Phase transition in inhomogenious random graphs

Data 

24/10/2006 - 12:00

Referent 

Katarzyna Rybarczyk