Bartłomiej P. WróblewskiStrona główna

Prawo
Konstytucyjne
Polska
Francja
Niemcy
Stany
Zjednoczone

Wielka
Brytania
Konstytucje
Doktryna
Linki

 

 


Doktryna
 

I.

Polskie prawo konstytucyjne.

II.

Brytyjskie prawo konstytucyjne.

III.

Francuskie prawo konstytucyjne.

IV.

Niemieckie prawo konstytucyjne.

V.

Prawo konstytucyjne Stanów Zjednoczonych.

VI.

Prawo konstytucyjne wybranych państw świata. I.

Polskie prawo konstytucyjne.


 

1.

Trzecia Rzeczypospolita.

 

a.

Podręczniki (wydane pod rządami Konstytucji RP z 1997 r.).

 

aa.

Garlicki Leszek, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 8, Warszawa 2004.

 

bb.

Banaszak Bogusław, Prawo konstytucyjne, wyd. 3, Warszawa 2004.

 

cc.

Sagan Stanisław, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej,
wyd. 2, Warszawa 2003.

 

dd.

Sarnecki Paweł (red.), Prawo konstytucyjne RP, wyd. 5,
Warszawa 2004.

 

ee.

Skrzydło Wiesław (red.), Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 2,
Lublin 2004.

 

ff.

Witkowski Zbigniew (red.), Prawo konstytucyjne, wyd. 10, Toruń 2002.

 

b.

Podręczniki (wydane pod rządami Konstytucji z 1952 r.).

 

aa.

Banaszak Bogusław, Preisner Artur, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław 1992.

 

bb.

Garlicki Lech, Gołyński Krzysztof, Polskie prawo konstytucyjne: wykłady, Warszawa 1996.

 

cc.

Skrzydło Wiesław (red.), Prawo konstytucyjne, wyd. 5, Lublin 1996.

 

dd.

Tuleja Piotr (red.), Prawo konstytucyjne, wyd. 1, Warszawa 1995; wyd. 2, Warszawa 1997.

 

c.

Komentarze do Konstytucji RP z 1997 r.

 

aa.

Garlicki Leszek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I-IV, Warszawa 1999-2005.

 

bb.

Skrzydło Wiesław, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 4, Zakamycze 2002.

 

cc.

Boć Jan (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.

 

d.

Varia.

 

aa.

Oniszczuk Jerzy, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Zakamycze 2004.

 

bb

Oniszczuk Jerzy, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Zakamycze 2000.

 

cc.

Domagała Michał (red.), Konstytucyjne systemy rządów,
Warszawa 1997.

 

dd.

Gwiżdż Andrzej (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997.

 

ee.

Kruk Maria (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997.

 

ff.

Sarnecki Paweł (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997.

 

gg.

Skrzydło Wiesław (red.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997.

 

hh.

Trzciński Janusz (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997.

 

ii.

Wiśniewski Leszek (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.

 

jj.

Zwierzchowski Eugeniusz (red.), Prawo i jego zgodność z konstytucją, Warszawa 1997.


 

2.

Polska Rzeczypospolita Ludowa.

 

a.

Podręczniki.

 

aa.

Siemieński Feliks, Prawo konstytucyjne, wyd. 1, Warszawa, Poznań 1976; wyd. 3, Warszawa, Poznań 1980.

 

bb.

Jarosz Zdzisław, Zawadzki Sylwester, Prawo konstytucyjne, wyd. 1, Warszawa 1980; wyd. 2, Warszawa 1987.

 

cc.

Burda Andrzej, Polskie prawo państwowe, wyd. 1, Warszawa 1965; wyd. 7, Warszawa 1978.

 

dd.

Zakrzewska Janina (red.), Prawo państwowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Łódź, Warszawa 1964.

 

ee.

Burda Andrzej, Klimowiecki Romuald, Prawo państwowe, Warszawa 1958.

 

ff.

Rozmaryn Stefan, Polskie prawo państwowe, wyd. 1, Warszawa 1949; wyd. 2, Warszawa 1951.

 

gg.

Mycielski Andrzej, Polskie prawo polityczne, Kraków 1947.

 

b.

Varia.

 

aa.

