Czasopisma

Kognitywistyka i media w edukacji


Celem pisma jest przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku nauk kognitywnych. (…)

Pismo ma charakter teoretyczno – badawczy oraz popularno – naukowy. Na jego łamach prezentowane są:

  • Najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej;
  • Artykuły przeglądowe prezentujące wyniki badań w tym zakresie;
  • Informacje dotyczące programów nauczania z zakresu kognitywistyki i edukacji medialnej oraz eksperymentalnych programów edukacyjnych;
  • Recenzje książek i ważniejszych publikacji poświęconych problemom kognitywistyki i edukacji medialnej;
  • Informacje o warsztatach naukowych, szkołach i konferencjach w dyscyplinach nauki związanych z naukami o poznaniu.

Czasopismo Kognitywistyka i media w edukacji ujęte jest w Wykazie Wybranych Czasopism  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WWW: http://www.pedagogika.umk.pl/kognityw/misja.htm

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce.

W czasopiśmie ukazują się nie drukowane wcześniej artykuły o postaci

  • koncepcyjnych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora,
  • sprawozdania z badań empirycznych,
  • przeglądy badań i stanowisk,
  • recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem.

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu ujęte są w Wykazie Wybranych Czasopism  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WWW: http://www.skfu.amu.edu.pl

 

Rocznik Kognitywistyczny

Rocznik-Kognitywistyczny

Tematyką czasopisma jest szeroko rozumiana kognitywistyka. Są w nim publikowane prace między innymi z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia percepcji, neuropsychologia, neuronauka

WWW: http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/