Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz Drukuj

prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz

profesor doktor habilitowany (profesor zwyczajny) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.   Dyrektor Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II oraz Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. 

prof. dr hab. Leszek MrozewiczStypendysta Uniwersytetu w Kilonii (1983-1984), more about Fundacji Leibniza (Heidelberg 1989), rx Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (Frankfurt n. Menem 1992), Fondation Hardt w Szwajcarii (1995), Instytutu Janineum (Wiedeń 1997-2000), The Ohio State University (Columbus 2003), Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2008).

Zdobył duże doświadczenie archeologiczne jako członek (1976-88) Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae w Bułgarii.

Historyk, specjalista w zakresie dziejów antycznych, zwłaszcza Rzymu starożytnego; uczeń profesorów Stefana Parnickiego-Pudełko, Włodzimierza Pająkowskiego (UAM) i Jerzego Kolendo (UW); magisterium (1974), doktorat (1979) i habilitacja (1988) w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tamże przeszedł całą karierę naukową, od asystenta (1974) do profesora zwyczajnego (1996, do chwili obecnej); kierownik Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrudniony (od 1998) także w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy (Katedra Archeologii i Cywilizacji Starożytnych).

Wykładał na Uniwersytetach w Niemczech (Augsburg, Erlangen, Hanower, Heidelberg, Kilonia, Moguncja, Tybinga, Monachium, Bayreuth, Bamberg), Austrii (Wiedeń), Szwajcarii (Bern, Fryburg: visiting professor, Zurych), Słowacji (Tyrnawa), w Rzymie (Uniwersytet La Sapienza: visiting professor) i Paryżu (Uniwersytet Sorbona: visiting professor, dwukrotnie).

Sekretarz redakcji, następnie redaktor czasopisma „Eos” (1981-2004), najpoważniejszego polskiego pisma poświęconego kulturze antycznej. Redaktor „Balcanica Posnaniensia”, „Fontes Historiae Antiquae” i „Xenia Posnaniensia”, „Xenia Posnaniensia, series altera” i „Xenia Posnaniensia. Monografie”, "Studia Europaea Gnesnensia" - czasopismo (półrocznik), "Studia Europaea Gnesnensia. Seria Monografie".

Należy do Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego (2005-2011). Przewodniczył (1992-1997, 2000-2002) Komisji Historii Starożytnej, działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego; członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Sekretarz Generalny od lipca 2011) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej (Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine), przez dwie kadencje (1997-2007) wchodził w skład jego Komitetu (Comité d'Organisation).

 

Zaangażowany jest w projektach Unii Europejskiej „Erasmus-Sokrates” i „Erasmus Mundus”. Zawarł umowy z kilkunastoma Uniwersytetami w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Turcji, Hiszpanii i Włoch, corocznie umożliwia wysyłanie na studia zagraniczne (na jeden lub dwa semestry) dwudziestu sześciu studentów. Działa jako ekspert w zespołach akredytacyjnych.

Od roku  1997 organizuje systematycznie, z pracownikami naukowymi i studentami, ekspedycje naukowe do różnych miejsc kultury antycznej i znaczących muzeów: Rzym (1997), Moguncja (1997), południowe Niemcy – limes germańsko-retycki (1998), Grecja (1999), Sycylia (2000), południowa Francja – Prowansja (2001), Kopenhaga – Glyptoteka (2002), Rzym (2002), Hanower – Hildesheim (2004), Berlin – Muzeum Pergamonu (2006), Turcja – wybrzeże egejskie (2006), Rzym (2007, 2008, 2011), Włochy - Kampania (2009), Wielka Brytamia - Londyn - British Museum (2010).

   

Wypromował ponad stu siedemdziesięciu magistrów  i  dwudziestu jeden doktorów, pięć dalszych przewodów doktorskich jest w toku. Jako recenzent uczestniczył w trzydziestu pięciu przewodach doktorskich i dwudziestu trzech habilitacyjnych, jedenastokrotnie opiniował wniosek o tytuł profesora.