Kallas Marian, Konstytucje polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, 2 tomy, Warszawa 1990.

 

bb.

Rozmaryn Stefan, Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wyd. 2, Warszawa 1967.

 

cc.

Rozmaryn Stefan, Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964.

 

dd.

Wasilkowski Jan (red.), Zagadnienia prawne konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 3 tomy, Warszawa 1954.


 

3.

Druga Rzeczypospolita.

 

a.

Podręczniki.

 

aa.

Wacław Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922.

 

bb.

Zygmunt Cybichowski, Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, 3 tomy, Warszawa 1925 - 1929; wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Warszawa 1933.

 

cc.

Starzyński Stanisław, Współczesny ustrój prawnopolityczny Polski
i innych państw słowiańskich
, Lwów 1928.

 

dd.

Wacław Komarnicki, Ustrój państwowy Polski współczesnej.
Geneza i system
, Wilno 1937.

 

b.

Varia.

 

aa.

Cybichowski Zygmunt, Encyklopedja podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), 2 tomy, Warszawa 1926-1930.

 

bb.

Jaworski Władysław Leopold, Konstytucja z dnia 17 marca 1921 [w:] Prawa państwa polskiego, zeszyt II A, Kraków 1921.

 

cc.

Jaworski Władysław Leopold (red.), Ankieta o Konstytucji z
17 marca 1921
, Kraków 1924.

 

dd.

Makowski Wacław, Nauka o państwie. Część pierwsza: Teoria państwa, Warszawa 1939.


 II.

Brytyjskie prawo konstytucyjne.


 

1.

Literatura współczesna.

 

 

a.

Bailey Stephen Henry, Harris David John, Ormerod David,
Civil liberties: cases and materials, wyd. 5, London 2001.

 

 

b.

Bradley Anthony Wilfred, Ewing Keith David, Constitutional
and Administrative Law
, wyd. 13, Harlow 2003.

 

 

c.

Philips Owen Hood, Jackson Paul, Leopold Patricia, Constitutional
and Administrative Law
, wyd. 8, London 2001.

 

 

d.

De Smith Stanley Alexander, Brazier Rodney, Constitutional and Administrative Law, wyd. 8, London 1998.

 

 

e.

Maitland Frederic William, The Constitutional History of England:
a course of lectures
, Cambridge 1946.

 

 

f.

Turpin Colin C., British Government and the Constitution, wyd. 5, London 2002.

 

2.

Literatura klasyczna.

 

a.

Bagehot Walter, The English Constitution, wyd. 1,
London 1867 (wiele wydań i reprintów).

 

b.

Blackstone Sir William, Commentaries on the Laws of England, 4 tomy,
wyd. 1, Oxford 1765-1769 (wiele wydań i reprintów).

 

c.

Dicey Albert Venn, Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution (od trzeciego wydania pod tytułem: Introduction to the Study of the Law of the Constitution), wyd. 1, London 1885; wyd. 3, London,
New York 1889; wyd. 10, London, New York 1959.

 

-> Dicey Albert Venn, Wstęp do nauki o prawie konstytucyjnym,
Warszawa 1908.

 

d.

Jennings Sir William Ivor, The Law and the Constitution, wyd. 1, London 1933; wyd. 5, London 1967.

 

e.

Maitland Frederic William, The Constitutional History of England: a Course of Lectures, Cambridge1908 (wiele wznowień).


 III.

Francuskie prawo konstytucyjne.


 

1.

Literatura współczesna.

 

 

a.

Podręczniki.

 

 

aa.

Ardant Philippe, Institutions politiques. Droit constitutionnel, wyd. 16, Paris 2004.

 

 

bb.

Chantebout Bernard, Droit constitutionnel, (we wcześniejszych wydaniach pod tytułem Droit constitutionnel et science politique), wyd. 21, Paris 2004.

 

 

cc.

Duverger Maurice, Institutions politiques et droit conistitutionnel,
tom 1, wyd. 18; Paris 1990 ; tom 2, wyd. 17, Paris 1988.

 

 

dd.

Favoreu Louis, Gaia Patrick, Ghevontian Richard, Mestre Jean-Louis, Roux André, Pfersmann Otto, de Scoffoni Guy, Droit constitutionnel, wyd. 7, Paris 2004.

