© SKNG 2010

Sekcja gospodarki przestrzennej

Grupa Problemowa Gospodarka Przestrzenna jest jedną z najmłodszych grup w strukturze SKNG. Powstała 22 stycznia 2009 r. podczas Zebrania Walnego SKNG. Głównym celem funkcjonowania grupy jest prowadzenie badań związanych z gospodarką przestrzenną, w tym zarówno o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym.
Opiekunem naukowym grupy jest dr Michał Dolata - adiunkt w Zakładzie Analizy Regionalnej, natomiast kierownikiem Bartłomiej Kołsut - student V roku gospodarki przestrzennej. Ponadto w pracach Grupy Problemowej Gospodarka Przestrzenna uczestniczą:
›› Bożena Bryl (I rok GP),
›› Olga Dajek (I rok GP),
›› Dominika Dębińska (II rok GP),
›› Anna Dzikowska (II rok GP),
›› Janusz Górny (II rok GP) oraz
›› Agata Trepka (I rok GP).

Obecnie grupa prowadzi prace nad trzema projektami:
1) "Obszary przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych wybranych miast powiatowych województwa wielkopolskiego"
2) "Kampus UAM - stan i perspektywy"
3) "Ład przestrzenny w Międzyzdrojach"Projekty:


"Obszary przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych wybranych miast powiatowych województwa wielkopolskiego

We współczesnym rozwoju miast, podnoszeniu jakości życia bardzo duże znaczenie ma jakość przestrzeni publicznych. Przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnie użytkowanym, stanowi szczególną wartość miast, daje świadectwo tożsamości terytorialnej i narodowej oraz gwarantuje podstawy rozwoju zrównoważonego (Karta Przestrzeni Publicznej).
Jednym z "aktorów", kształtujących jakość przestrzeni publicznych są władze lokalne, które odpowiadają za prowadzenie gospodarki przestrzennej na obszarze gminy. Mają one również określone narzędzia prowadzenia polityki przestrzennej: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W studium określa się politykę przestrzenną gminy. Plany miejscowe są natomiast narzędziem prowadzenia owej polityki.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina określa w studium obszary przestrzeni publicznej, jeśli takie istnieją (art. 10, ust. 2, pkt. 8). W stosunku do takich obszarów powstaje po upływie 3 miesięcy od uchwalenia studium, obowiązek przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego (art. 10, ust. 3).
Celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania badawcze: Czy wybrane gminy wskazują w studium obszary przestrzeni publicznej w sposób określony w ustawie i rozporządzeniu? Jakie są ustalenia co do tych obszarów w tekście studium? Czy dla tych obszarów są sporządzone mpzp, czy może są w trakcie sporządzania? Inaczej mówiąc: czy dane gminy przestrzegają zapisów odpowiedniej ustawy i rozporządzenia? Ponadto ważnym jest porównanie odpowiednich zapisów studium z zapisami w planach miejscowych.

Załączone pliki:
›› Karta Przestrzeni Publicznej
›› Szczegółowy plan projektu "Obszary przestrzeni publicznej..."


"Kampus UAM - stan i perspektywy

Celem projektu jest analiza czynników oraz uwarunkowań rozwoju Kampusu UAM oraz wskazanie celów i kierunków rozwoju. Projekt jest wspólny przedsięwzięciem Sekcji Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Grupy Problemowej Gospodarka Przestrzenna SKNG i zakłada realizację - w sposób zintegrowany - zadań, w czterech grupach tematycznych:
1) ludność,
2) usługi,
3) transport,
4) zagospodarowanie przestrzenne.Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie studium przypadków czterech kampusów uniwersyteckich w Polsce (III Kampus UJ w Krakowie, Kampus "Kortowo" UWM w Olsztynie, Kampus UMK w Toruniu, Kampus SGGW w Warszawie). Pozwoli to na zebranie jak największej ilości wartościowych informacji i rozwiązań, które mogłyby zostać zaadaptowane w Poznaniu. Została również przeprowadzona inwentaryzacja bazy usługowej.


Plan III Kampusu UJ w Krakowie
Źródło: http://www.hominski.net


Plan kampusu UWM Kortowo
Źródło: http://www.uwm.edu.pl


Obecnie członkowie SKNG są w trakcie przeprowadzania badań kwestionariuszowych wśród studentów i pracowników Kampusu. Ponadto prowadzone są pomiaru ruchu na wysokości przejazdu kolejowego na ul. Umultowskiej. Końcowym efektem prac będzie opracowana w oparciu o badania stanu istniejącego: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Kampusu UAM".Załączone pliki:
›› Szczegółowy plan projektu "Kampus UAM - stan i perspektywy"
›› Kwestionariusz wywiadu skierowany do studentów studiujących


"Ład przestrzenny w Międzyzdrojach"
Projekt jest prowadzony w ramach prac nad aktualizacją Monografii Miasta i Gminy Międzyzdroje opracowanej przez członków SKNG w 1989 r.


Źródło: http://www.miedzyzdroje.pl

W ramach projektu w najbliższym roku akademickim grupa planuje:
›› uzupełnienie i zakończenie inwentaryzacji zabudowy,
›› określenie i ocenę struktury przestrzennej miasta,
›› porównanie zapisów studium z zapisami planów miejscowych,
›› ocenę aktualności studium i planów miejscowych,
›› analizę znaczenia decyzji administracyjnych określających warunki zabudowy w gospodarowaniu przestrzenią miasta.
W związku z pracami nad projektem planowany jest wiosną 2010 r. wyjazd członków grupy do Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze koło Międzyzdrojów.


Inwentaryzacja terenowa podczas obozu letniego w Międzyzdrojach


Wszystkich, którzy chcą włączyć się w prace Grupy Problemowej Gospodarka Przestrzenna serdecznie zapraszamy!Kierownik: Bartłomiej Kołsut
e-mail: bartekkolsut@interia.pl
Telefon: 691-224-550

Opiekun: dr Michał Dolata

Termin zebrań grupy: czwartki, godz. 11:00