   

Dwukrotnie patronował doktoratom honoris causa. w 2007 roku prof. Tadeusza Kotuli (honoris causa UAM), w 2009 roku prof. Karola Modzelewskiego (honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

 W roku 2006 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Badania naukowe

 • historia wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w.),
 • szczególnie dzieje prowincji rzymskich nad Renem i Dunajem,
 • urbanizacja, municypalizacja i romanizacja Imperium Romanum,
 • prozopografia i epigrafika

Publikacje

pdf L. Mrozewicz, Bibliografia - od 2001

 

Książki

 1. Rozwój ustroju municypalnego a postępy romanizacji w Mezji Dolnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982
 2. Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie Wczesnego Cesarstwa , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.
 3. (współautorstwo) Inscriptions latines de Novae, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań1992
 4. Legioniści mezyjscy w I wieku po Chrystusie , Wydawnictwo VIS, Poznań 1995.
 5. Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999 (wyd. drugie 2001).
 6. (współautorstwo) Historia. Dzieje starożytne. Podręcznik dla I klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum , Wydawnictwo Arka, Poznań 2002 (i następne)
 7. Palaeography of Latin Inscriptions from Novae (Lower Moesia), translated by Anna Estera Mrozewicz, Wydawnictwo PTPN,  Poznań 2010 
 8. Roman Empire During the Reign of the Flavians. Principal Trends of Development and Threats, Warszawa 2010 (Akme. Studia Historica 7, 2010)

