O czasopiśmie

Powstałe we wrześniu 1995 roku w Poznaniu Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zaprasza do lektury czasopisma pedagogicznego pod tytułem "Edukacja Medialna".

Media są dzisiaj głównym źródłem informacji, likwidują problem przestrzeni i czasu , są także znakomitymi narzędziami pracy intelektualnej i zawodowej. Wystarczy uświadomić sobie, jak wielorakie funkcje we wszystkich dziedzinach naszego życia pełnią dzisiaj komputery. Bez umiejętności posługiwania się mediami nie jesteśmy profesjonalistami, nie wytrzymujemy konkurencji, zostajemy w tyle, wypadamy z gry. Media szczególnie silnie kształtują nasz system wartości i postaw społeczno-moralnych. Poddajemy się mediom wierząc, w ich dobre intencje, tymczasem one często nas ogłupiają i zniewalają, proponują ucieczkę od życia codziennego, przenoszą w świat fikcji i fantazji, co nie zawsze kończy się happy endem.

Okazuje się więc, że rolę mediów e życiu współczesnego człowieka trzeba widzieć nie tylko w aspekcie ich niesamowitych możliwości i stwarzania ogromnych szans, ale również w aspekcie niebezpieczeństw i zagrożeń, zwłaszcza wychowawczych i społecznych. Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, że oto stoimy przed koniecznością nauczenia ludzi posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej, a także przygotowania ich do właściwego odbioru i wykorzystania komunikatów medialnych. Istnieje więc potrzeba edukacji medialnej Jej celem winno być przede wszystkim przygotowanie do:
- posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej (rozwój indywidualny) i pracy zawodowej. W przypadku nauczycieli będzie to m.in. przygotowanie do powszechnego stosowania mediów w szkole
- krytycznego odbioru mediów jako narzędzi przekazu informacji oraz kształtowania systemu wartości i postaw,
- właściwego korzystania z mediów jako narzędzi zabawy i rozrywki.

Edukacja medialna obejmować powinna całe społeczeństwo, gdyż media stanowią naturalne środowisko człowieka. Elementy tej edukacji są już w podstawach programowych polskiej szkoły, literaturze, licznych konferencjach i szkoleniach, niektórych czasopismach, mediach elektronicznych itp. Działania te nie zaspokajają jednak ogromnych potrzeb społecznych w tym zakresie, stąd tak wiele słyszy się między innymi głównie o negatywnym wpływie mediów na dzieci i młodzież. Wśród czasopism pedagogicznych brak też pisma poświęconego wyłącznie tej problematyce. Lukę tę, w pewnym chociaż stopniu ma wypełnić nasze czasopismo.

"Edukacja Medialna" jest kwartalnikiem Polskiego towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych współpracującego z Zakładem Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawanym przez Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c. w Poznaniu.

Pismo adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół wszystkich szczebli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych. Ponieważ proces uspołeczniania szkoły sprawia, że staje się ona wspólna własnością nauczycieli, uczniów i rodziców, zakładamy, że wydawnictwo nasze może być interesujące dla wszystkich członków szeroko pojętej społeczności szkolnej. Uwzględniając cele edukacji medialnej i potrzeby głównych adresatów pisma proponujemy następujące stałe działy:

Z TEORII MEDIÓW. W tej części publikowane są rozważania teoretyczne nad mediami, a także wyniki ciekawych badań empirycznych prowadzonych w Polsce i na świecie.

ZASTOSOWANIA I METODY. Jest to dział o charakterze aplikacyjnym i metodycznym, w którym Czytelnik może znaleźć konkretne rozważania i sugestie, jak wykorzystać media w różnych formach pracy pedagogicznej, a także w swoim indywidualnym rozwoju intelektualnym i zawodowym. Istotną zawartość tego działu stanowią konspekty i scenariusze zajęć.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE. Z tej części Czytelnik dowie się o istnieniu i funkcjonowaniu w Polsce i na świeci instytucji i organizacji medialnych, a przede wszystkim znajdzie informacje o tym, co one oferują szkole w zakresie mediów i usług medialnych.

NARZĘDZIA TECHNICZNE. Dział w którym opisywane są nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela oraz te urządzenia techniczne, które już na trwałe wpisały się do naszych szkół.

OCENY I REKOMENDACJE. Wszelkie media, np. tradycyjne pomoce naukowe, podręczniki szkolne, filmy wideo, programy telewizyjne, programy multimedialne na CD-ROM mogą mieć różną wartość pedagogiczną. Korzystając z pomocy teoretyków - specjalistów, a także nauczycieli - praktyków sporządzane są rzetelne oceny i rekomendacje tych mediów. Podpowiadamy z jakiego podręcznika najlepiej korzystać, jakie pomoce należy koniecznie kupić, jaki film warto zobaczyć i przedyskutować z wychowankami.

WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI. W tej części znajdzie Czytelnik najnowsze informacje o tym, co dzieje się w świecie mediów, m.in. jakie organizuje się konferencje, wystawy, targi, kursy, seminaria itp. Ponadto znaleźć tutaj można reklamy firm oferujących media na rzecz edukacji, zwłaszcza szkolnej.

REFORMOWANIE EDUKACJI. Z uwagi na reformę polskiej edukacji, uwzględniając zapotrzebowanie społeczne, potwierdzone także życzeniami Czytelników od początku 1998 roku rozszerzyliśmy zakres tematyczny naszego pisma wprowadzając do jego struktury nowy dział. Zamierzamy w nim wyjaśniać podstawowe pojęcia konstytuujące reformę edukacji, zamieszczać procedury i wzory rozwiązań programowych, pedagogicznych i organizacyjnych.

INTERKL@SA. Doceniając znaczenie programu Interkl@sa utworzyliśmy odrębny dział w naszym czasopiśmie, w którym będziemy zamieszczać artykuły naszych Czytelników dzielących się doświadczeniem w wykorzystaniu szkolnych pracowni internetowych.

"Edukacja medialna" ma charakter teoretyczno-praktyczny. Warstwa teoretyczna ograniczona jest do minimum, gdyż chodzi przede wszystkim o to, aby pismo było przydatne społeczności nauczycielskiej. Kwartalnik nasz będąc "medium o mediach" powinien mieć tak pożądaną dzisiaj cechę komunikacyjną, jaką jest interaktywność, a więc możliwość sprzężenia zwrotnego, wzajemnego oddziaływania na siebie twórców i Czytelników pisma.

Drodzy Czytelnicy, liczymy na Wasze uwagi, oceny, propozycje, a także na Wasze teksty, które będziemy publikować w odpowiednich działach naszego wspólnego czasopisma "Edukacja Medialna".

                                                                           Wacław Strykowski
                                                                         Redaktor Naczelny

 

Redakcja:
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
ul. Słowackiego 20, 60-823 Poznań
tel. (061) 829-28-31, fax (061) 829-28-30
e-mail: kaniews@main.amu.edu.pl
Wydawca:
Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
ul. Stawna 8/6, 61-759 Poznań
tel. (061) 851-76-61, fax (061) 853-06-76

 


Zakład Technologii Kształcenia
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
w Poznaniu