 

 

ee.

Gicquel Jean (we wcześniejszych wydaniach także André Hauriou), Droit constitutionnel et institutions politiques, wyd. 19, Paris 2003.

 

 

ff.

Hamon Francis, Troper Michel, (we wcześniejszych wydaniach także Georges Burdeau), Droit constitutionnel (we wcześniejszych wydaniach pod tytułem Droit conistutionnel et institutions politiques), wyd. 28, Paris 2003.

 

 

gg.

Lascombe Michel, Le droit constitutionnel de la Ve République, wyd. 9, Paris 2003.

 

 

hh.

Pactet Pierre, Institutions politiques. Droit constitutionnel, wyd. 23, Paris 2004.

 

 

ii.

Zoller Élisabeth, Droit constitutionnel, wyd. 2, Paris 1999.

 

 

b.

Komentarze.

 

 

aa.

Carcassonne Guy, La Constitution, wyd. 6, Paris 2004.

 

 

bb.

Formery Simon-Louis, La Constitution commentée article par article, wyd. 8, Paris 2004.

 

 

cc.

Luchaire François, Conac Gérard (red.), La Constitution de la République française, wyd. 2, Paris 1987.

 

 

dd.

Renoux Thierry S., de Villiers Michel, Code constitutionnel 2001,
wyd. 3, Paris 2005.

 

 

c.

Zbiory orzecznictwa.

 

 

aa.

Recueil des décisions du Conseil constitutionnel,
Dalloz (wcześniej Imprmerie nationale), Paris.

 

 

bb.

Recueil des décisions du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, des arrets des cours administratifves d'appel et des jugements des tribunaux administratifs (Receuil Lebon), Sirey, Paris.

 

 

cc.

Le Bulletin des arrets (des chambres civiles ou de la chambre criminelle) de la Cour de cassation, Paris.

 

 

d.

Varia.

 

 

aa.

Barillon Raymond, Bérard Jean-Michel, Bérard Marie-Hélene, Dupuis Georges, Grangé-Cabane Alain, le Pourhiet Anne-Marie, Mény Yves, Dictionnaire de la Constitution: les institutions de la Ve République, wyd. 4, Paris 1986.

 

 

bb.

Burdeau Georges, Les libertés publiques, wyd. 4, Paris 1972.

 

 

cc.

Burdeau Georges, Traité de science politique, 10 tomów, wyd. 2 i 3, Paris 1971-1987.

 

 

dd.

Chevallier Jean-Jacques, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 a 1958, wyd. 9, Paris 2001.

 

 

ee.

Duhamel Olivier, Meny Yves (red.), Dictionnaire constitutional,
Paris 1992.

 

 

ff.

Favoreu Luis, Philip Loic, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, wyd. 12, Paris 2003.

 

 

gg.

Gaudemet Yves, Stirn Bernard, Del Farra Thierry, Rolin Frédéric,
Les grands avis du Conseil d'État, wyd. 2, Paris 2002.

 

 

hh.

Godechot Jacques, Les constitutions de la France depuis 1789,
Paris 1994.

 

 

ii.

Long Marceau, Weil Prosper, Braibant Guy, Delvolvé Pierre, Genevois Bruno, Les grands arrets de la jurisprudence administrative,
wyd. 13, Paris 2001.

 

 

jj.

Rivero Jean, Libertés publiques, 2 tomy, Paris 2003.

 

 

ll.

Wachsmann Patrick, Libertés publiques, wyd. 4, Paris 2002.

 

 

kk.

Robert Jacques, Duffar Jean, Droits de l'homme et libertés fondamentales, wyd. 7, Paris 1999.


 

2.

Literatura klasyczna.

 

 

a.

Podręczniki.

 

 

aa.

Barthélémy Joseph, Duez Paul, Traité de droit constitutionel,
wyd. 2, Paris 1933; reprint Paris 2004.

 

 

bb.

Deguit Leon, Traite de droit constitutionnel, tomy 1 - 3, wyd. 3, Paris 1927 - 30; tomy 4 - 5, wyd. 2, Paris 1924 - 1925;
reprint Paris 1970 - 1979.

 

 

cc.