Artykuły

 • Une inscription latine en l'honneur de Septime Sévere et de sa famille, nouvellement découverte à Novae, Archeologia t. 28:1977 (wyd. 1978), s. 117-124.
 • Res municipalis w Mezji Dolnej, Antiquitas (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 449) t. 8, 1979, s. 139 146.
 • Einige Bemerkungen zur demographischen Struktur Novae, Eos t. 68, 1980 s. 349- 354.
 • Municipium Novae: problem lokalizacji, [w:] Novae-Sektor Zachodni 1976, 1978, Poznań 1981, s. 197-200.
 • Munizipalaristokratie in Moesia inferior, Eos t. 70, 1982,s. 299 318.
 • Origo felicissimorum temporum à Novae, Archeologia t. 31:1980 (wyd. 1982), s. 101- 112.
 • Inskrypcje Łacińskie z Novae, Archeologia t. 31:1980 (wyd. 1982), s. 157-166.
 • Ein neuer römischer Senator aus Novae (Moesia inferior), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, t. 57, 1984, s. 179 -180.
 • Victoria Aug(usta) Panthea Sanctissima, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik t. 57, 1984, s. 181-184.
 • Die Romanisierung der Provinz Moesia inferior. Eine Problemskizze, Eos t. 72, 1984, s. 375-392.
 • Les plombs de Novae, Archeologia t. 32:1981 (wyd. 1984), s. 79-84.
 • Romanizacja Mezji Dolnej - zarys problemu, Balcanica Posnaniensia, t. 1, 1984, s. 109-124.
 • Ze studiów nad rolą canabae w procesie urbanizowania terenów pogranicza reńsko-dunajskiego w okresie Wczesnego Cesarstwa, Balcanica Posnaniensia t. 3, 1984, s. 285-297.
 • Roman military settlements in Lower Moesia (1rt - 3rd C.), Archeologia t. 33,1982 (wyd. 1985), s. 79-105.
 • Quadriviae in Novae (Moesia inf.), Eos t. 73, 1985, s. 167-169.
 • Domo Cappadocia. Zu einer Veteraneninschrift aus Novae (Moesia inferior), Eos t. 73, 1985, s. 297-300.
 • Legio I Italica i legio XX Valeria victrix: Związki wzajemne, Eos t. 74, 1986, s. 303- 308.
 • Inskrypcje łacińskie z Novae, Archeologia t. 35, 1984 (wyd. 1986), s. 142 -148.
 • Odciski stempli na ceramice budowlanej z Novae, Archeologia t. 35, 1984 (wyd. 1986), s. 148-153.
 • Przesiedlenia ludnościowe na rzymską stronę Renu i Dunaju w okresie Wczesnego Cesarstwa (do wojen markomańskich) (Les déplacements de populations sur la rive romaine du Rhine et du Danube sous le Haut-Empire, jusqu'aux guerre contre les Marcomans), Eos t. 75, 1987s. 107-128.
 • Inskrypcje łacińskie z Novae (kampanie wykopaliskowe 1984 i 1986), Archeologia t. 39, 1988 s. 172-178.
 • Domo Dacia (zu AE 1957, 306), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik t. 78, 1989, s. 163 -164.
 • (Współautorstwo) Deus Aeternus in Novae (Moesia inferior), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik t. 78, 1989, s. 178 -184.
 • Die Veteranen in den Munizipalräten an Rhein und Donau zur Hohen Kaiserzeit (1.- 3. Jh.), Eos t. 77, 1989, s. 65 -81.
 • Die punischen Kriege in der polnischen Geschichtsschreibung, Studia Phoenicia t. 10, 1989, s. 345 -352.
 • Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem (I-III w.): szkic do portretu, Meander t. 47, 1992,  s. 155-168.
 • Soziale Mobilität der Munizipalaristokratie in den Rhein-Donau-Provinzen: Aufstieg in den Ritterstand (I.- III. JH.), [w:] La mobilité sociale dans le monde ro-main (Université des Sciences Humaines des Strasbourg. Contributions et travaux de l'Institut d'Histoire Romaine V), Strasbourg 1992, s. 215-221.
 • Prosopographia Moesiaca I: Valerius O(...)tianus, Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik, t. 95, 1993, s. 221 225 (= Prosopographica, Poznań 1993, s. 43 48)
 • Canabenses, consistentes et la question du loyalisme d'État dans les provinces limitrophes, [w:] L'epigrafia del villagio (Epigrafia et antichità, 12), Faenza 1993, s. 91-100.
 • Prosopographia Moesiaca. Programmprämissen, [w:] Prosopographica, Poznań 1993, s. 7-21.
 • Die Statthalter des ungeteilten Moesien, [w:] Prosopographica, Poznań 1993, s. 23-34.
 • Laurentes Lavinates und die Provinz Dakien (Ein Beitrag zur Geschichte der Romanisierung), [w:] Prosopographica, Poznań 1993, s. 217-225.
 • Exempla Prosopographica, [w:] Studia Moesiaca, Poznań 1994, s. 9-24.
 • Przedstawiciele ordo senatorius na terenie prowincji Mezji do jej podziału w r. 86, [w:] Studia Moesiaca, Poznań 1994, s. 25-39.
 • Przedstawiciele ordo equester działający na terenie Mezji (do r. 86), [w:] Studia Moesiaca, Poznań, s. 41-65.
 • Milites auxiliarii na obszarze Mezji (do r. 86), [w:] Studia Moesiaca, Poznań 1994, s. 67-85.
 • Exempla prosopographica II, [w:] Studia Moesiaca II, Poznań 1994, s. 9-18.
 • Inschriften in Militärlagern: Formular, Stifter und Ausführer. Einwirkung, [w:] Acta Colloqui Epigraphici Latini Helsingiae 3.-6. sept. 1991 habiti, ediderunt H. Solin, O. Salomies, U.-M. Liertz, Helsinki 1995, s. 313-318.
 • Struktury municypalne w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem (I-III w.), [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. I cz. 1 pod red. J. Staszewskiego. Toruń 1995, s. 83-89.
 • "... non debuerit in me differri..." Tiberius Plautius Silvanus Aelianus et Néron, Eos, t. 82, 1984, s. 267-271.
 • Jupiter mit Adler. Eine unveröffentlichte römische Bildlampe aus Mainz, [w:] "Nunc de Suebis dicendum est". Studia archaeologica et historica Georgio Kolendo ab amicis et discipulis dicata. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej, Warszawa 1995, s. 199-203.
