Planarna liczba Ramseya dla cykli

Data 

16/12/2003 - 11:00

Referent 

Izolda Gorgol, Politechnika Lubelska