mgr Daniel Zioła Drukuj
Daniel Ziola Doktorant w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM

Studia historyczne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 2015 roku. Prace licencjacką (2013) oraz magisterską (2015) napisał pod kierunkiem naukowym dr hab. Krzysztofa Królczyka, pod opieką którego przygotowuje obecnie rozprawę doktorską poświęconą rzymskim oddziałom wojsk pomocniczych (auxilia i numeri) stacjonującym na obszarze rzymskiej prowincji Britannia w okresie wczesnego cesarstwa. 

 

 

 

 

 

ACADEMIA.EDU  

 

Zainteresowania

 • historia wczesnego cesarstwa rzymskiego,
 • historia i organizacja rzymskiej prowincji Britannia w okresie od I do III w. n.e.,
 • ideologia władzy oraz propaganda cesarzy rzymskich.

W okresie studiów licencjackich i magisterskich działał w Sekcji Starożytnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków - Amici Antiquitatis biorąc udział w realizowanych przez nią projektach naukowych pt.: Starożytność w kinematografii (2013/14) oraz Starożytność we współczesności (2014/15).

Publikacje:

 • Czy barbarzyńcy z północy przekroczyli mur Hadriana w 180 roku? Przegląd wydarzeń w Brytanii u schyłku II wieku, Nasze Historie 13 (2013), Poznań 2015, s. 7-16.
 • Przygotowanie zaplecza pod kampanię cesarza Septymiusza Sewera w Brytanii, [w:] Franz M., Sługocki W., Tomczak J., Ziółkowski K. (red.), Polityka innymi środkami. Studia z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Oświęcim 2014, s. 20-27.
 • Legion IX Hispana na obszarze Ilirikum (w Panonii i Dalmacji), Nasze Historie 14 (w druku).
 • The Picture of Roman Britain in "King Arthur" (2004) movie, Starożytność w kinematografii (w druku).
 •  Czy barbarzyńcy z północy najechali prowincję Britannia w 180 r. po Chr.? przegląd wydarzeń w Brytanii u schyłku II wieku po Chr., [w:] Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych (w druku).
 •  Propaganda zwycięstwa cesarza Klaudiusza na przykładzie podboju Brytanii, Nasze Historie 15 (w druku).

Konferencje: 

 • Poznań, 10-11.04.2015 r. – udział w II studencko-doktoranckiej konferencji ogólnopolskiej pt.: "Postacie historyczne starożytności w sztukach audiowizualnych" z wygłoszonym referatem pt.: Valeria Messalina i Iulia Agrippina: żony cesarza Klaudiusza w serialu "Ja, Klaudiusz".
 • Białystok, 27-29.11.2014 r. - udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości z wygłoszonym referatem pt.: Przygotowanie zaplecza pod bellum Britanncum cesarza Klaudiusza.
 • Poznań, 19.05.2014 r. - udział w konferencji studencko-doktoranckiej pt.: "Starożytność w kinematografii. Fikcja czy wiarygodność historyczna?" z wygłoszonym referatem pt.: Britannia w filmie pt.: Król Artur (2004).
 • Warszawa, 25-26.04.2014 r. - udział w V Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej "Roma, Romae, Romae..." z wygłoszonym referatem pt.: Wizerunek, propaganda i program polityczny cesarza Pertynaksa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł numizmatycznych.
 • Gdańsk, 2-6.04.2014 r. - udział w XXII Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów z wygłoszonym referatem pt.: Program polityczny cesarza Pertinaksa.
 • Opole, 27-28.11.2013 r. - udział w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt.: "Wielkie konferencje w dziejach Europy. Kongresy-traktaty-porozumienia" z wygłoszonym referatem pt.: Traktaty Welawsko-Bydgoskie. próba oceny.
 • Poznań, 22-24.11.2013 r. - udział w XI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości z wygłoszonym referatem pt.: Przygotowanie zaplecza pod kampanię cesarza Septymiusza Sewera w Brytanii.
 • Rzeszów, 03-04.09.2013 r. - udział w ogólnopolskiej, doktorancko-studenckiej konferencji naukowej pt.: Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych z wygłoszonym referatem pt.: Czy barbarzyńcy z północy przekroczyli mur Hadriana w 180 r. n.e. Przegląd wydarzeń w Brytanii u schyłku II w. n.e.

Projekty naukowe:

 • Udział w projektach naukowych realizowanych przez Sekcję Starożytną Studenckiego Koła Naukowego Historyków - Amici Antiquitatis:
 1. 2014/15 r. - projekt pt.: Starożytność we współczesności, którego pokłosiem była II studencko-doktorancka konferencja ogólnopolska pt.: Postacie historyczne starożytności w sztukach audiowizualnych, która odbyła się w dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.
 2. 2013/14 r. - projekt pt.: Starożytność w kinematografii, którego pokłosiem była konferencja studencko-doktorancka pt.: Starożytność w kinematografii. Fikcja czy wiarygodność historyczna?, która odbyła się w dniu 19 maja 2014 roku w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.