 • L'Empire romain dans l'<<Histoire ancienne>> de Joachim Lelewel, [w:] L'Image de l'Antiquité chez les auteurs postérieurs, Poznań 1996, s. 67-73.
 • Kleinorteliten in den Nordprovinzen des Römischen Reiches, Antiquitas XXII (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 1874), Wrocław 1997, s. 115-122.
 • Fragmentary Latin inscriptions (1994-1995), Archeologia t. 48, 1997 (wyd. 1998), s. 41-42.
 • Les villes de la Dacie et de Germanie supérieure face à la chute du limes vers le milieu du IIIème siècle, [w:] Les empereurs illyriens. Actes du colloque de Strasbourg(11-13 octobre 1990) organisé par le Centre de Recherche sur 'Europe centrale et sud-orientale, edités par Edmond Frézouls et Hélene Jouffroy, Strasbourg 1998, s. 35-41.
 • Społeczeństwo municypalne a ekwici: na przykładzie północnych prowincji nadgranicznych Cesarstwa Rzymskiego, [w:] Scripta Minora 3, 1999 (Aetas Imperatoria), s. 199-267.
 • Grenze als Faktor der Stadtentwicklung in den Grenzprovinzen des Römischen Reiches, [w:] Scripta Minora 3, 1999 (Aetas Imperatoria), s. 337-345.
 • Munizipalgesellschaft und römische Ritter. Das Beispiel der Nordprovinzen des Römischen Reiches, [w:] L'Ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (IIe siecle av. J.-C. - IIIe siecle ap. J.-C.), Rome 1999, s. 31-78.
 • Zwischen Bedrohung und Normalität: Epigraphik der Umbruchszeit. Moesische Provinzen angesichts der Krise der römischen Welt, [w:] XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Atti, Roma 1999, s. 467-479.
 • Prosopographia Moesiaca II: L. Aelius Catus, Eos 86, 1999, s. 103-105.
 • Aulus Caecina Severus, legatus Augusti exercitus Moesiae, Eos, t. 86, 1999, s. 319-323.
 • Społeczeństwo a armia w rzymskich prowincjach nad Dunajem (od I do III wieku), Nasze Historie 5, 2000, s. 7-18.
 • Antyk źródłem integracji europejskiej, [w:] Poszukiwanie Europy (Studia Europaea 1), Poznań 2000, s. 15-26
 • Amicitia Romana. Die „freundliche” Politik des Kaisers Claudius in den Donauländern, [w:] Aspects of Friendship in the Graeco-Roman World. Proceedings of a conference held at the Seminar für Alte Geschichte, Heidelberg, on 10-11 June, 2000, edited by M. Peachin, Portsmouth 2001 (Journal of Roman Archaeology, Supplementary series 43), s. 109-119.
 • C. Petillius Q. f(ilius) Pom(ptina) t(ribu) Firmus in Moesien, Eos 88, 2001, s. 75-79
 • Prowincje naddunajskie w polityce cesarza Klaudiusza, Res Historica 14, 2002 (Graecorum et Romanorum memoria II), s. 145-161
 • C. Licinius Mucianus und Moesien (= Prosopographia Moesiaca 6), Eos 89, 2002, s. 321-323
 • Prosopographia Moesiaca [7]: T. Clodius M. f. Gal(eria tribu) Eprius Marcellus: legatus legionis IV Scythicae (?), [w:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bursche, R. Ciołek, Warszawa 2003, s. 311-312.
 • T. Aurelius Fulvus, legatus legionis III Gallica in Moesia (68-69) [= Prosopographia Moesiaca VI], Epochi. Istoričesko spisanie (Veliko Tarnovo) XII, 1-2, 2004, s. 327-331.
 • Via et imperium – Strassenbau und Herrschaft in römischer Welt, [w:] Siedlung und Verkehr im Römischen Reich. Festschrift H.E. Herzig, hrsg. von Regula Frei-Stolba, Bern-Frankfurt a. M. 2004, s. 345-359
 • Legio XV Apollinaris und die Dakerkriege Domitians, [w:] Orbis Antiquus, Cluj 2004, s. 630-632.
 • Datierte Inschriften aus Novae, [w:] Römische Städte und Festungen an der Donau, red. M. Mirković, Beograd 2005, s. 193-198.
 • M. Licinius Crassus Frugi leg. Aug. pr. pr. Moesiae ca. 41-43, [w:] “Eine ganz normale Inschrift”… und ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber, red. F. Beutler, W. Hameter, Wien 2005, s. 95-99.
 • Religion et despotisme: le cas de Domitien, [w:] Pouvoir et religion dans le monde romain en hommage à Jean-Pierre Martin, Paris 2006, s. 89-96.
 • Veteranen – eine Elite?, Antiquitas XXVIII 2005 [2006] (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2857), s. 111-115.
 • Ludwik Piotrowicz, Poznań i kult panującego, [w:] L. Piotrowicz, Kult panującego w starożytności, wyd. II, wstęp i opracowanie naukowe L. Mrozewicz, Poznań 2006, s. 11-25.
 • [współautorstwo z A. Gromkowska-Melosik i F. Pina Polo] Argentine students’ identity and studying in Europe – trends, problems and paradoxes, [w:] European Higher Education for the World – Studies on Students’ Mobility, red. A. Gromkowska-Melosik, K. Hadaś, Poznań 2006, s. 119-131.
 • Inschriften des ungeteilten Moesien, [w:] Acta Xii Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani Inscriptionibus Descriptae, Barcelona 2007, s. 983-986.
 • Promotoris laudatio, [w:] Thaddaeus Kotula. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis 13 II 2007, Poznań 2007, s. 11-16.
 • Prosopographia Moesiaca VIII: Cn. Cornelius Lentulus (10-6 przed Chr.), [w:] Haec  Mihi    In Animis Vestris Templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, red. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów 2007 [2008], s. 213-219.
 • C. Sammucius Maior im titulus pictus aus Novae (ILatNovae 38 = IGrLat Novae 57) [z Erykiem Bunschem], ZPE 165, 2008, s. 241–248.
 • Palaeographica Novensia: Napuca, [w:] Phosphorion. Studia in honorem Mariae  Čičikova, Sofia 2008, s. 417-420.
