Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego
w Koniczynce

(woj. kujawsko-pomorskie)
Uniwersytet M.Kopernika, Toruń

Stacja Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego (ZM¦P) w Koniczynce jest stacj± terenow± Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Ziemi). Jest ona położona na Pojezierzu Chełmińskim w województwie kujawsko-pomorskim w gminie Łysomice.

Badania s± prowadzone na obszarze zlewni reprezentatywnej, która obejmuje ¶rodkow± czę¶ć dorzecza Strugi Toruńskiej o powierzchni 35,2 km2. Obszar zlewni stanowi płaska morena denna ze zlodowacenia bałtyckiego, fazy poznańskiej, rozcięta równin± wód roztopowych, silnie zdrenowana i wykorzystywana rolniczo. Stacja ZM¦P w Koniczynce powstała w dniu 29 wrze¶nia 1993 r. na bazie O¶rodka Badawczego Biologii Stosowanej UMK. Wchodzi w skład sieci stacji bazowych ZM¦. Inicjatorem jej powstania jest prof. dr hab. Gabriel Wójcik z Instytutu Geografii UMK, który kierował pracami badawczymi w latach 1993-2000. Od 2001 r. Stacj± kieruje dr hab. Marek Kejna.

W stacji jest realizowanych szereg programów badawczych obejmuj±cych zarówno biotyczne, jak i abiotyczne elementy ¶rodowiska: A1 - Meteorologia (od 1993 r., niektóre dane od 1951 r.), B1 - Chemizm powietrza (od 1996 r.), C1 - Chemizm opadu atmosferycznego (od 1993 r.), F1 - Roztwory glebowe (od 2010 r.), F2 - Wody gruntowe (od 1995 r.), H1 - Wody powierzchniowe - rzeki (od 1993 r.), M1 - Epifity nadrzewne (od 2002 r.) oraz programy specjalistyczne: Monitoring fauny glebowej (od 1993 r.), Monitoring awifauny (od 1993 r.). W realizacji programu ZM¦P uczestniczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony ¦rodowiska, Delegatura w Toruniu oraz szereg instytucji zajmuj±cych się monitoringiem ¶rodowiska.

Stacja pełni też ważn± funkcję dydaktyczn±, s± tu realizowane prace magisterskie z zakresu meteorologii, hydrologii, gleboznawstwa i nauk biologicznych oraz s± zbierane materiały do prac doktorskich. W stacji odbywaj± się również ćwiczenia terenowe oraz lekcje w terenie dla młodzieży szkolnej zainteresowanej tematyk± ekologiczn± i ochrony przyrody.