Differential Cryptanalysis in Abelian Groups (part 2)

Data 

17/12/2002 - 11:00

Referent 

Tomasz Tyksiński