 • Municipalisation des provinces danubiennes à l’époque des Sévères, [w:] Epigrafia2006. Atti della XIVe Rencontre sur l’Epigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, a cura di Maria Letizia Caldelli, Gian Luca Gregori, Silvia Orlandi, Roma, Edizioni Quasar,  2008, s. 679-686.
 • Epigrafika a paleografia (Palaeographica Novensia 3), Symbolae Philologorum   Posnaniensium XVIII 2008, s. 491-502.
 • Antyk fundamentem cywilizacji europejskiej. Wykład inaugurujący rok akademicki 2008/2009, Życie Uniwersyteckie 12 (183), 2008, s. 13-15.
 • Profesor Tadeusz Zawadzki (7 IV 1919 – 4 I 2008), Meander LXVI, 3-4, 2006 [2009], s. 190-194.
 • Tadeusz Zawadzki, badacz peryferii świata rzymskiego, [w :]  Tadeusz Zawadzki, Na peryferiach świata rzymskiego, red. L. Mrozewicz, Poznań 2009, s. 9-39.
 • Historia starożytna na Uniwersytecie w Poznaniu, [w:] Uniwersytety. Tradycje – Dzień dzisiejszy – Przyszłość, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2009, s. 71-81.
 • Idy Marcowe w historiografii nowożytnej (rozważania wstępne), [w:] Idy Marcowe 2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2009, s. 221-232.
 • Laudacja z okazji nadania Profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Karolowi Modzelewskiemu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, [w:] Karol Modzelewski. Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 11-18.
 • Aurelius Philippus: ein neuer cornicularius aus Novae (Moesia inferior), ZPE 172, 2010, s. 289–295.
 • Palaeographica Novensia (1). Litterae lapidariae aus einem römischen Legionslager, Epigraphica. Periodico Internazionale di Epigrafia LXXII 2010, s. 273-296 = Palaeographica Novensia (2). Litterae lapidariae aus einem römischen Legionslager, [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, pod redakcją E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego, Kraków 2010, s. 425-437.
 • Römische Städte an der Niederdonau in der Umbruchzeit (3.-4. Jh.) unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Novae, [w:] Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum, red. P. Herz, P. Schmid, O. Stoll, Berlin 2010, s. 99-120.
 • Miasta rzymskie nad dolnym Dunajem w okresie przełomu (III-IV w.) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Novae, Studia Europaea Gnesnensia 1-2, 21010, s. 269-293.
 • Damnatio memoriae in the inscriptions from Novae, Res Historica 29, 2010, s. 121-133 = Palaeography of Latin Inscriptions from Novae (Lower Moesia), Poznań 2010, s. 60-68.
 • Imperium Rzymskie w okresie panowania Flawiuszy. Główne kierunki rozwoju i zagrożenia, [w:] Studia Flaviana, red. L. Mrozewicz, Poznań 2010, s. 9-37.
 • Flawiusze nad Dunajem, [w:] Studia Flaviana, red. L. Mrozewicz, Poznań 2010, s. 65-76.
 • Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. Historia, działalność naukowa i zakres badawczy jednostki, [w:] Historia starożytna w Polsce. Informator, red. R. Kulesza, M. Stępień, Warszawa 21010, s. 274-280.
 • Flavi e il bacino Danubiano, [w:] Roma e le province del Danubio, red. L. Zerbini, Ferrara 2010, s. 35-45.
 • Stefan Parnicki-Pudełko [biogram], [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 2010, s. 587-594.
 • Tadeusz Zawadzki [biogram], [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 2010, s. 785-790.
 • Kasjusz Dion i jego Księgi Flawijskie, [w:] Kasjusz Dion, Księgi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII), przekład Marta Kaźmierska, Dorota Latanowicz-Domecka, pod redakcją Sylwestra Dworackiego, Poznań 2011, s. 7-13 [= Studia Flaviana II, Poznań 2012, s. 9-18].
 • Damnatio memoriae w rzymskiej kulturze politycznej, [w:] Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempnik, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 11-16.
 • Badania nad dziejami Grecji i Rzymu w Poznaniu (1919–2008), [w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań 2011 (Studia Europaea Gnesnensia. Monografie 4), s. 15-31.
 • Opinia dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z odnowieniem doktoratu Profesora Jerzego Kolendo, [w:] Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Jerzego Kolendo, Warszawa 2011, s. 14-18.
 • Urbanizacja flawijska (część pierwsza), [w:] Studia Flaviana II, Poznań 2012, s. 65-96.
 • Flavian Urbanisation of Africa, StEurGn 7, 2013, s. 201- 232.
 • Municipium Cillitanum. Des etudes sur l’urbanisation flavienne de l’Afrique du Nord, [w:] Studia Epigraphica. Liber in memoriam Géza Alföldy, Bonn 2013, s. 239-246.
 • Un historien dans le rôle d’un épigraphiste: Tadeusz Zawadzki, [w:]  Epigraphie romaine et historiographie antique et moderne, red. O. Curty, Fribourg 2013, s. 13-18.
 • Resettlement into Roman territory cross the Rhine and the Danube under the Early Empire (to the Marcomannic Wars), Eos C 2013 (fsciculus extra ordinem editus electronicus), s. 424-442 [= Eos LXXV, 1, 1978, s. 107-128] .
 • Flavian municipal foundations in Dalmatia, [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, red. K. Twardowska, M. Salamon et alii, Kraków 2014, s. 209-218.
 • Agonia Republiki Rzymskiej, [w:] L. Morawiecki, Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44-27 p.n.e.), Poznań-Gniezno 2014, s. 9-19, redakcja naukowa, przedsłowie.
 •  Między Scyllą a Charybdą… Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kolendo, StEurGn 10, 2014, s. 432-438.

