O Zakładzie

Zakład Lingwistyki Antropologicznej wyodrębnił się 1 września 2012 roku z Zakładu Historii Języka Polskiego, który istniał od 1 września 1996 roku (powstał po podziale dawnego Zakładu Języka Polskiego, działającego od roku 1918, czyli od powstania Uniwersytetu).

Zakład wyrasta z tradycji badań z zakresu historii języka polskiego, prowadzonych w dawnym Zakładzie Języka Polskiego przez wybitnych znawców dziejów polszczyzny: Prof. dra hab. Stanisława Urbańczyka oraz Prof. dra hab. Władysława Kuraszkiewicza, w okresie powojennym twórców poznańskiej szkoły historycznojęzykowej,
a także przez ich uczniów.

Z tego też względu badania naukowe Zakładu Lingwistyki Antropologicznej prowadzone są z perspektywy diachronicznej. Ich problematyka, która pozostaje w relacji do innych dyscyplin naukowych, przede wszystkim do antropologii, ale też, na przykład, do etnolingwistyki, historii nauki i techniki, psychologii rozwoju
i psychologii narodowej, włącza się w nurt lingwistycznych dociekań nad przeobrażeniami języka rozumianego jako narzędzie, a zarazem efekt intelektualnej i kulturotwórczej aktywności człowieka.

Prowadzone obecnie w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej analizy naukowe ściśle oparte na materiale źródłowym czerpanym z tysiącletnich dziejów języka polskiego, koncentrują się na ewolucji systemu leksyki specjalnej, która jest istotnym przejawem rozwoju myślenia człowieka, a także na przeobrażeniach języka warunkowanych aktywnością człowieka w sferze kultury, religii, polityki czy w dziedzinie drukarstwa.