Mgr Magdalena Benysek

 

 

 

 

 

 

pokój: nr
dyżur: -
e-mail: benys@amu.edu.pl
telefon: 061-829-

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawczee
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Notki biograficzne, more about dane prasowe
Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

CV – Curriculum vitae

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: Magdalena Benysek
Miejsce urodzenia: Poznań

WYKSZTAŁCENIE:
2010 –     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, what is ed kierunek geologia: gospodarowanie zasobami mineralnymi i wodnymi; tryb dzienny (studia magisterskie)
2007 – 2010    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych, kierunek geologia; tryb dzienny (studia licencjackie)
2005 – 2010    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny, kierunek archeologia; tryb dzienny (studia magisterskie)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
sierpień 2011    PGNiG Oddział w Zielonej Górze; praktykant
lipiec 2011    Geofizyka Toruń; praktykant
lipiec – wrzesień 2009    Archeologia i Ekologia; pracownik techniczny ? pozyskiwanie i dokumentacja materiału archeologicznego
lipiec – sierpień 2008
lipiec 2007
lipiec 2006

UMIEJĘTNOŚCI:
?    obsługa pakietu Microsoft Office, program RockWorks15
?    język angielski ? bardzo dobry w mowie i piśmie (poziom zaawansowany C1, znajomość na poziomie B2 potwierdzona przez certyfikat Pearson Test of English General Level 3)
?    prawo jazdy – kategoria B

Tytuły i stopnie naukowe

magister archeologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, studia 5-letnie magisterskie (2005-2010); praca magisterska na temat: Z badań nad ceramiką naczyniową kultury łużyckiej w Wielkopolsce, na przykładzie czerpaków z cmentarzyska halsztackiego kultury łużyckiej w Nadziejewie, pow. Środa Wielkopolska, promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Fogel

studia uzupełniające magisterskie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (2010-); praca magisterska na temat (w przygotowaniu): Wgłębna budowa geologiczna a występowanie złóż węglowodorów w strefie tektonicznej Poznań-Kalisz (rejon Środa Wlkp.-Kaleje), promotorzy: dr Wojciech Stawikowski, dr Aleksander Protas

licencjat geologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (2007-2010); praca licencjacka na temat: Analiza węgli drzewnych i drewna na przykładzie stanowiska w Czarnówku, promotor: dr Danuta Nawrocka

 

wykształcenie uzupełniające: Szkoła Języka Angielskiego UAM; certyfikat Pearson Test of English General Level 3 (2010), znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Kierunki i obszary badań

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Techniki komputerowe  – laboratorium (geografia, I rok)

Publikacje naukowe

Benysek M., Gackowska I., Jakubowski D., Krakowiak K., 2011 – Influence of tectonics on the formation of hydrocarbon traps in the Polish Lowland on the example of chosen deposits. 2nd International Geosciences Student Conference, 9-12 lipca 2011, Kraków – Abstract Book, Kraków: 101-105.

Benysek M., 2009 – Archeologia jako narzędzie propagandy. [w:] U. Stępień (red.), Współczesna przeszłość. Materiały z X Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Sesji Studentów Archeologii ?Współczesna przeszłość? (15-17 grudnia 2008, Puszczykowo), Poznań: 187-201.

Benysek M., Nawrocka D., Fabisiak E., Stawikowski W. – Analysis of charcoal and wood from Czarnówko site (Pomerania Region, Poland). (po recenzji przez Radiocarbon)

Wystąpienia naukowe

Spotkanie Koła Naukowego Studentów Archeologii. Wydział Historyczny ? Instytut Prahistorii; 7.11.2011; referat: Węgiel drzewny i drewno – datowanie radiowęglowe i identyfikacja rodzajowa. O możliwościach jakie dają materiały organiczne w badaniu stanowisk archeologicznych.

?Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu?, 20-21 paździenika 2011 r., Gdańsk; referat: Datowanie radiowęglowe stanowisk z okresu wpływów rzymskich na Pomorzu ? dawne badania i najnowsze wyniki na podstawie prób ze stan.5 w Czarnówku, gm.Nowa Wieś Lęborska.

4th Synchrotron Radiation in Art & Archaeology (SR2A-2010), 7-10 listopada 2010 r., Amsterdam; poster: Analysis of charcoal and wood from Czarnówko site (Pomorskie Province, Poland).

X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii ?Współczesna Przeszłość?, 15-17 grudnia 2008 r., Puszczykowo; referat: Archeologia jako narzędzie propagandy.

Działania aplikacyjne

Udział w organizacji konferencji naukowych

Granty badawcze

Udział w badaniach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Grant nr N N307 059437 – ?Modelowanie procesów zachodzących w próbkach materiałów przeznaczonych do datowania metodą radiowęglową?. Projekt prowadzony przez dr Danutę Nawrocką z Instytutu Geologii, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierunki i obszary badań

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Benysek M. 2009 – Archeologia jako narzędzie propagandy, „Archeologia Żywa” nr 1 (41) 2009.

Notki biograficzne, dane prasowe

Zainteresowania

Comments are closed.