Redakcje czasopism i prac zbiorowych, książek innych autorów

 1. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, Poznań, tomy 1-7 (1984-1995).
 2. Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum (od roku 1981 do 2004).
 3. Xenia Posnaniensia. Wykłady Gościnne w Zakładzie Historii Starożytnej UAM (1992-1996, piętnaście zeszytów).
 4. Xenia Posnaniensia, series altera. Wykłady Gościnne w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych (od 1997 do chwili obecnej, czterdzieści zeszytów).
 5. Xenia Posnaniensia. Monografie (t. 1: 2002; t. 2: 2004; t. 3: 2004; t. 4: 2005; t. 6: 2005; t. 7: 2007; t. 8: 2008; t. 9: 2009; t. 10: 2012).
 6. Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych (od 1998 do chwili obecnej, dwadzieścia cztery zeszyty).
 7. G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, 1998, 2003.
 8. Prosopographica (z K. Ilskim), Poznań 1993.
 9. Studia Moesiaca (z K. Ilskim), Poznań 1994.
 10. Studia Moesiaca II (z K. Ilskim), Poznań 1994.
 11. S. Parnicki-Pudełko, The episcopal basilica in Novae, Poznań 1995.
 12. L'Image de l'Antiquité chez les auteurs postérieures, Poznań 1996 (z I. Lewandowskim).
 13. Aetas imperatoria, Poznań 1999 (= Scripta minora 3) [z K. Ilskim].
 14. P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999.
 15. W. Pająkowski, Die Illyrier. Illyrii proprie dicti, Poznań 2000.
 16. Poszukiwanie Europy. Studia Europaea I, Poznań 2000 (z A.W. Mikołajczakiem).
 17. Miasto w starożytności, Poznań 2004 (z K. Balbuzą).
 18. L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne, Poznań 2006.
 19. L. Piotrowicz, Kult panującego w starożytności, wyd. II, Poznań 2006.
 20. Starożytność w wielu perspektywach, Bydgoszcz 2006.
 21. F. Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekł. Anna Gierlińska,   Poznań 2008.

 22. Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, pod. red. J. Bodela,   przekład Anna Baziór, Poznań  2008. Wydawnictwo Naukowe UAM.

