mm.rrrr - data odwiedzenia strony]
e-mail: zmsp@amu.edu.pl

10.10.1997