Differential Cryptanalysis in Abelian Groups

Data 

03/12/2002 - 11:00

Referent 

Tomasz Tyksiński