 23. T. Zawadzki, Na peryferiach świata rzymskiego, Poznań 2008 [2009]. Klasycy Nauki   Poznańskiej t. 39. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 24. Idy Marcowe 2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2009, ss. 277. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 25. J. Lüderitz, Z Nowej Marchii do Nowej Marchii, Poznań 2009. Wydawnictwo Naukowe UAM.

 26. T. Zawadzki, Na peryferiach świata rzymskiego, Poznań 2009. Wydawnictwo PTPN

 27. R. Syme, Rewolucja Rzymska, Poznań 2009.  Wydawnictwo Poznańskie

 28. Studia Flaviana, Poznań 2010. Wydawnictwo PTPN

 29. K. Bringmann, Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta, Poznań 2010. Wydawnictwo Poznańskie

 30. Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011 (Studia Europaea Gnesnensia. Monografie IV). Wydawnictwo PTPN

 31. Studia Flaviana II, Poznań 2012. Wydawnictwo PTPN

 32. E. Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i  władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013, redakcja naukowa, przekład 

 33. Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe do Dziejów Społeczeństw Antycznych XXVI: Diodor Sycylijski, Dzieje Filipa Macedońskiego, Poznań 2013, komentarz

 34. L. Morawiecki, Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44-27 p.n.e.), Poznań-Gniezno 2014

 35. W druku: K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, redakcja naukowa, przedsłowie

 36. W druku: F. Kolb, Zmanipulowana «Troja». Historia – mity – polityka, przekład, redakcja naukowa, wstęp


PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH

 

Lp.  Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Rok   Uczelnia
1.         Danuta Okoń Mianowanie na konsula w okresie pryncypatu (30 r. p.n.e. – 235 r. n.e.) 1997 UAM  
2.         Krzysztof Królczyk Weterani w życiu społeczno-politycznym prowincji naddunajskich w okresie Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.) 1998 UAM
3.         Jerzy Hatłas Viri militares. Rzymska elita władzy w II wieku naszej ery 2000 UAM
4.         Katarzyna Balbuza Triumf jako wyraz rzymskiej ideologii zwycięstwa w okresie od Augusta do Dioklecjana 2001 UAM
5.         Lechosław Olszewski Upadłe i boskie. Ubóstwienie cesarzowych i księżniczek z dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 przed – 68 po Chr.) 2002 UAM
6.         Paweł Sawiński Specjalni wysłannicy cesarscy w okresie od Augusta do Tyberiusza. Studia nad początkami pryncypatu 2002 UAM
7.         Jadwiga Żmijewska Toga – symbol statusu społeczno-politycznego i religijnego w świecie rzymskim 2004 UAM  
8.         Sebastian Ruciński Praefectus Urbi. Strażnik porządku publicznego w Rzymie w okresie wczesnego Cesarstwa (od Augusta do Dioklecjana) 2005 UKW  
9.         Anna Tatarkiewicz Życie religijne w Ostii antycznej 2005 UAM
10.     Paweł Madejski Pax w ideologii i religii Cesarstwa Rzymskeigo 2005 UMCS
11.     Dariusz Spychała Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego 312-395 2005 UKW
12.     Małgorzata Rabenda Ludi saeculares w ideologii władzy Septimiusza Sewera 2006 UKW
13.     Wojciech Bejda Basileus, tyrannos, charisma. Poglądy na władzę jednostki w pismach Józefa Flawiusza 2007 UMCS
14.     Daria Janiszewska Wojna domowa w  Rzymie w latach 193-197 a zagadnienie transformacji ustrojowej pryncypatu 2008 UAM
15.     Dorota Dutkiewicz Mit trojański w   świadomości Rzymian w I wieku przed Chr. 2009 UAM
16.     Mariusz Ciesielski Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej. Od Naruszewicza po czasy współczesne. 2011 UKW
17.     Krzysztof Antczak Obraz Hiszpanii w Naturalis Historia Pliniusza Starszego 2011 UKW
18.     Jakub Kozłowski Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszy. Reformy administracyjne i polityka zewnętrzna.  2012  UAM 
19.     Emilia Twarowska-Antczak  Od lex Iulia municipalis do flawijskich leges municipales. Rozwój rzymskiej administracji municypalnej w okresie od Cezara do Domicjana.   2012 UKW
 20.
 Michał Duch  Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)
 2013  UKW
 21.
 Zofia Kaczmarek  Tkactwo w relacjach kulturowych Cesarstwa Rzymskiego z Barbaricum (I-III wiek n.e.  2013  UAM
 22.  Monika Kubiaczyk  w toku  2015  UAM