Opis: C:\Users\Cezary\Documents\gfx\metody-z1.jpg

PROGRAM

 

Program wykładów z przedmiotu

metodologia badań politologicznych (studia niestacjonarne Poznań)

                                                                                                              wykłady 

                    

  rok akad. 2014/2015

 

Lp.

Temat wykładu

Zagadnienia uszczegóławiające

Literatura

1

Teoretyczne podstawy badań w naukach społecznych

Źródła wiedzy.

Podział nauk

Metody naukowe (nurty badawcze).

Typy wyjaśniania w nauce

Struktura procesu  badawczego

Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Filozofia nauki.                                                     

Buttoph Johnson J., Reynolds H.,T., Mycoff Jason D., Metody badawcze w naukach politycznych.

 

2

Orientacje badawcze w naukach społecznych

Czym jest metodologia nauk społecznych.

Orientacje badawcze w naukach społecznych:

a) pozytywizm,

b) podejście humanistyczne („verstehen”).

Osobliwości nauk społecznych.

Przedmiot i cel badań w naukach społecznych

Typy badań

St. Ossowski. O osobliwościach nauk społecznych.

St. Nowak, Metodologia badań socjologicznych.

A. Giddens, Socjologia.

3

Perspektywy teoretyczne w politologii

Behawioralizm

Teoria racjonalnego wyboru

Instytucjonalizm

Teoria interpretacjonalistyczna

Marksizm

Feminizm

David Marsh, Gerry Stoker, red., Teorie i metody w naukach politycznych.

4

Analiza danych jakościowych vs analiza danych ilościowych

 

 

Rola metod jakościowych w politologii

Podstawy epistemologiczne badań jakościowych.

Gromadzenie danych i zarządzanie nimi.

Moc opisowa analizy ilościowej.

Łączenie metod ilościowych z jakościowymi.

David Marsh, Gerry Stoker, red., Teorie i metody w naukach politycznych,

5

Podstawowe elementy procesu badawczego

Pojęcia w naukach społecznych.

Wskaźniki.

Rodzaje definicji w naukach społecznych (realne, nominalne, operacyjne).

Pytanie badawcze a hipoteza badawcza (zmienna zależna, zmienna niezależna).

Rodzaje hipotez badawczych.

 

R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej.

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce.

Buttoph Johnson J., Reynolds H.,T., Mycoff Jason D., Metody badawcze w naukach politycznych.

6

Konceptualizacja-operacjonalizacja-pomiar

Konceptualizacja - rozumienie

Operacjonalizacja – rozumienie

Relacja między konceptualizacją a operacjonalizacją

Pomiar - rozumienie

Problem trafności i rzetelności  pomiaru

Buttoph Johnson J., Reynolds H.,T., Mycoff Jason D., Metody badawcze w naukach politycznych.

R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej.

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce.

7

Skale, indeksy, typologie

Przykłady skal stosowanych w naukach społecznych:

- skala dystansu społecznego  Bogardusa,

- skala Guttmana ,

- skala Likerta.

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, s. 172-200

Stefan Nowak, red. Metody i techniki badań socjologicznych (wybór tekstów), s. 259-331.

 

8

Metody doboru próby

Definicja próby badawczej.

Rodzaje prób badawczych.

Sposoby losowania próby.

Problem wielkości próby.

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, s.267-308, s. 201-243.

Stefan Nowak, red. Metody i techniki badań socjologicznych (wybór tekstów), s. 515-543.

Buttoph Johnson J., Reynolds H.,T., Mycoff Jason D., Metody badawcze w naukach politycznych,  s. 228-261

9

Problemy etyczne

Zagadnienie anonimowości i poufności

Kodeksy etyki zawodowej.

Polityka versus etyka w badaniach naukowych w naukach politycznych.

Zastosowanie badań społecznych.

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce.

 

 

 

Ćwiczenia

L.p.

Temat ćwiczeń

Zagadnienia uszczegóławiające

Literatura do zajęć*

1

Procedury i metody badawcze

Procedury badawcze:

- badania sondażowe, - badania terenowe,- badania panelowe,

badania próbkowe.

Ważniejsze metody badawcze:

- historyczno – porównawcza, monograficzna, eksperymentalna,

metoda statystyczna, metoda typologiczna

Ważniejsze techniki badawcze: socjometria, analiza treści, wywiad kwestionariuszowy, obserwacja, analiza dokumentów urzędowych, analiza dokumentów osobistych, techniki projekcyjne

Typologia zaproponowana przez prowadzącego zajęcia.

2

Techniki badawcze:

socjometria

Założenia badań socjometrycznych.

Podstawowe figury socjometryczne.

Prezentacja  wyników badań (socjogram, macierz socjometryczna).

Indywidualne i grupowe wskaźniki socjometryczne.

Warunki trafności w socjometrii.

R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, s. 156 -170.

Stefan Nowak, red. Metody i techniki badań socjologicznych (wybór tekstów), s.482-515.

 

3

Techniki badawcze: analiza treści (zawartości)

Rozumienie analizy treści

Przykłady zastosowań analizy treści

Rodzaje zmiennych.

Etapy postępowania badawczego

Przykład praktycznego zastosowania analizy treści (kodowanie pytania otwartego ankiety).

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, s. 341-368.

R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej s. 192 -212.

Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, s. 341-346.

 

4

Techniki badawcze:

ankieta wywiad

Rodzaje pytań

Klasyfikacja wywiadów

Etapy realizacji badań

Zasady formułowania pytań (dylemat pytanie otwarte, pytanie zamknięte)

Budowa kwestionariusza wywiadu

Budowa kwestionariusza ankiety

Badania sondażowe jako sytuacja społeczna

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, s.267-308.

R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, s.131-147.

 Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, s. 276-297.

Stefan Nowak, red. Metody i techniki badań socjologicznych (wybór tekstów), s. 61-139