Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce
Stan geoekosystemów Polski
w roku hydrologicznym 1996

Zbigniew Zwoliński
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

H2: Wody powierzchniowe - jeziora J1: flora i roślinność zlewni reprezentatywnej
J2: struktura i dynamika szaty roślinnej
O1: fauna bezkręgowa

Na terenie zlewni eksperymentalnej w Wigrach wykonano 68 zdjęć fitosocjologicznych, w tym 21 z dokładnymi opisami glebowo-siedliskowymi. W trakcie badań wyróżniono 28 zbiorowisk roślinnych:
  • 6 leśnych,
  • 14 szuwarowych,
  • 3 łąkowe,
  • 2 torfowisk przejściowych i
  • 1 torfowisk wysokich.
Najczęstszym zbiorowiskiem leśnym zlewni eksperymentalnej jest Tilio - Carpinetum calamagrostietosum - ubogi grąd, nawiązujący florystycznie do lasów mieszanych. Równie często występuje Serratulo-Pinetum - ciepłolubny bór mieszany, nawiązujący florystycznie do świetlistych dąbrów. Obydwa typy lasów występują poza doliną rzeki. W dolinie Czarnej Hańczy znaczące obszary zajmuje bór bagienny - Sphagno qirgensohnii-Piceetum. Większa część lasów zlewni eksperymentalnej charakteryzuje się sztucznym drzewostanem, pochodzącym z nasadzeń, głównie sosnowym, świerkowym lub sosnowo-świerkowym, jednak roślinność runa oraz warstwa krzewów nie uległy drastycznym przemianom w wyniku hodowli gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem. Średni wiek drzew zlewni wynosi 91 lat, natomiast najstarszy drzewostan ma 123 lata.
W roku 1996 zostały w zlewni górnej Parsęty przeprowadzone badania nad zbiorowiskami roślinnymi. Wytypowano powierzchnię do powtarzalnego kartowania struktury i dynamiki szaty roślinnej, położoną w zlewni Chwalimskiego Potoku.


H2: Wody powierzchniowe - jeziora J1: flora i roślinność zlewni reprezentatywnej
J2: struktura i dynamika szaty roślinnej
O1: fauna bezkręgowa


e-mail: zmsp@hum.amu.edu.pl


10.10.1997