PROJEKT

Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM

WND-POKL.03.03.02-00-072/10
Okres realizacji projektu od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

CEL :
 • wypracowanie nowej, wyższej jakości praktyk pedagogicznych realizowanych przez studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu przygotowujących się do pełnienia roli nauczyciela wychowawcy
 • podniesienie jakości pracy nauczycieli opiekunów praktyk przygotowujących tychże studentów do zawodu nauczyciela
 • wypracowanie, modelowego-wnoszącego nową jakość Programu Praktyk Pedagogogicznych
 • stworzenie sieci 33 szkół i przedszkoli na stałe współpracujących z WPA przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela
 • organizacja praktyk śródrocznych oraz ciągłych realizownaych przez 1 508 studentów-w celu przekazania im kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie nauczyciela,w tym umiejętności metodyczno-opiekuńczo-wychowaczych
PARTNER: Organ Prowadzący Szkoły, Miasto Kalisz reprezentowane przez Wydział Edukacji

UCZESTNICY PROJEKTU:
 1. Studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu przygotowujący się do zawodu nauczyciela – 1 229
 2. Nauczyciele z terenu miasta Kalisza
  • 265 nauczycieli kształcenia zintegrowanego, muzyki, plastyki, j.angielskiego, informatyki, nauczycieli świetlic szkolnych, pedagogów szkolnych oraz psychologów poradni szkolnej, a także bibliotekarzy szkolnych
 3. Placówki:
  • Przedszkola - 8
  • Szkoły podstawowe - 15
  • Gimnazja - 8
  • Szkoły Ponadgimnazjalne - 2
  • Szkolna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1
OFERTA DLA NAUCZYCIELI:
 • dedykowany cykl warsztatów i wykładów
 • 4 konferencje metodyczne
 • skrypty i podręcznik metodyczny opracowane w ramach grantu (w tym możliwość odpłatnego przygotowania autorskich materiałów przez nauczycieli)
 • stała metodyczno-organizacyjna współpraca między kadrą uczelni, opiekunami praktyk w szkołach oraz Organem Prowadzącym Szkoły (Miastem Kalisz)
ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:
 1. wypełnienie elektronicznej deklaracji przystąpienia szkoły oraz deklaracji przystąpienia nauczyciela do projektu: dostępnych na: www.wpa.amu.edu.pl i przesłanie ich na e-mail: praktyki@amu.edu.pl
 2. wydruk i przesłanie papierowej wersji w/w deklaracji na adres:
 3. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Ul. Nowy Świat 28-30
  62-800 Kalisz
  Z dopiskiem na kopercie: PRAKTYKI
KONTAKT:
 1. ekspert ds. merytorycznych - dr Anna Sobczyk, praktyki@amu.edu.pl
 2. specjalista ds. obsługi praktyk pedagogicznych – Karolina Pisarek, tel. 62/ 767 49 92

Zachęcamy do zapoznania się z folderem projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM w Kaliszu.