Tematyka badawcza

CV

Publikacje

Dydaktyka

Dla studentów

Kontakt


Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; realizawany na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; okres realizacji: 2012-2015

Wykonawcy

Słowa kluczowe

kompleks gatunków, gatunki kryptyczne, rozmieszczenie, zagęszczenie, Aceria tosichella, wheat curl mite, barcoding, predyktywne modelowanie rozmieszczenia

Obiekt badawczy: Aceria tosichella (WCM: wheat curl mite)

Charakterystyka projektu

Aceria tosichella (Keifer) jest przedstawicielem szpecieli (obligatoryjnie roślinożernych roztoczy) znanym na całym świecie jako szkodnik zbóż, głównie pszenicy. Wyniki najnowszych badań dotyczących zróżnicowania genetycznego w obrębie A. tosichella ujawniły, że szpeciel ten nie jest jednolitym gatunkiem lecz kompleksem zróżnicowanych genetycznie form (‘biotypów’), prawdopodobnie gatunków kryptycznych. W zachodniej Polsce stwierdzono występowanie siedmiu biotypów A. tosichella różniących się zakresem żywicieli i potencjałem zasiedlania roślin uprawnych (Skoracka i in. 2013).

Celem badań jest uzyskanie wiedzy na temat przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych biotypów A. tosichella, a w szczególności tych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla upraw zbóż. Szczegółowe cele projektu są następujące: 1) ocena rozmieszczenia i liczebności poszczególnych biotypów A. tosichella i poznanie ich realizowanej niszy; 2) zrozumienie czynników decydujących o rozmieszczeniu przestrzennym biotypów i relacjach z roślinami żywicielskimi; 3) wykorzystanie wiedzy o zależnościach między występowaniem biotypów a czynnikami środowiska do projekcji ich rozmieszczenia przestrzennego.

Metody obejmują identyfikację poszczególnych biotypów na podstawie sekwencji DNA, analizę parametrów zasiedlenia biotypów oraz predyktywne modelowanie ich rozmieszczenia.

Badania terenowe