Esmein Adhemar, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 2 tomy, wyd. 8, Paris 1927 - 1928; reedycja Paris 2002.

 

 

-> Esmein Adhemar, Prawo konstytucyjne, wyd. 2, Warszawa 1921 (tłumaczenie Władysław Konopczyński i Karol Lutostański).

 

 

dd.

Hauriou Maurice, Précis de droit constitutionnel, wyd. 2, Paris 1929; reedycja Paris 2004.

 

 

ee.

Laferriere Julien, Manuel de droit constitutionnel, wyd. 2, Paris 1947.

 

 

ff.

Vedel Georges, Manuel élémentaire de droit constitutionnel,
Paris 1949; reedycja Paris 2002.

 

 

b.

Varia.

 

 

aa.

Carré de Malberg Raymond, La loi: expression de la volonté générale, Paris 1931; reprint Paris 1984.

 

 

bb.

Carré de Malberg Raymond, Contribution a la théorie générale de l'état: spécialement d'apres les données fournies par le droit constitutionnel français, 2 tomy, Paris 1920 - 1922; reprint Paris 2003.

 

 

cc.

Deslandres Maurice, Histoire constitutionnelle de la France,
Paris 1932 - 1937; reprint Paris 1977.


 

3.

Literatura w języku polskim.

 

 

a.

Gdulewicz Ewa, System konstytucyjny Francji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000 (wraz z bibliografią wybranych prac w języku polskim).

 

 

b.

Konstytucja Francji, wstęp i tłumaczenie Wiesław Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000 (wraz z bibliografią wybranych prac w języku polskim).


 IV.

Niemieckie prawo konstytucyjne.


 

1.

Literatura współczesna (Republika Federalna Niemiec - od 1949 r.).

 

 

a.

Dzieła o charakterze systemowym.

 

 

aa.

Benda Ernst, Maihofer Werner, Vogel Hans Jochen (wyd.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, wyd. 2, Berlin, New York 1994.

 

 

bb.

Bettermann, Karl August, Neumann Franz Leopold, Nipperdey Hans Carl (wyd.), Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und der Praxis der Grundrechte, 4 tomy, Berlin 1954 - 1967.

 

 

cc.

Isensee Josef, Kirchhof Paul (wyd.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 10 tomów, wyd. 1, Heidelberg 1987 - 2000; tomy 1 - 3, wyd. 3, Heidelberg 2003 - 2005.

 

 

dd.

Merten Detlef, Papier Hans-Jürgen (wyd.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 2 tomy, Heidelberg 2004 - 2005.

 

 

ee.

Stern Klaus, Das Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 4 tomy, wyd. 1 i 2, München 1977 - 2000.

 

 

b.

Podręczniki.

 

 

aa.

Benda Ernst, Klein Eckart, Verfassungsprozeßrecht: ein Lehr- und Handbuch, wyd. 2, Heidelberg 2001.

 

 

bb.

Degenhart Christoph, Staatsorganitationsrecht, wyd. 20, Heidelberg 2004.

 

 

cc.

Hesse Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, wyd. 20, Heidelberg 1995.

 

 

dd.

Ipsen Jörn, Staatsrecht I: Staatsorganisationsrecht, wyd. 17, Neuwied 2005.

 

 

ee.

Ipsen Jörn, Staatsrecht II: Grundrechte, wyd. 8, Neuwied 2005.

 

 

ff.

Maurer Hartmut, Staatsrecht I: Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen, wyd. 4, München 2005.

 

 

gg.

Pieroth Bodo, Schlink Bernhard, Grundrechte: Staatsrecht II, wyd. 20, Heidelberg 2004.

 

 

hh.

Schweitzer Michael, Staatsrecht III: Staatsrecht, Völkerrecht, Europarecht, wyd. 8, Heidelberg 2004.

 

 

ii.

Zippelius Reinhold, Würtenberger Thomas, Deutsches Staatsrecht: ein Studienbuch, wyd. 31, München 2005.

 

 

c.

Komenatrze.

 

 

aa.

Denninger Erhard, Hoffmann-Riem Wolfgang, Schneider Hans-Peter, Stein Ekkehart (wyd.), Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Alternativ Kommentar), 3 tomy, wyd. 3, Neuwied, Kriftel 2001 (komentarz kartkowy, uzupełniany okresowo).

