PROJEKT

Studia podyplomowe Zarządzanie komunikacją i informacją medialną są realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu Wiedza dla eksperta POKL.04.01.01-00-143/10-00.

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie wiedzy związanej z medializacją i komputeryzacją życia społecznego, zarówno w skali globalnej, jak i w wymiarze przestrzeni życiowej każdego człowieka. Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych, stanowiącą podbudowę dla teoretycznej refleksji o zmianach kulturowych tworzących nowy ład społeczny, wynikający z kształtowania się społeczeństw informacyjnych. Po skończeniu studiów słuchacz będzie rozumiał zasady analizowania zjawisk społeczno - kulturowych we wszystkich sferach zachodzących pod wpływem medializacji i komputeryzacji. Pozna uwarunkowania ekonomiczne oraz zasady prawne, leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi zjawiskami i instytucjami opartymi na komunikacji elektronicznej. Ponadto pozna i będzie rozumiał współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w post-nowoczesnym społeczeństwie. Będzie legitymował się wiedzą z zakresu kulturoznawstwa, polityki społecznej, etnologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pedagogiki społecznej, pedagogiki i socjologii mediów, politologii, technologii medialnej, grafiki komputerowej i innych dyscyplin, współtworzących obszar aktywności ludzkiej społeczeństwa sieci. Absolwent nabędzie umiejętności organizatora aktywności ekonomicznej, oświatowej, kulturalnej, społecznej, politycznej, w mediach elektronicznych. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w różnych instytucjach medialnych, w instytucjach public relations, w organizacjach i instytucjach państwowych, samorządowych, placówkach edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacjach pożytku publicznego, których działalność oparta jest na komunikacji medialnej.

Kształcenie realizowane będzie w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do czynności zawodowych związanych z mediami we wszystkich profesjach i obszarach aktywności społecznej.
Przedmiotem zajęć programowych będą następujące treści: komunikacja społeczna i medialna; systemy komunikowania w gospodarce, nauce, edukacji i życiu publicznym; polski i światowy system medialny; metody badań społecznych; analiza i opracowania dokumentów elektronicznych; społeczeństwo sieci; projektowanie usług on-line; podstawy prawne pracy z mediami z zasadami bhp; rynek wydawnictw medialnych; prawa autorskie i wydawnicze; komputerowe przetwarzanie tekstów; tekstologia i grafika komputerowa; systemy porządkowania informacji medialnych; ocena jakości informacji medialnych; dźwięk i muzyka w mediach; projekty internetowe; bazy danych; pedagogika mediów. Praktyka zawodowa w agencjach marketingowo-reklamowych, w mediach, w organizacjach pozarządowych, w wybranych placówkach kulturalno-oświatowych.

Adresat Studiów
Studia podyplomowe pn. Zarządzanie komunikacją i informacją medialną przygotują praktycznie do pracy na wszystkich stanowiskach, niezależnie od branży, na których praca w sieci www i praca na komputerach jest podstawą aktywności zawodowej. Szczególnie mile widziane osoby 45+ oraz niepełnosprawne.

Program studiów
Studia obejmują 90 godz. wykładów, 140 godz. ćwiczeń oraz 30 godz. praktyk zawodowych.
Studia trwają dwa semestry, prowadzone będą w dwudniowych sesjach: sobota – niedziela, raz- dwa razy na miesiąc.
Wszystkie zajęcia (poza praktykami) odbywać się będą na terenie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 fotografie
  • kserokopia dowodu osobistego


Koszt całkowity za studia, za dwa semestry to 1 200 zł - płatne jednorazowo do rozpoczęcia zajęć.