Pracownicy

dr hab., prof. UAM Marek Osiewicz

Informacja biograficzna:

Pochodzi z Gostynia, tam też ukończył liceum. W latach 1995-2000 studiował filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2000 obronił pracę magisterską na temat Wariantywność
i normalizacja postaci fonetycznej leksemów rodzimych w polszczyźnie XVI wieku w zakresie konsonantycznych zmian izolowanych (na podstawie
Słownika polszczyzny XVI wieku), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha R. Rzepki. Praca ta zdobyła I nagrodę w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich w 2000 roku.

W latach 2000-2004 był słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.
16 czerwca 2004 roku obronił pracę doktorską na temat Fonetyka listów polskich z pierwszej połowy XVI wieku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (promotor: prof. dr hab. Wojciech R. Rzepka).

W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki Wariantywność graficzna Ksiąg
o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Studium przypadku.

Publikacje Publikacje