O Zakładzie

Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu (ZGiPC) należy do Instytutu Geoekologii i Geoinformacji (wcześniej Instytut Badań Czwartorzędu oraz Instytut Paleogeografii i Geoekologii), purchase wchodzącego w skład Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zakład powstał w 1980 roku. Jego założycielem i kierownikiem w latach 1980-2006 był Profesor Karol Rotnicki. Zakład wyodrębnił się z Zakładu Geomorfologii, shop którym kierował Profesor Stefan Kozarski. Po przejściu na emeryturę Prof. Karola Rotnickiego, capsule od roku 2006 do 2010, funkcje kuratora zakładu pełnił prof. UAM dr hab. Zygmunt Młynarczyk. W roku 2010 kolejnym kierownikiem zakładu został dr hab. Mirosław Makohonienko.

Obecnie Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu zatrudnia: 1 doktora habilitowanego, 7 adiunktów ze stopniem doktora, 2 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 1 emerytowanego profesora zwyczajnego w wymiarze ? etatu. W skład zespołu wchodzi ponadto 3 doktorantów.

Od początku istnienia zakładu, prace badawcze koncentrowały się wokół problemów geologii i paleogeografii obszarów nadmorskich w okresie ostatniego zlodowacenia i holocenu, obejmując zagadnieniach zmian poziomu Bałtyku południowego w okresie ostatnich 10 tysięcy lat, ich przyczyn i uwarunkowań, kształtowania wybrzeża barierowo-lagunowego, ponadto współczesnych procesów eolicznych oraz wpływu współczesnych zmian globalnych na przyspieszony wzrost poziomu oceanu światowego, a więc również i Bałtyku., zmian chemizmu wód gruntowych w obrębie barier piaszczystych i jezior przybrzeżnych. Badania te oparte są na szczegółowej czasoprzestrzennej analizie litofacjalnej, geochemii utworów, analizy malakofauny, flor okrzemkowych i datowaniach izotopowych.

Badania naukowe i działalność dydaktyczna Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu koncentrują się wokół zagadnień geologii, paleogeografii i paleoekologii czwartorzędu, archeologii środowiskowej oraz współczesnych zmian globalnych obszarów nadmorskich. Badania terenowe prowadzone są w oparciu o Stację Terenową w Czołpinie w Słowińskim Parku Narodowym). Stacja ta powstała z inicjatywy profesora Karola Rotnickiego, przy ogromnej przychylności władz UAM i Słowińskiego Parku Narodowego.

Założenia badawcze Stacji w Czołpinie wyznaczały następujące cele poznawcze:

a) Ogólne, dotyczące podstawowych procesów wraz z ich uwarunkowaniami i praw z zakresu geologii i geomorfologii dynamicznej oraz paleogeografii;

b) Regionalne, dotyczące poznania procesów i czynników wynikających z regionalnej specyfiki warunków geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych itp.

Cele te mieszczą się w kilku głównych projektach rdzeniowych (Core Projects) Międzynardowego Programu: Geosfera-Biosfera (IGBP „Global Changes”), a mianowicie: zmiany przeszłe, paleogeograficzne w programie PAGES (Past Global Changes), zmiany współczesne, współczesne procesy morfogenetyczne w programie LOICZ (Land-Ocean Interaction in the Coastal Zone).

Comments are closed.