Program pomiarowy D1: metale ciężkie w porostach

Z bioindykatorów jakimi są m.in. porosty wybrano porost Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (pustułka pęcherzykowata), który został zastosowany w 2001 r. na Stacjach ZMŚP jako biowskaźnik skażenia powietrza metalami ciężkimi i dwutlenkiem siarki. W sezonie letnim 2001 prowadzony był równolegle z wytyczaniem i obserwacjami na powierzchniach monitoringowych porostów pobór próbek jednego gatunku porostu w celu oznaczenia i późniejszego monitorowania zawartości wybranych metali ciężkich oraz siarki. Analiza chemiczna metali ciężkich, takich jak Cd, Pb, Zn, Cu i Fe, została wykonana przez prof. Katarzynę Sawicką-Kapustę z zespołem, z Zakładu Monitoringu Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Sawicka-Kapusta, Zakrzewska 2002). Wstępny pogląd na stopień skażenia środowiska na podstawie koncentracji siarki i metali ciężkich w plecach Hypogymnia physodes zebranych na terenach Stacji Bazowych przedstawiono w pkt. B1.

poprzedni   |   następny