3. Relacja pomiędzy istnieniem a świadomością

Wprowadzony model rzeczywistości pozwala na konkretne rozwiązanie problemu relacji pomiędzy istnieniem a świadomością. Kluczem do rozwiązania tego zagadnienia jest miłość trzech świadomości nieskończonych, różniących się tylko pochodzeniem. Ich miłość powoduje, że tworzą one wzajemnie przenikającą się, nierozerwalną, samopodtrzymującą się w istnieniu Miłość L[]. Miłość L[] jest więc bytem koniecznym - nie mogącym nie istnieć. Jej istotą jest świadomość nieskończona; taka sama dla trzech świadomości nieskończonych różniących się tylko pochodzeniem. Istnienie konieczne jest Miłością L[] świadomości nieskończonych, która jest wszystkim, co istnieje koniecznie. Pozostałe byty są ideami świadomości nieskończonej. Bytami takimi są przede wszystkim świadomości skończone [], których idee nie mogą być już świadomościami. Miłość L[] w świadomościach skończonych wzbudza według swojego zamysłu idee określonego wszechświata |Uj>.
Ten zamysł, w odniesieniu do naszego Wszechświata, jest przedmiotem badań wszystkich przyrodniczych nauk szczegółowych.

Prawdopodobnie cały kunszt i logiczne piękno naszych teorii naukowych jest tylko wielce niedoskonałym, bladym odbiciem zamysłu świadomości nieskończonej, która, być może, waży możliwości, ocenia prawdopodobieństwa i przewiduje następstwa.

Świadomości skończone i ich wszechświaty istnieją jako superpozycje możliwości, z których pewne są aktualizowane (stwarzane) z niczego w rezultacie wolnej decyzji Miłości. Miłość L[] aktualizuje je ponieważ chce utworzenia z nimi, tj. z wybranymi świadomościami skończonymi, wspólnego "my". W tym celu określone zbiory świadomości skończoneych "umieszcza" w danym, j-tym wszechświecie. Miłość L[] sprawia, że chociaż świadomości skończone [] są bytami przygodnymi (niekoniecznymi), to gdy raz zaistnieją, zgodnie z definicją 1, nie mogą już przestać istnieć. Nie można tego powiedzieć o wszechświatach |Uj>

W konkluzji możemy stwierdzić, że świadomość nieskończona i świadomości skończone istnieją w Miłości L[]. Wszystko zawdzięcza swe istnienie i dynamikę tej właśnie Miłości.


Z powrotem | Istnienie a świadomość