 

 

bb.

Dolzer Rudolf, Vogel Klaus (wyd.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz: gegründet 1950, Heidelberg 1991 (komentarz kartkowy, uzupełniany okresowo).

 

 

cc.

Dreier Horst (wyd.), Grundgesetz: Kommentar, 3 tomy, wyd. 1, Tübingen 1996 - 2000; tom 1, wyd. 2, Tübingen 2004.

 

 

dd.

Friauf Karl Heinrich, Höfling Wolfram (wyd.), Berliner Kommentar zum Grundgesetz, 2 tomy, Berlin 2000 (komentarz kartkowy, uzupełniany okresowo).

 

 

ee.

Von Mangoldt Hermann, Klein Friedrich, Starck Christian (wyd.), Kommentar zum Grundgesetz: GG, 3 tomy, wyd. 5, München 2005.

 

 

ff.

Maunz Theodor, Dürig Günter, Herdegen Matthias,
Herzog Roman [i. i.], Grundgesetz: Kommentar, wyd. 7,
München 1990 (komentarz kartkowy, uzupełniany okresowo).

 

 

gg.

Von Münch Ingo, Kunig Philip (wyd.), Grundgesetz Kommentar,
wyd. 5, 3 tomy, München 2000 - 2003.

 

 

d.

Zbiory orzecznictwa.

 

 

aa.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, hrsg. von den Mitgliedern des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen.

 

 

-> Wydanie internetowe od 1998 r.

 

 

bb.

Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts: BVerwGE, hrsg. von Mitgliedern des Gerichts, Berlin.

 

 

-> Wydanie internetowe od 2002 r.

 

 

cc.

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, Karlsruhe.

 

 

-> Wydanie internetowe od 2000 r.

 

 

a.

Varia.

 

 

aa.

Huber Ernst Rudolf, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 8 tomów, wyd. 1 - 3, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1957 - 1990.

 

 

bb.

Huber Ernst Rudolf (wyd.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, 5 tomów, wyd. 3, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1978 - 1997.

 

 

cc.

Herzog Roman, Allgemeine Staatslehre, Frankfurt am Main 1971.

 

 

dd.

Herzog Roman, Kunst Hermann, Schlaich Klaus, Schneemelcher Wilhelm (wyd.), Evangelisches Staatslexikon, 2 tomy, wyd. 3,
Stuttgart 1987.

 

 

ee.

Krüger Hans, Allgemeine Staatslehre, wyd. 2, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1966.

 

 

ff.

Loewenstein Karl, Verfassungslehre, wyd. 4, Tübingen 2000.

 

 

gg.

Stolleis Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland,
3 tomy, München 1988 - 1999.


 

2.

Literatura klasyczna.

 

 

a.

Dzieła o charakterze systemowym i podręczniki.

 

 

aa.

Anschütz Gerhard, Thoma Richard (wyd.), Handbuch des deutschen Staatsrechts, 2 tomy, Tübingen 1930 - 1932.

 

 

bb.

Hatschek Julius, Deutsches und preussisches Staatsrecht, 2 tomy,
wyd. 2, Berlin 1930.

 

 

cc.

Laband Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 4 tomy, wyd. 1, Tübingen 1876 - 1882; wyd. 5, Tübigen 1911 - 1914.

 

 

dd.

Laband Paul, Deutsches Reichsstaatsrecht, wyd. 7, Tübingen 1919.

 

 

ee.

Meyer Georg, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, wyd. 7, München, Leipzig 1919.

 

 

ff.

Nipperdey Hans Carl (wyd.), Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung: Kommentar zum zweiten Teil der Reichsverfassung,
3 tomy, Berlin 1929 - 1930.

 

 

b.

Komentarze.

 

 

aa.

Anschütz Gerhard, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919: ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, 14. Aufl., Berlin 1933.

 

 

bb.

Giese Friedrich, Die Verfassung des Deutschen Reiches: Taschenausg. f. Studium u. Praxis, wyd. 8, Berlin 1931.

 

 

cc.

