Załącznik 13. Warunki pobierania, przechowywania oraz konserwacji próbek wody

 

Namieśnik, J., Łukasik, J., Jamrógiewicz, Z., 1995: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

 

Rodzaj oznaczenia

Materiał pojemnika do pobrania próbki

Rodzaj środka konserwującego

Minimalna objętość pobieranej próbki [ml]

Temperatura konserwacji [oC]

Pomiar należy wykonać przed upływem

Zasadowość-kwasowość

P, Szb

- -

200

4

24 h*

Amoniak

P, Szb

H2SO4 (pH<2)

500

 

48 h*

Arsen

P, Sz

HCl (pH<2)

- -

 

2 m-ce

Azot (metodą Kjeldahla)

P, Sz

H2SO4 (pH<2)

- -

 

48 h*

Węgiel organiczny

Sz

H2SO4 (pH<2)

100

 

24 h*

Chlorki

P, Sz

- -

200

 

15 dni

Przewodnictwo elektryczne

P, Sz

zalecany jest pomiar in situ

100

 

48 h*

Cyjanki

Szb

NaOH (pH<12)

500

 

48 h*

BZT

P, Sz

- -

1000

 

24 h*

ChZT

P, Sz

H2SO4(pH<2)

100

 

24 h*

Twardoœć

P, Sz

HNO3 (pH<2)

100

- -

1 m-c

Fluorki

P

- -

300

- -

7 dni

Węglowodory

Sz

CCl4 (10 ml)

300

- -

7 dni

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Sz

C6H14 (10 ml)

1000

4

6 dni*

Oleje i tłuszcze

Sz

HCl (pH<2)

1000

4

15 dni

Lit

Sz

- -

- -

- -

15 dni

Substancja zawieszona

Al, Ag, Cd, Cr, Mn, Pb, Zn

P, Sz

P, Sz

- -

HNO3 (pH<1,5)

1000

- -

4

- -

6 h*

2 m-ce

Hg

Szb

HNO3 (pH<0,5)

- -

- -

1 m-c

Azotany

P, Sz

- -

100

4

48 h*

Azotyny

P, Sz

- -

100

4

24 h*

Kolor, zapach, smak

Sz

- -

500

4

24 h*

Tlen rozpuszczony

Szb

zalecany jest pomiar in situ

300

4

24 h*

Pestycydy

Sz

- -

2000

4

7 dni*

pH

Szb

zalecany jest pomiar in situ

- -

4

24 h*

Fenole

Szb

CuSO4 (1 g/ml) + H3PO4 (pH<4)

500

4

7 dni

Fosforany

P, Sz

- -

100

4

48 h*

Radioaktywność

P

- -

1000

- -

15 dni

Sucha pozostałość

P, Sz

- -

500

4

7 dni

Ekstrakt eterowy

Sz

CHCl3 (1 ml/l) lub HgCl2 (40 mg/l)

- -

4

48 h

Krzemionka

P

- -

50

4

7 dni

Siarczany

P, Sz

- -

200

4

6 dni

Siarczyny, siarczki

Szb

specjalny pojemnik

100

- -

- -

Detergenty

Sz

CHCl3 (1 ml/l)

200

4

24 h*

Zmętnienie

P, Sz

- -

100

4

24 h*

P, Sz, Szb - odpowiednio: polietylen, szkło, szkło borokrzemianowe        * - należy przechowywać w ciemności