7. Zasady gromadzenia i przekazywania danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

 

7.1. Wstęp

 

Podstawowym wymogiem tworzenia bazy danych ZMŚP jest jednolity format danych niezależnie od programu pomiarowego i typu danych (jednostka, precyzja, dane jakościowe, ilościowe itp.) oraz zgodność z konwencjami przyjętymi przez EDC w Helsinkach dla International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects (Manual 1993).

Dane przekazane przez stacje będ± po weryfikacji gromadzone w RBZ Oracle 7 pracuj±cej w systemie UNIX (Solaris).

 

7.2. Ogólne zasady przekazywania danych pomiarowych do Centrum Informatycznego ZMŚP

 

Dane wyników obserwacji, pomiarów i analiz przesyłać należy do Centrum Informatycznego ZMŚP w formacie plików arkusza kalkulacyjnego Lotus 1-2-3 v. 1.0 (WKS):

·      poczt± na dyskietkach MS-DOS: 5,25 lub 3,5 cala,

·      sieci± Internet na adres: zmsp@amu.edu.pl

·      ·      nazwy plików z danymi:           KODS_PPX.WKS:

                                                           KODS             - kod Stacji Bazowej

                                                           PP                   - kod program pomiarowego

                                                           X                     - literowe oznaczenie kolejnych plików z danymi pomiarowymi w obrębie poszczególnych podprogramów

·    Uwagi: Uporz±dkowanie danych poszczególnych podprogramów w plikach ma być następuj±ce: wszystkie dane jednego parametru (kolejne pomiary dobowe, tygodniowe, miesięczne) następnie kolejny parametr uporz±dkowany analogicznie itp. W przypadku dużej ilości parametrów i pomiarów dobowych (np. program A1 Meteorologia: bardzo duże pliki z danymi) dane z podprogramu można zapisywać w kilku plikach używaj±c znacznika X w nazwie pliku.

 

7.3. Struktura plików z danymi obserwacji/pomiarów/analiz

 

KOLUMNY

DANE

OPIS

1-2

podprogram

kod podprogramu, identyfikator pliku

3-6

obszar

numer obszaru + kod ZMŚP

7-8

instytucja

2 literowy kod instytucji prowadz±cej pomiary

9-11

stanowisko

3 cyfrowy kod stanowiska

12-19

kod medium

kody specyficzne dla każdego podprogramu

20-21

lista medium

lista kodów (IM, NCC lub ZMŚP)

22-25

poziom

poziom (wysokość, głębokość) pomiarów

26-31

data

rok + miesi±c + dzień (tydzień)

32-34

skala

ilość urz±dzeń pom./punktów pomiarowych

35-42

parametr

kod mierzonego parametru

43-44

lista parametrów

lista kodu parametru

45-51

wartość

podana w przyjętych jednostkach, maks. 3 miejsca dziesiętne

52-52

wskaźnik jakości danych

(zobacz listę wskaźników)

53-53

wskaźnik typu danych

(zobacz listę wskaźników)

Zasady kodowania parametrów pomiarowych i wyników pomiarów w plikach z danymi s± podane i wyjaśnione w zał±cznikach 1 - 11.