Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Curriculum Vitae
Publikacje
Konwersatoria
KoKon
Kontakt


Koło Konstytucjonalistów
 

 I.

Aktualności.
Spotkanie \"Tanie i uczciwe państwo: likwidacja TS, RPP, KRRiT, ograniczenie immunitetów, usprawnienie prac komisji śledczych, odpolitycznienie prokuratury\" /z cyklu Rewizja Konstytucji RP/ odbędzie się dnia 23 V 2006 r. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt.
24 IV 2006 II.

O Kole Konstytucjonalistów.


 

1.

Koło Konstytucjonalistów jest niesformalizowaną grupą osób zainteresowa-nych czytaniem i dyskusją nad wybranymi tekstami dotyczącymi prawa konstytucyjnego, a w szczególności podstaw ustroju państwa i prawami człowieka.

 

2.

Członkiem Koła może być każdy student i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainteresowany ww. tematyką.

 

3.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest czytanie omawianych tekstów i chęć dyskusji nad nimi.

 

4.

Koło nie posiada wewnętrznej struktury organizacyjnej i nie prowadzi administracji. Nie angażuje się także w innego rodzaju aktywności, a w szczególności nie organizuje wykładów otwartych, konferencji, zjazdów etc. Nie wystawia się zaświadczeń. III.

Program spotkań.


 

1.

Rok akademicki 2005/06 - "Rewizja Konstytucji RP".

 

a.

22 XI 2005 r. - Propozycje zmiany Konstytucji RP w debatach politycznych i dyskursie naukowym - przegląd stanowisk.

 

 

Teksty:

 

 

- Projekty zmian Konstytucji RP: PiS, PO, Samoobrony, SLD, LPR, PSL.
- Instytut Nauk Prawnych, Pytania o Konstytucję, Studia Prawnicze 2003,
nr 3 (157), ss. 5-34.
- P. Winczorek, Czy zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.?, RPEiS 2004, nr 3, ss. 35-52.

 

b.

10 I 2005 r. - Konstytucja RP a członkostwo w Unii Europejskiej.

 

c.

28 II 2005 r. - Wzmocnienie pozycji Prezydenta RP.

 

d.

4 IV 2005 r. - Usprawnienie działania władzy ustawodawczej: likwidacja Senatu oraz zmiany w procedurze legislacyjnej.

 

e.

16 V 2005 r. - Tanie i uczciwe państwo: likwidacja TS, RPP, KRRiT, ograniczenie immunitetów, usprawnienie prac komisji śledczych, odpolitycznienie prokuratury.

 

2.

Rok akademicki 2004/05 - "Klasycy myśli ustrojowej".

 

a.

17 XII 2004 r. - Niccolo Machiavelli, Książę.

 

(Niccolo Machiavelli, Książę, przełożył Wincenty Rzymowski, wstępem opatrzył i opracował Konstanty Grzybowski, Wrocław 1969).

 

b.

15 III 2005 r. - Thomas Hobbes, Lewiatan.

 

(Thomas Hobbes, Lewiatan, przełożył Czesław Znamierowski,
Warszawa 1954).

 

c.

12 IV 2005 r. - John Locke, Dwa traktaty o rządzie.

 

(John Locke, Dwa traktaty o rządzie, przełożył, wstępem i
k omentarzem opatrzył Zbigniew Rau, Warszawa 1992)

 

d.

17 V 2005 r. - Jean Jacques Rousseau, Umowa społeczna.

 

(Jean Jacques Rousseau, Umowa społeczna, przełożył oraz wstępem
i przypisami opatrzył Antoni Peretiatkowicz, wyd. 5, Kęty 2002)


Copyright B. P. W. © 2004 - 2006. Ostatnio zmodyfikowane: 3 XI 2005.