Zasady organizacji i system pomiarowy Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego
Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Alfred Stach (1995)

 

Przedmowa

1.       Wprowadzenie

2.       Organizacja i cele Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

3.       Założenia programowe Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

4.       Zakres pomiarowy Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego i kryteria wyboru obiektów badawczych ZM¦P

5.       Zasady rozmieszczenia i funkcjonowania Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

6.       Dokumentacja zlewni Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

7.       Zasady gromadzenia i przekazywania danych Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

8.       Programy pomiarowe Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego - wytyczne organizacji sieci pomiarowej

8.1.    Program pomiarowy A1: Meteorologia

8.2.    Program pomiarowy B1: Chemizm powietrza

8.3.    Program pomiarowy C1: Chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy ¶nieżnej

8.4.    Program pomiarowy C2: Chemizm opadu podokapowego / Program pomiarowy C3: Chemizm spływu po pniach

8.5.    Program pomiarowy D1: Metale ciężkie w mchach

8.6.    Program pomiarowy E1: Gleby

8.7.    Program pomiarowy F1: Chemizm roztworów glebowych

8.8.    Program pomiarowy F2: Wody gruntowe

8.9.    Program pomiarowy G1: Chemizm organów asymilacyjnych (listowia)

8.10.Program pomiarowy G2: Chemizm opadu biologicznego (¶ciółki)

8.11.Program pomiarowy H1: Wody powierzchniowe - rzeki

8.12.Program pomiarowy H2: Wody powierzchniowe - jeziora

8.13.Program pomiarowy I1: Hydrobiologia rzek

8.14.Program pomiarowy I2: Hydrobiologia jezior

8.15.Program pomiarowy J1: Flora i ro¶linno¶ć zlewni reprezentatywnej

8.16.Program pomiarowy J2: Struktura i dynamika szaty ro¶linnej (powierzchnie stałe)

8.17.Program pomiarowy K1: Uszkodzenia drzew i drzewostanów

8.18.Program pomiarowy L1: Inwentaryzacja drzewostanów

8.19.Program pomiarowy M1: Epifity nadrzewne

8.20.Program pomiarowy N1: Rozkład mikrobiologiczny ¶ciółki

8.21.Program pomiarowy O1: Fauna bezkręgowa

9.       Klasyfikacja stanowisk pomiarowych i ich lokalizacja w ¶wietle powi±zań między programami pomiarowymi

10.   Zasady obliczeń / przeliczeń danych

11.   Podstawowe założenia systemu kontroli i weryfikacji danych pomiarowych i analitycznych Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

12.   System informatyczny Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

13.   Modele i modelowanie geoekosystemów w Zintegrowanym Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

14.   Wybrane metodyki analiz laboratoryjnych wody

15.   Metodyka pomiarów zanieczyszczeń atmosferycznych w ramach Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

16.   Badania gleboznawcze w programie Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego

Zał±czniki:

1.         Kodowanie programów pomiarowych ZM¦P

2.         Kodowanie obszaru (Stacji Bazowych ZM¦P)

3.         Kodowanie nazwy instytucji prowadz±cej pomiary

4.         Kodowanie stanowiska/poletka pomiarowego

5.         Zasady kodowania taksonów flory i fauny

6.         Kody typów i podtypów gleb według systematyki gleb Polski

7.         Kodowanie daty

8.         Kodowanie danych analitycznych i pomiarowych

9.         Kodowanie "jako¶ci" danych

10.     Kodowanie typu danych

11.     Przykłady struktury plików z danymi

12.     Zestawienie wybranych metodyk terenowych i analitycznych zalecanych w programie ZM¦P

13.     Warunki pobierania, przechowywania oraz konserwacji próbek wody

14.     Techniki konserwacji próbek wody

15.     Stężenie niektórych pierwiastków w poszczególnych elementach składowych ¶rodowiska, z którymi może stykać się próbka

16.     Stężenie niektórych pierwiastków w różnych materiałach stosowanych w analizie

17.     Stężenie pierwiastków w niektórych odczynnikach stosowanych w analizie

18.     Wzór protokołu i etykiety do monitoringu fauny bezkręgowców

19.     Herbarium ZM¦P

20.     Zestawienie parametrów pomiarowych ZM¦P