Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Curriculum Vitae
Publikacje
Konwersatoria
KoKon
Kontakt


Konwersatoria z prawa konstytucyjnegoAkty normatywne i orzeczenia TK


1.

Akty normatywne.

2.

Akty normatywne Unii Europejskiej.

3.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.1.

Akty normatywne (stan prawny na dzień 1 II 2005 r.).

 

a.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483; sprost. 2001, nr 28 poz. 319).

 

b.

Uchwala Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. M.P. 2002, nr 23 poz. 398 z późn. zm.).

 

c.

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000, nr 62 poz. 718 z późn. zm.).

 

d.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
(Dz.U. 2000, nr 39 poz. 443 z późn. zm.).

 

e.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz.U. 2003, nr 57 poz. 507 z późn. zm.).

 

f.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. 1999, nr 62 poz. 688).

 

g.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. 2002, nr 100 poz. 908).

 

h.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz.U. 1993, nr 61 poz. 284 z późn. zm.).

 

i.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t. j. Dz. U. 2001, nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

 

j.

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(t.j. Dz.U. 2001, nr 14 poz. 147).

 

k.

Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej
(Dz.U. 1999, nr 35 poz. 321).

 

l.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. 2001,   nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
.

 

m.

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz.U. 2002, nr 153 poz. 1269).

 

n.

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
(Dz.U. 2002, nr 240 poz. 2052 z późn. zm.).

 

o.

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
(t.j. Dz.U. 2002, nr 101 poz. 925 z późn. zm.).

 

p.

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz.U. 1997, nr 102 poz. 643 z późn. zm.).


2.

Akty normatywne Unii Europejskiej (stan prawny na dzień 1 II 2005 r.).

 

a.

Traktat o Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany - wersja nicejska),
Dz. U. UE z 24. grudnia 2002 r., C 235.

 

b.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany - wersja nicejska), Dz. U. UE z 24. grudnia 2002 r., C 235.


3.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

a.

Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96, w sprawie zasady ochrony życia ludzkiego jako wartości konstytucyjnej, niezgodności ustawy "antyaborcyjnej" z Małą Konstytucją,
OTK ZU 1997, nr 2 poz. 19.

 

b.

Orzeczenie z dnia 7 czerwca 1994 r., sygn. K 17/93, w sprawie zasady demokratycznego państwa prawnego, równości w prawie,
OTK 1994, cz. I s. 84-96.

 

c.

Wyrok z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. K 11/00, w sprawie konstytucyjności przepisów umożliwiające dokonanie "eksmisji na bruk" bez wskazania lokalu zastępczego osobie eksmitowanej,
OTK ZU 2001, nr 3 poz. 54, Dz.U. 2001, nr 32 poz. 386.


 

Copyright B. P. W. © 2004 - 2006. Ostatnio zmodyfikowane: 1 II 2005.