Poetzsch-Heffter Fritz, Handkommentar der Reichsverfassung vom 11. August 1919: ein Handbuch für Verfassungsrecht und Verfassungspolitik, wyd. 3, Berlin 1928.

 

 

dd.

Von Seydel Max, Commentar zur Verfassungs Urkunde für das Deutsche Reich, wyd. 2, Freiburg i. B., Leipzig 1897.

 

 

c.

Varia.

 

 

aa.

Jellinek Georg, Allgemeine Staatslehre, wyd. 3, Berlin 1914.

 

 

bb.

Jellinek Georg, System der subjektiven öffentlichen Rechte, wyd. 2, Tübingen 1905.

 

 

cc.

Kelsen Hans, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925.

 

 

dd.

Schmitt Carl, Verfassungslehre, München, Leipzig 1928.

 

 

ee.

Smend Rudolf, Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, wyd. 3, Berlin 1994.


 

3.

Literatura w języku polskim.

 

 

a.

Janicki Lech, Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, Poznań 1986 (bibliografia wybranych prac w języku polskim).


 V.

Prawo konstytucyjne Stanów Zjednoczonych.


 

1.

Literatura współczesna.

 

 

a.

Barron Jerome A., Dienes Thomas C., Constitutional Law, wyd. 6, St. Paul 2003.

 

 

b.

Bickel Alexander M., The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics, wyd. 2, New Haven 1986.

 

 

c.

Ely John Hart, Democracy and distrust: A theory of judicial review,
Cambridge 1980.

 

 

d.

Fischer Luis, American Constitutional Law, wyd. 6, Durham 2005.

 

 

e.

Gunther Gerald, Sullivan Kathleen M., Constitutional Law, wyd. 13,
Westbury 1997.

 

 

f.

Kelly Alfred H., Harbinson Winfred A., Belz Herman, The American Constitution: its origins and development, 7. wyd., 2 tomy, New York 1991.

 

 

g.

Lockhart William B., Kamisar Yale, Choper Jesse H., Schiffrin Steve H., Constitutional Law: cases, comments, questions, wyd. 7, St. Paul 1991.

 

 

h.

Nowak John E., Rotunda Ronald D., Constitutional Law,
wyd. 7, St. Paul 2004.

 

 

i.

Stone Geoffrey R., Seidman Louis Michael, Sunstein Cass R., Tushnet Mark V., Constitutional Law, wyd. 5, New York 2005.

 

 

j.

Tribe Laurence H., American Constitutional Law, wyd. 3, New York 2000.


 

2.

Literatura klasyczna.

 

 

a.

Corwin Edward Samuel, The Constitution and what it means today, wyd. 1, Princeton 1920; wyd. 12, Princeton 1958.

 

 

b.

Hamilton Alexander, Madison James, Jay John, The federalist: a collection of essays, written in favour of the new Constitution, as agreed upon by the Federal convention, September 17, 1787 (inne tytuły: The Federalist on the new Constitution, The Federalist: a commentary on the Constitution of the United States, The Federalist), 2 tomy, New York 1788 (wiele wydań).

 

 

c.

Wilson Woodrow Thomas, The state: elements of historical and practical politics, Boston 1918 (wiele wydań od lat 80. XIX w.).

 

 

-> Wilson Woodrow Thomas, Ustrój państwowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1917.

 

 

d.

Wilson Woodrow Thomas, Congressional government: a study in American politics, wyd. 2, Boston, New York, Houghton 1885; wyd. 20,
Boston, New York, Houghton 1907 (wiele dalszych wydań i reprintów).


 

3.

Literatura w języku polskim.

 

 

a.

Pułło Andrzej, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997 (wraz z bibliografią wybranych prac w języku polskim).

 

 

b.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, wstęp i tłumaczenie Andrzej Pułło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002 (wraz z bibliografią wybranych prac w języku polskim).

 

 

c.

Sokolewicz Wojciech (red.), Instytucje politycznoprawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1977.


 VI.

Prawo konstytucjne wybranych państw.


 

1.

Austria.

 

 

a.

Literatura współczesna.

 

 

aa.

Adamovich Ludwig K., Funk Bernd-Christian, Holzinger Gerhart, Österreichisches Staatsrecht,
tom 1: Grundlagen, Wien [u.a] 1997;
tom 2: Staatliche Organisation, Wien [u.a.] 1998;
tom 3: Grundrechte, Wien [u.a.] 2003.

