PROJEKT

Studia podyplomowe Zarządzanie ochroną dóbr kultury są realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu Wiedza dla eksperta POKL.04.01.01-00-143/10-00.

Cel studiów
Studia mają w założeniu przygotować absolwenta do zarządzania dobrami kultury. Umiejętności z tym związane obejmują kreowania i zarządzanie lokalnymi programami opieki nad zabytkami, kształtowanie krajobrazu kulturowego, restytucji dóbr kultury, pozyskiwania krajowych i zagranicznych funduszy na ochronę dóbr kultury, kompetencje w zakresie komunikacji społecznej.

Adresat Studiów

  • pracownicy jednostek administracji rządowej i samorządów terytorialnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, fundacji oraz podmiotów gospodarczych, których przedmiotem działania jest zarządzanie ochroną dóbr kultury
  • absolwenci Uniwersytetu A. Mickiewicza oraz innych uczelni wyższych kierunków tematycznie związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony dóbr kultury
  • szczególnie mile widziane osoby 45+ oraz niepełnosprawne.

Program studiów
Studia obejmują 90 godz. wykładów, 140 godz. ćwiczeń oraz 16 godz. zajęć terenowych. Wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia m. in. z podstaw muzealnictwa, rynku dzieł sztuki, restytucji dóbr kultury, ewidencji zabytków, programów opieki nad zabytkami, pozyskiwania źródeł finansowania oraz inne.
Studia trwają dwa semestry, prowadzone będą w dwudniowych sesjach: sobota – niedziela, raz- dwa razy na miesiąc.
Wszystkie zajęcia (poza ćwiczeniami terenowymi) odbywać się będą na terenie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.


Wymagane dokumenty:
  • formularz zgłoszeniowy
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 fotografie
  • kserokopia dowodu osobistego