Małgorzata Mazurek & Zbigniew Zwoliński

Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Fredry 10, 61-701 Poznań
M.Mazurek@e-mail & Zb.Zwoliński@e-mail

Stan geoekosystemÓw Polski
w roku 2000

Literatura

 • Bochenek, W., 2001, Raport z pomiarów wykonywanych w ramach Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego w zlewni Bystrzanki (Beskid Niski). Stacja Bazowa ZM¦P, Stacja Naukowa IGiPZ PAN. Szymbark. Ms.
 • Dechnik, I., Gliński, J., Kaczor, A., Kern, H., 1990, Rozpoznanie wpływu kwa¶nych deszczy na glebę i ro¶linę. Problemy agrofizyki, 60, PAN, Ossolineum, Wrocław.
 • Degórska, A., ¦nieżek, T., Prz±dka, Z., 1998, Zmienno¶ć zanieczyszczenia atmosfery na Stacji KM¦ Puszcza Borecka w latach 1993-1997. W: Zintegrowany monitoring ¶rodowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P. A. Kostrzewski (red.), Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 75-82.
 • Gil, E., Bochenek, W., 1998, Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 183-221.
 • Jackowiak, B., 2000, Uwagi do realizacji programów pomiarowych J1 i J2 w roku 1999. Poznań. Ms.
 • JóĽwiak, M., Kowalkowski, A., Kozłowski, R., 2001: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego "¦więty Krzyż" za rok 2000. Akademia ¦więtokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Stacja Monitoringu, Kielce. Ms.
 • Kazimierski, B., 1998, Ocena stopnia realizacji programu "wody gruntowe" w systemie Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego oraz krótka synteza wyników badań z lat 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 155-162.
 • Kolander, R., 1999: Stan geoekosystemów Polski w 1998 roku. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan98/stan98.html, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań, [31.10.2001].
 • Komisarek, J., 2000: Kartowanie gleboznawcze na Stacji Bazowej Koniczynka. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji badań. Poznań, Ms.
 • Kostrzewski A. (red.), 1995, Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego. Warszawa.
 • Kostrzewski, A. (red.), 2001, Raport Stacji Bazowej ZM¦P w Storkowie za rok hydrologiczny 2000, Stacja Bazowa ZM¦P w Storkowie, UAM. Storkowo-Poznań. Ms.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, M., Stach, A., 1995, Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego - Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa. [wersja online]
 • Kowalkowski A., Brogowski Z., Kocoń J., Swałdek M., 1990, Stan odżywienia i zdrowotno¶ci jodły (Abies alba Mill.) w ¦więtokrzyskim Parku Narodowym, Roczn. ¦więtok. Warszawa-Kraków, 12, 215-222.
 • Kowalkowski A., JóĽwiak M., 2000a, Zmiany w ¶rodowisku glebowym, W: Cie¶liński S., Kowalkowski A. (red.) Monografia ¦więtokrzyskiego Parku Narodowego, Bodzentyn-Kraków, 427-440.
 • Kowalkowski A., JóĽwiak M., 2000b, Wpływ warunków ¶rodowiska na zdrowotno¶ć jodły, W: Cie¶liński S., Kowalkowski A. (red.) Monografia ¦więtokrzyskiego Parku Narodowego, Bodzentyn-Kraków, 455-467.
 • Krzysztofiak, L., 2001, Ocena stanu ¶rodowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 2000. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego, Krzywe, Ms.
 • Lorenc, H., 1995, Badania meteorologiczne i klimatyczne w Zintegrowanym Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 23-29.
 • Lorenc, H., 1998, Ocena stopnia realizacji programu "obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie zintegrowanego monitoringu ¶rodowiska" oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 113-119.
 • Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2000. Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w ¶wietle pomiarów monitoringowych w roku hydrologicznym 1999. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan99/stan99.html, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, [31.10.2001]
 • Ostrowski, J., 1998, Próba charakterystyki ilo¶ciowej i jako¶ciowej wód powierzchniowych na podstawie wyników pomiarów ZM¦P z okresu 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 119-142.
 • Stan ¶rodowiska w Polsce, Raport Państwowej Inspekcji Ochrony ¦rodowiska. 1998, Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska, Warszawa.
 • Szpikowski, J., Michalska G., Kruszyk, R., 1998, Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Storkowie za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 23-76
 • ¦nieżek, T. (red.), 2001, Raport Stacji Bazowej ZM¦P w roku hydrologicznym 2000. Stacja Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska Puszcza Borecka. IO¦, Warszawa, Ms.
 • Wierzbicki, A., 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego w Pożarach za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska, Warszawa, 161-181.
 • Wierzbicki, A., 2001, Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego "Pożary", rok 2000. Kampinoski Park Narodowy, Granica, Ms.
 • Wójcik, G., (red.), 1998, Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 123-160.
 • Wójcik, G., (red.), 2001, Raport za rok hydrologiczny 2000. Stacja Bazowa w Koniczynce k. Torunia. UMK, WbiNoZ, Toruń, Ms.
 • Zwoliński, Zb., 1997. Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan96/stan96.html, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań, [31.10.2001]
 • Żarska, B., Degórska, A., Prz±dka, Z., ¦nieżek, T., Smoleński, A., Cydzik, D., Borzyszkowski, J., 1998, Reprezentatywno¶ć ¶rodowiska przyrodniczego obszaru zlewni Jeziora Łękuk i Stacji Kompleksowego Monitoringu ¦rodowiska "Puszcza Borecka". W: Zintegrowany Monitoring ¦rodowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZM¦P, A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu ¦rodowiska. Warszawa, 67-74.

 • Spis tre¶ci:

  Stan geoekosystemÓw Polski
  w roku 2000

  Małgorzata Mazurek & Zbigniew Zwoliński

  Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Fredry 10, 61-701 Poznań
  M.Mazurek@e-mail & Zb.Zwoliński@e-mail

  Wprowadzenie
  P
  r
  o
  g
  r
  a
  m
  y

  p
  o
  m
  i
  a
  r
  o
  w
  e
  A1: meteorologia
  B1: chemizm powietrza atmosferycznego
  C1: chemizm opadów atmosferycznych
  C2: chemizm opadu podokapowego
  C3: chemizm spływu po pniach
  E1: gleby
  F1: chemizm roztworów glebowych
  F2: wody gruntowe
  H1: wody powierzchniowe - rzeki
  H2: wody powierzchniowe - jeziora
  J1: flora i ro¶linno¶ć zlewni reprezentatywnej
  J2: struktura i dynamika szaty ro¶linnej
  O1: fauna bezkręgowa
  Podsumowanie
  Literatura


  Cytowanie: Mazurek, M., Zwoliński, Zb., 2001. Stan geoekosystemów Polski w roku 2000. [Online] http://main.amu.edu.pl/~zmsp/stan00/stan2000.html, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań, [dd.mm.rrrr - data odwiedzenia strony]


  Strona główna programu ZM¦P w Polsce; e-mail