Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce
Stan geoekosystemów Polski
w roku hydrologicznym 1996

Zbigniew Zwoliński
Instytut Badań Czwartorzędu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

A1: Meteorologia B1: Chemizm powietrza
C1: Chemizm opadów atmosferycznych

Program ten realizowany był tylko na trzech stacjach, a mianowicie w Puszczy Boreckiej, Koniczynce i Kampinosie. Największe stężenia dwutlenku siarki (do 7-10 µgm-3 *)) wystąpiły w miesiącach zimowych (ryc. 3). Miesiące te charakteryzowały się dominacją mas powietrza napływających z południowego wschodu i średnimi temperaturami powietrza niższymi niż w wieloleciu. W stosunku do roku 1995 nastąpiło wydłużenie okresu występowania wyższych (typowych dla zimnej połowy roku) stężeń SO2 o jeden miesiąc - do kwietnia. Najwyższe średnie stężenie, podobnie jak w poprzednim roku, zanotowano w lutym. Wysokie stężenia dwutlenku siarki były spowodowane zwiększoną emisją związków siarki w sezonie grzewczym. Najniższe średnie stężenia miesięczne zaobserwowano w miesiącach letnich. W ciągu pięciu miesięcy ciepłego półrocza średnie miesięczne stężenia SO2 wynosiły zazwyczaj poniżej 1 µgm-3 *). Taki rozkład koncentracji dwutlenku siarki w przeciągu roku hydrologicznego 1996 wyraźnie wpłynął na poziom kwasowości opadów atmosferycznych (por. program pomiarowy C1).


Ryc. 3 Średnie miesięczne stężenia związków siarki w powietrzu na Stacji Bazowej Puszcza Borecka w 1996 roku

Podobny rozkład zmiennoci stężeń w ciągu roku zaobserwowano dla dwutlenku azotu (NO2) na stacjach w Puszczy Boreckiej (ryc. 4) i Kampinosie. Mniej charakterystyczny rozkład czasowy zarejestrowano dla beztlenowych związków azotu (NH3+NH4). Zmiennoć ich związana jest z intensywnymi procesami gnilnymi ciółki lenej w rozległych ekosystemach lenych obydwóch Stacji Bazowych.


Ryc. 4 Średnie miesięczne stężenia związków azotu w powietrzu na Stacji Bazowej Puszcza Borecka w 1996 roku


*) Niektóre przeglądarki nie pokazują tej jednostki poprawnie. Jest to: mikrogramy m-3


A1: Meteorologia B1: Chemizm powietrza
C1: Chemizm opadów atmosferycznych


e-mail: zmsp@hum.amu.edu.pl


10.10.1997