Pracownicy

dr Jolanta Migdał

dr hab., prof. UAM Jolanta Migdał

Konsultacje w I sem. (2017-2018):

wtorek: 13.30 - 14.15
czwartek: Kalisz
Dane biograficzne:

1982 - 1987 studia z filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończone egzaminem magisterskim, praca magisterska pt. Rękopiśmienna i drukowana wersja "Żołtarza" Walentego Wróbla napisana pod kierunkiem doc. dra hab. Wojciecha Ryszarda Rzepki;

1987 - 1998 zatrudnienie w Instytucie Filologii Polskiej (asystent - stażysta, asystent), początkowo
w Zakładzie Języka Polskiego, następnie w Zakładzie Historii Języka Polskiego;

1998 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, praca doktorska
pt. Wariancja form językowych w tekstach Andrzeja Glabera. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Ryszarda Rzepki;

od 1998 zatrudnienie w Instytucie Filologii Polskiej (adiunkt), początkowo w Zakładzie Historii Języka Polskiego, następnie w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej.

od 2013 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

od 2017 roku na stanowisku profesora UAM

Zainteresowania naukowe:

  • dawna polszczyzna, zwłaszcza język XVI wieku (fonetyka, fleksja, słownictwo)
  • historia słownictwa, zwłaszcza leksyki religijnej
  • język pisarzy
  • leksykografia polska

Pełnione funkcje i działalność organizacyjna

Udział w komitetach redakcyjnych:

  • zastępca redaktora naczelnego i redaktor językowy części językoznawczej "Slavia Occidentalis. Lingustica"
  • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Poznańskie Spotkania Językoznawcze"

Działalność w towarzystwach naukowych:

  • sekretarz Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (czerwiec 2005 - czerwiec 2011)
  • sekretarz I Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od czerwca 2011)

Publikacje Publikacje