Program pomiarowy G2: chemizm opadu biologicznego

Poznanie ilościowego i jakościowego składu opadu organicznego jest elementem pozwalającym rozpoznać relacje między stanem drzewostanu, a warunkami panującymi w biotopie, szczególnie w glebach. Od puli opadu organicznego dostającego się corocznie do powierzchni gleby zależy akumulacja materii organicznej na jej powierzchni i w profilu glebowym.

Dynamika opadu organicznego badana jest na obszarze Stacji Bazowej Św. Krzyż, na poletkach (A i B) wydzielonych na podstawie różnic w składzie gatunkowym drzewostanu kwaśnej buczyny karpackiej, profilu glebowego i reliefu. Całkowita masa opadu biologicznego na powierzchni A wyniosła 3065,2 kg ha-1a-1, natomiast na powierzchni B 3665,3 kg ha-1a-1. W składzie chemicznym opadu biologicznego dominuje chlor, którego łączna depozycja na obu poletkach wahała się od 40,68 do 47,09 kg ha-1a-1, wapń od 13,33 do 13,43 kg ha-1a-1 i fosfor od 8,55 do 8,69 kg ha-1a-1.

poprzedni   |   następny