Aktualności

Fotorelacja z konferencji "Język w regionie - region w języku" II
(17-18 listopada 2016 r.), autor zdjęć - dr hab. Jolanta Migdał


Konferencja Język w regionie - region w języku II

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku II

która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Poznaniu. Celem drugiej już z cyklu konferencji Język w regionie - region w języku jest prezentacja wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej, szczególnie Wielkopolski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują wydanie monografii zawierającej wygłoszone referaty. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, posiłków (2 obiady i uroczysta kolacja), publikacji. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Zgłoszenie wraz z tytułem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy przesłać do 31 maja 2016 roku pod adresem (zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń):

Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius)
Konferencja "Język w regionie"
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
lub pocztą elektroniczną:
dialektologia@amu.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Program konferencji


Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk


Konferencja naukowa - 500-lecie Reformacji. Język

W październiku 2017 roku upłynie 500. rocznica ogłoszenia tez Marcina Lutra. Fakt ten powszechnie przyjmuje się za początek Reformacji, ruchu religijno-społecznego, który stworzył nowy model komunikacji społecznej w Europie. Protestantyzm jako religia słowa drukowanego miał bowiem także przemożny wpływ na język.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej z tej okazji przez Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej celem jest zdiagnozowanie zakresu
i charakteru przemian w języku polskim, jakie są efektem zetknięcia się kultury polskiej z myślą reformacyjną.

Dyskusja nad tym zagadnieniem obejmować może następujące kręgi tematyczne:

  1. Język polski protestanckich przekładów biblijnych, renesansowych, jak i współczesnych
  2. Metody przekładu biblijnego. Polszczyzna w konfrontacji z greką, hebrajskim, łaciną oraz z językami przekładów nowożytnych (francuski, niemiecki, czeski)
  3. Polska protestancka terminologia teologiczno-doktrynalna
  4. Język polskich protestanckich wspólnot komunikacyjnych
  5. Językowe wykładniki retoryki reformacyjnych i kontrreformacyjnych polemik religijnych
  6. Styl gatunków wykorzystywanych w praktykach religijnych Kościołów protestanckich
  7. Słowo protestanckiego przekazu religijno-doktrynalnego poddane technologii (druk, radio, telewizja, Internet)

Planujemy, że konferencja odbędzie się w październiku 2017 roku. O szczegółach informować będziemy wszystkich zainteresowanych w późniejszych enuncjacjach na ten temat.

W imieniu organizatorów,

dr hab., prof. UAM Tomasz Lisowski
kierownik Zakładu Lingwistyki Antropologicznej UAM

lisowski@amu.edu.pl


Konferencja Język w regionie - region w języku

Szanowni Państwo,
społeczność naszego Instytutu po niedawnych obchodach rocznicy powstania Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej przygotowuje się do kolejnych uroczystości upamiętniających ważne dla niej wydarzenia.
45-lecie powstania Instytutu Filologii Polskiej daje możliwość, by pokazać nam samym oraz zaprezentować mieszkańcom Poznania efekty naszej codziennej pracy.
Zapraszamy zatem do udziału w jubileuszowej konferencji, która odbędzie się 26-27 listopada bieżącego roku. Jej temat Język w regionie - region w języku umożliwia prezentację wyników szerokiego spektrum badań prowadzonych przez nasz Instytut. Punktem wyjścia jest dla nas Wielkopolska i jej główne miasto, Poznań, lecz nie zamykamy się na inne regiony, dzięki czemu można zobaczyć specyfikę lub też wspólnotę Wielopolski i pozostałych części kraju.

Przewidujemy publikację wygłoszonych referatów w postaci tomu ukazującego bogactwo prowadzonych
w naszym Instytucie badań nad funkcjonowaniem języka w Wielkopolsce: dialektologicznych, historycznojęzykowych, onomastycznych, socjolingwistycznych i innych. Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut.

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 15 czerwca pod adresem: dialektologia@amu.edu.pl,
lub: Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius), Konferencja "Język w regionie", ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Z radością czekamy na Państwa zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
dr Gabriela Dziamska-Lenart
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
dr Krzysztof Skibski
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk


Konferencja naukowa Historia języka polskiego - obszary, metody, źródła

Zakład Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny
i Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk organizują ogólnopolską konferencję naukową "Historia języka polskiego - obszary, metody, źródła". Konferencję tę dedykujemy pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki, naszego Nauczyciela i Mistrza, tragicznie zmarłego 6 lat temu.

Obecnie, w początkach XXI wieku, przed historią języka polskiego stoją nowe wyzwania. Zarysowuje się potrzeba wyznaczenia nowych obszarów badawczych, wypracowania odpowiadających im podstaw metodologicznych, a także weryfikacji źródeł do badań historycznojęzykowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 października 2014 roku. Obrady odbywać się będą w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. Zaplanowane są cztery sesje plenarne z referatami. Stanowić one będą wprowadzenie do dyskusji nad najważniejszymi problemami dyscypliny. Tak pomyślana konferencja powinna zarówno zweryfikować dotychczasowy sposób uprawiania historii języka, jak i wypracować nowe propozycje, odpowiadające potrzebom dzisiejszej nauki. Po konferencji planowana jest publikacja materiałów w czasopiśmie "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza". Zaproszenia do wygłoszenia referatów skierowane zostały indywidualnie do osób związanych ze Śp. Profesorem Wojciechem Ryszardem Rzepką i do badaczy bliskich
w swojej działalności Jego naukowej myśli.

Program konferencji