Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce
Stan geoekosystemów Polski
w roku hydrologicznym 1996

Zbigniew Zwoliński
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

O1: fauna bezkręgowa Program specjalny:
monitoring ruchów osuwiskowych
Uwagi końcowe

Stacja w Szymbarku rozpoczęła monitoring ruchów osuwiskowych, który będzie prowadzony w ramach monitoringu regionalnego, uwzględniającego specyfikę procesów fizyczno-geograficznych nawiązujących do budowy geologicznej i tektoniki obszaru. Jesienią 1996 roku założono sieć pomiarową i przeprowadzono wstępny pomiar na dwóch osuwiskach: Kawiory i Zapadle. Osuwisko Kawiory położone jest na południowym stoku pogórskiego garbu Taborówka, w lewobrzeżnej części zlewni Ropy, granicząc od południowego-wschodu ze zlewnią Bystrzanki. Jest to osuwisko delapsywne, konsekwentne, skalno-zwietrzelinowe powstałe na podłożu pstrych łupków i inoceramowych serii piaskowcowo-łupkowych. Ruchy osuwiskowe wywoływane są przez erozję boczną rzeki. Osuwisko Zapadle podcina od północy stok Bartniej Góry w zlewni Bielanki. Jest to osuwisko subsekwentne, skalno-zwietrzelinowe, detruzywne o wiekszej złożoności procesów stokowych, wynikających z różnych sposobów zasilania mas koluwialnych w wodę.
Na wybranych osuwiskach założono sieci pomiarowe: na osuwisku Kawiory w 6 profilach zainstalowano 44 punkty pomiarowe, na osuwisku Zapadle w 16 profilach zainstałowano 98 punktów. Przeprowadzony został wstępny pomiar geodezyjny. Monitoring ruchów osuwiskowych polegał będzie na mierzeniu wektorów przesunięć poszczególnych punktów dwukrotnie w ciągu roku (na wiosnę i w jesieni) oraz kartowaniu geomorfologicznym i hydrologicznym prowadzonym na 2 wybranych eksperymentalnych powierzchniach w zlewniach Bystrzanki i Bielanki, obejmujących również osuwiska wybrane do badań szczegółowych.


O1: fauna bezkręgowa Program specjalny:
monitoring ruchów osuwiskowych
Uwagi końcowe


e-mail: zmsp@hum.amu.edu.pl


10.10.1997