Działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, healing Zarząd Towarzystwa zwołuje XII. Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

            Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 15.00 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(ul. Królowej Jadwigi 27/39), visit this site w nowym budynku dydaktycznym, sala nr 202.

Porządek Zebrania:

1.   Otwarcie Zebrania.

2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.   Wybór:

      a)   Komisji Mandatowej

      b)   Komisji Skrutacyjnej

      c)   Komisji Uchwał i Wniosków.

4.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa i sprawozdanie finansowe za rok

      obrotowy 2015 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w tej sprawie.

5.   Dyskusja nad sprawozdaniami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Towarzystwa za rok obrotowy 2015.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2015  na działania statutowe Towarzystwa. (vide „Uwaga” poniżej)

9.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ewentualne podjęcie stosownych  uchwał.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie Zebrania.

            Wobec zmian dokonanych w Statucie Towarzystwa oraz wpisania Towarzystwa  z dniem 10 marca 2015 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, konieczność zwołania XII. Walnego Zebrania Członków Towarzystwa jest zdeterminowana obowiązkiem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków i złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obowiązkiem przewidzianym w art. 69 ust. 1 w zw. z art. 80 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 330, 613 ze zm.). Jest to konieczne mimo tego, że – nie organizując w 2015 r. tradycyjnej kolejnej konferencji naukowej – operacje finansowe Towarzystwa ograniczały się w 2015 r. głównie do przyjmowania składek członkowskich oraz ponoszenia kosztów Sekretariatu i obsługi finansowo-rachunkowej Towarzystwa. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Walne Zebranie Członków będzie władne podjąć uchwały wskazane w porządku Zebrania niezależnie od liczby osób uczestniczących w Zebraniu, zwykłą większością głosów.

            Jednocześnie Zarząd Towarzystwa informuje, że, wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa, przewidziane w § 9 ust. 2 Statutu Towarzystwa, odbędzie się w 2017 roku.

            Sprawozdania wskazane w porządku Zebrania oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w tych sprawach są dostępne do wglądu w siedzibie Towarzystwa w terminach uzgodnionych z Prezesem Towarzystwa (prof. Andrzej J. Szwarc: tel.: 602-234-355, e-mail: ajsuam@amu.edu.pl) lub z Sekretarzem Zarządu (Angelika Chlebowska: tel.: 693-541-466, e-mail: angichlebowska@interia.pl), a także w g. 13.00-15.00 w dniu i w miejscu Walnego Zebrania Członków.

Uwaga:

 W pkt. 1 porządku Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (Otwarcie Zebrania) uczestnikom Zebrania zostanie zaproponowane podjęcie uchwały
w sprawie zaproponowanego porządku Zebrania ze zmianą polegającą na tym, że brzmienie pkt. 8 w proponowanej wstępnie wersji: ?Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2015 na działania statutowe Towarzystwa? zostanie zastąpione wersją w brzmieniu: ?Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zarejestrowanej w wyniku finansowym za rok 2015 środkami finansowymi, które będą zyskami uzyskiwanymi przez Towarzystwo w latach następnych?.

Konieczność dokonania tej zmiany jest podyktowana pomyłkowym sformułowaniem pierwotnego brzmienia pkt. 8 proponowanego porządku Zebrania, gdy w rzeczywistości w wyniku finansowym Towarzystwa za rok 2015 nie zarejestrowano dodatniego wyniku finansowego, lecz zmniejszenie się stanu posiadania przez Towarzystwo środków finansowych o kwotę 2.439,81 złotych. Okoliczność ta jest następstwem tego, że wydatki w kwocie 3.862,81 złotych zostały tylko w niewielkiej części sfinansowane przychodami, którymi były wyłącznie składki członkowskie w kwocie 1.450,00 złotych, regulowane  w bardzo niewielkim stopniu, przy jednoczesnym braku innych przychodów. Wydatki większe od przychodów mogły być w 2015 r. finansowane środkami, które były wcześniej uzyskanymi przychodami Towarzystwa.

SZCZEGÓŁY OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZA RO K2015 ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE XII. Walne Zebranie.

 

 

WOBEC LICZNYCH PRZYPADKÓW ZWROTU KORESPONDENCJI WYSYŁANEJ DO CZŁONKÓW PTPS

 ZARZĄD PTPS ZWRACA SIĘ DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW PTPS Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ

O PRZEKAZANIE STOWARZYSZENIU

- POCZTĄ, DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNIE –

AKTUALNYCH ADRESÓW, NUMERÓW TELEFONÓW ORAZ

ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

Adres c/o:

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

ul. Św. Marcin 90
PL 61-809 Poznań
Tel./Fax: +(0)-61-829 41 20
ptps@amu.edu.pl

Adres strony:

http://www.amu.edu.pl/~ptps/

Rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 3 w Poznaniu
SWIFT: WBKPPLPP
Nr r-ku: 56 1090 1359 0000 0000 3501 8591

Regon: 630678332
NIP: 778-13-16-663
Nr KRS: 00000 77452