mgr Mateusz Raszyński Drukuj


Mateusz Raszynski1 Doktorant w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM

 

Ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę licencjacką na kierunku Historia Ogólna, a także dwie prace magisterskie, na kierunkach Historia Nauczycielska i Historia Wojskowości. Pracę licencjacką i dwie prace magisterskie napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza. Aktualnie studiuje również Filologię Klasyczną na WFPiK UAM. 

 

Studia magisterskie ukończył w 2014 roku. W okresie studiów licencjackich i magisterskich działał w kole naukowym Amici Antiquitatis, współorganizując konferencje poświęcone współczesnej recepcji świata starożytnego w sztukach audiowizualnych, podczas których prowadził też sekcje tematyczne. Wygłaszał referaty na spotkaniach Sekcji Amici Antiquitatis.

 


 

 

Zainteresowania

  • kontakty świata rzymskiego z ludami środkowo-europejskiego Barbaricum w okresie Cesarstwa,
  • dzieje prowincji naddunajskich w okresie Antoninów oraz tzw. kryzysu III wieku,
  • numizmatyka rzymska.

 

Rozprawę doktorską poświęconą kwestii prezentacji wątków militarnych w mennictwie cesarzy wojskowych w latach 235-284 przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Balbuzy. 

 

Mateusz Raszynskibig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje:

[rec.] O wojnach markomańskich Marka Olędzkiego, Studia Europaea Gnesnensia 9/2014, s. 258-264.

 

W przygotowaniu:

Artykuły z konferencji „Świat starożytny we współczesnych sztukach audiowizualnych". 

 

Konferencje: 

  • Poznań, 10-11.04.2015 r. – udział w II studencko-doktoranckiej konferencji ogólnopolskiej, pt.: Postacie historyczne starożytności w sztukach audiowizualnych, z wygłoszonym referatem pt.: Marek Aureliusz "(...) qui sanctitate vitae omnibus principibus antecellit (...)" w obrazie filmu Ridleya Scotta, pt. "Gladiator"
  • Poznań, 19.05.2014 r. – udział w I studencko-doktoranckiej konferencji ogólnopolskiej, pt.: Starożytność w kinematografii. Fikcja czy wiarygodność historyczna? z wygłoszonym referatem pt. Studia nad stereotypowym obrazem barbarzyńcy w świecie rzymskim i jego realizacja we współczesnej kinematografii. Analiza filmu "Gladiator" w reżyserii Ridleya Scotta
  • Poznań, 4-6.06.2013 r. – udział w konferencji studencko-doktoranckiej pt.: Flora i fauna w świecie starożytnym z wygłoszonym referatem pt. Suovitaurilia w świecie rzymskim na przykładzie reliefów z kolumny Trajana

Projekty

  • Udział w projektach naukowych realizowanych przez Sekcję Starożytną Studenckiego Koła Naukowego Historyków – Amici Antiquitatis:
  1. 2014/15 r. – projekt pt.: Starożytność we współczesności, którego pokłosiem była II studencko-doktorancka konferencja ogólnopolska pt.: Postacie historyczne starożytności w sztukach audiowizualnych, która odbyła się w dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.
  2. 2013/14 r. – projekt pt.: Starożytność w kinematografii, którego pokłosiem była konferencja studencko-doktorancka pt.: Starożytność w kinematografii. Fikcja czy wiarygodność historyczna?, która odbyła się w dniu 19 maja 2014 roku w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.