Program pomiarowy H2: wody powierzchniowe - jeziora

Na obszarach pojeziernych w krajobrazie młodoglacjalnym, w dwóch Stacjach Bazowych: Puszczy Boreckiej i Storkowie prowadzone są badania w zlewniach jeziornych.

Zlewnia jeziora Łękuk na obszarze Stacji Bazowej Puszcza Borecka, mało podatna na degradację, charakteryzuje się niskim stopniem przekształceń antropogenicznych. W wodzie jeziora dominują jony wapnia, magnezu i wodorowęglany, a niewielkie stężenia osiąga sód, potas, chlorki i siarczany. Zawartość w wodach jeziora głównych jonów, jak również wartości przewodnictwa elektrolitycznego właściwego, były przez cały okres badawczy stabilne z lekką tendencją wzrostową. Dynamika i stężenia związków azotu i fosforu w warstwie przypowierzchniowej i naddennej przez cały sezon wegetacyjny 2001 roku były zbliżone do średnich stężeń obserwowanych w latach ubiegłych, podobnie jak i zawartość tlenu w jeziorze. Stężenia sestonu i przezroczystość wód mierzona krążkiem Secchiego w roku 2001 osiągały nieco korzystniejsze wyniki niż w latach ubiegłych. Dość wysokie były natomiast stężenia chlorofilu "a" w okresie sierpień-wrzesień.

Odmiennymi właściwościami chemicznymi cechują się wody jeziora Czarnego na obszarze Stacji Bazowej Storkowo, które jest małym, bezodpływowym powierzchniowo zbiornikiem wodnym. Niezbyt korzystne warunki naturalne zlewni jeziora mogą sprzyjać degradacji wód jeziora. Zasilane opadami jezioro Czarne ma wody słabo zmineralizowane, należące do typu wód pięciojonowych: Cl--HCO3--SO42--Ca2+-Na+. Wartości pH są prawie niezmienne w ciągu roku i wynoszą od 6,19 zimą do 6,27 wiosną, bardzo podobnie jak w latach poprzednich. Niska mineralizacja jeziora (w przedziale 2,65-3,48 mSm-1) i kwaśny odczyn, świadczą o opadowym charakterze zasilania zbiornika.

Skład chemiczny wód Jeziora Czarnego wskazuje na jego dystroficzne cechy w przeciwieństwie do Jeziora Łękuk, które wykazuje cechy zbliżone do jezior eutroficznych. Na zmiany jakości wód jeziora Łękuk i Czarnego, nie będących pod wpływem antropopresji, wpływ mają warunki meteorologiczne ważne dla wymieszania wód i ich dobrego natlenienia.

poprzedni   |   następny