 

 

bb.

Dachs Herbert, Gerlich Peter, Gottweis Herbert, (wyd.), Handbuch des politischen Systems Österreichs, wyd. 3, Wien 1997.

 

 

cc.

Ermacora Felix, Österreichische Verfassungslehre, Wien 1998.

 

 

dd.

Fischer Heinz (wyd.), Das politische System Österreichs, wyd. 3, Wien, München, Zürich 1982.

 

 

ee.

Hellbling Ernst C., Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte: ein Lehrbuch für Studierende,
wyd. 2, Wien, New York 1974.

 

 

ff.

Korinek Karl, Holoubek Michael (wyd.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht. Textsammlung und Kommentar,
4 tomy, Wien, New York 1999 (komentarz kartkowy, uzupełniany periodycznie).

 

 

gg.

Öhllinger Theo, Verfassungsrecht, wyd. 5, Wien 2003.

 

 

hh.

Ringhofer Kurt (wyd.), Die österreichische Bundesverfassung:
das Bundesverfassungsgesetz mit Kommentar, die wichtigsten verfassungsrechtlichen Nebengesetze und Staatsverträge sowie einfachgesetzliche Durchführungsvorschriften des Bundes
, Wien 1977.

 

 

ii.

Schambeck Herbert (wyd.), Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz und seine Entwicklung, Berlin 1980.

 

 

jj.

Walter Robert, Mayer Heinz, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts, wyd. 9, Wien 2000.

 

 

b.

Literatura klasyczna.

 

 

aa.

Kelsen Hans, Österreichisches Staatsrecht: ein Grundriss, entwicklungsgeschichtlich dargestellt, Tübingen 1923.

 

 

c.

Literatura w języku polskim.

 

 

aa.

Sarnecki Paweł, System konstytucyjny Austrii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999 (wraz z wybranymi pozycjami bibliograficznymi w języku polskim).

 

 

bb.

Konstytucja Austrii, wstęp i tłumaczenie Piotr Czerny i Bogumił Naleziński, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004 (wraz z bibliografią wybranych prac w języku polskim).

 

2.

Szwajcaria.

 

 

a.

Literatura współczesna.

 

 

aa.

Aubert Jean François, Bundesstaatsrecht der Schweiz, 2 tomy, Basel, Frankfurt am Main 1991-1995.

 

 

bb.

Auer Andreas, Malinverni Giorgio, Hottelier Michel, Droit constitutionell suisse, 2 tomy, Berne 2000.

 

 

cc.

Häfelin Ulrich, Haller Walter, Schweizerisches Bundesstaatsrecht: die neue Bundesverfassung, 6. wyd., Zürich 2005.

 

 

dd.

Hangartner Yvo, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts, tom 1: Organisation, Zürich 1980; tom 2: Grundrechte, Zürich 1982.

 

 

ee.

Rhinow René, Die Bundesverfassung 2000:
eine Einführung, Basel, Genf 2000.

 

 

ff.

ff. Aubert Jean-Français, Eichenberger Kurt, Müller Jörg Paul, Rhinow René, Schindler Dietrich, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, 4 tomy, Basel, Zürich, Bern 1987 - 1996.

 

 

b.

Literatura klasyczna.

 

 

aa.

Blumer, Johann Jakob, Handbuch des Schweizerischen Bundesstaatsrechtes, wyd. 2, 2 tomy, Basel 1877 - 1887.

 

 

bb.

Fleiner Fritz, Giacometti Zaccaria, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich 1949.

 

 

cc.

Schollenberger Johann Jacob, Das Bundesstaatsrecht der Schweiz: Geschichte und System, wyd. 2, Berlin 1920.

 

 

c.

Literatura w języku polskim.

 

 

aa.

Czeszejko-Sochacki Zdzisław, System konstytucyjny Szwajcarii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002 (wraz z bibliografią wybranych prac w języku polskim).

 

 

bb.

Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej, wstęp i tłumaczenie Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.

Copyright B. P. W. © 2004 - 2005. Ostatnio zmodyfikowane: 3 XI 2005.