Stowarzyszenie
Geomorfologˇw
Polskich
The Association
of Polish
Geomorphologists

Lista dyskusyjna / Mailing list

GEO - POL

GEO - POL jest ogolnopolska lista dyskusyjna skierowana do osob, zajmujacych sie naukami o Ziemi, a szczegolnie zainteresowanych geomorfologia osadzona w szerokich ramach nauk geograficznych i geologicznych.

Lista sluzy przekazywaniu/wymianie:

  • interesujacych problemow, pogladow i uwag, wynikow badan i obserwacji, zapytan metodycznych, dyskusji terminologicznych,
  • nowych odkryc i zastosowan w geomorfologii (GIS, GPS, Internet, aparatura specjalistyczna itd.),
  • informacji bibliograficznych i wydawniczych, informacji o konferencjach i wydarzeniach,
  • danych o przyrodzie nieozywionej, jej ochronie i zagrozeniach.
Poruszane kwestie moga dotyczyc zagadnien naukowych, stosowanych i popularyzatorskich. Teksty moga byc pisane w jezyku polskim i/lub angielskim.

Lista afiliowana jest przy Stowarzyszeniu Geomorfologow Polskich, a jej strona domowa znajduje sie pod adresem URL: main.amu.edu.pl/mailman/listinfo/geo-pol

Adres geo-pol@amu.edu.pl sluzy wysylaniu informacji na liste. Opinie przedstawiane na liscie sa wylacznie opiniami autorow listow i nie reprezentuja stanowiska SGP.

Nowe Archiwum GEO-POL

Stare Archiwum GEO-POL

Uwagi o dzialaniu listy nalezy kierowac do
Grzegorza Rachlewicza

  GEO - POL is a discussion list addressed to Earth scientists, especially those interested in geomorphology in wide frames of geographic and geologic sciences.

The list is used to transfer/exchange:

  • interesting problems, opinions, remarks, observations and research results, questions concerning methods, nomenclature discussions,
  • new discoveries and applications in geomorphology (GIS, GPS, Internet, specialistic devices etc.),
  • information about references and editors, conferences, meetings, events etc.,
  • data concerning inanimate nature, its protection and existing impendences.
Topics that are taken up may refer to scientific, applied and popularizing issues. Texts may be written in Polish and/or English.

The list is affiliated to the Association of Polish Geomorphologists, and its homepage is located at URL address: main.amu.edu.pl/mailman/listinfo/geo-pol

E-mail address geo-pol@amu.edu.pl allow you to send messages to the list. Opinions distributed through geo-pol list are those of the originator of the message and not represent views of the APG.

New Archives GEO-POL

Old Archives GEO-POL

Your comments on the list activity please direct to
Grzegorz Rachlewicz


Last updated:
11-10-2004