Regulamin

REGULAMIN ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOGNITYWISTYCZNEGO

§ 1.

1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczo – zarządzającym Towarzystwa i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.

2. Siedzibą władz Towarzystwa w tym Zarządu jest miasto Toruń.

3. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w różnych miejscowościach na terenie kraju, i za granicą w zależności od potrzeb. Odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 2.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 3.

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w składzie 6 osób.

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik i pozostali członkowie.

3. Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.

4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprezesa i skarbnika.

5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.

6. Uzupełnienie składu Zarządu możliwe jest jedynie na drodze uchwały Walnego Zebrania. Uzupełnienie Zarządu jest konieczne, jeżeli w jego składzie brakuje więcej niż 3 osób.

7. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej.

§ 4.

Zarząd reprezentować może na zewnątrz towarzystwa, w spawach nie pociągających za sobą skutków finansowych prezes, wiceprezes lub osoba posiadająca upoważnienie podpisane przez prezesa Towarzystwa.

§ 5.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa dla jego ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa, wiceprezesa Zarządu bądź upełnomocnionego do tego pracownika członka zarządu Towarzystwa.

3. W trybie określonym w ust. 1 zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa.

§ 6.

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Towarzystwa, numeru NIP i REGON.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: prezes, wiceprezes, skarbnik, członek Zarządu i inne określone przez Zarząd.

3. Wzory pieczątek używanych przez Zarząd przechowywane są w dokumentach Towarzystwa z listą osób, które mogą się nimi posługiwać oraz wzorami stosowanych podpisów.

§ 7.

1. Do zadań Zarządu należy:

* wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
* występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
* opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
* prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa w zakresie zwykłego zarządu,
* realizacja programu i celów Towarzystwa,
* określanie szczegółowych kierunków działania,
* opracowywanie preliminarza budżetowego do uchwalenia przez Walne Zebranie Członków,
* uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
* podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
* występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
* zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i władzami naczelnymi innych organizacji,
* powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,
* zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminów,
* wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę,
* udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Towarzystwa,
* sporządzanie opracowywanie pisemnych sprawozdań z działalności Towarzystwa za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,
* przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności Towarzystwa zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

§8.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. w sprawach członkowskich:

* a. przyjmowanie członków zwyczajnych Towarzystwa na zasadach określonych w statucie,
* b. przyjmowanie członków wspierających Towarzystwo na wniosek ubiegającej się o to osoby fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w statucie,
* c. nadawanie zgodności członka honorowego Towarzystwa na zasadach określonych w statucie,
* d. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu z Towarzystwa,
* e. składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu członków z Towarzystwa,
* f. skreślanie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa zalegających ze składkami za sześć pełnych okresów płatności, po uprzednim pisemnym upomnieniu członka,
* g. wykluczane członków z Towarzystwa za m.in. naruszanie statutu i działania na szkodę Towarzystwa, na zasadach określonych w statucie,
* h. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Towarzystwa.

2. w sprawach Walnego Zebrania Członków:

* a. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,
* b. przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,
* c. przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:
o – zmian w statucie Towarzystwa,
o – postawienia Towarzystwa w stan likwidacji i jego rozwiązania, przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa,
o – wyznaczenia likwidatora Towarzystwa i określenia jego zadań i kompetencji,
o – opracowania regulaminu pracy Zarządu, który dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej,
o – proponowania kandydatów do władz Towarzystwa w wyborach uzupełniających,
o – udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

3. w sprawach majątkowych:

* a. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Towarzystwa,
* b. inicjowanie i, w miarę możliwości, prowadzenie dopuszczalnej statutem działalności w celu pozyskania środków na działalność statutową.

§9.

1. Zebrania Zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym.

§ 10.

Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań. Koszty te winny być rozliczone według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 11.

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół w księdze protokołów. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej, kwestii. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant.

2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§12.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 3 jego członków.

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa Towarzystwa.

3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą telefaksu, e-meila, bądź ustalenia korespondencyjnego.

§ 13.

1. Prezes Towarzystwa kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

2. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Towarzystwa oraz zbieranie składek członkowskich.

3. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.

§ 14.

1. W razie sprzeczności interesów Towarzystwa z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Towarzystwa wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

3. Sprawy konfliktowe winno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków.

§15.

Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.

§ 16.

Zarząd może otworzyć konto bankowe w miejscowym Banku i przechowywać w nim swoje pieniądze i za pośrednictwem tego Banku przeprowadzać różne prawem przypisane – operacje finansowe.

§ 17.

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

2. Regulamin jest w korelacji z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi aktualnych potrzeb Towarzystwa.

§ 18.

1. Regulamin został przez Zarząd uchwalony w dniu 16 września 2002 r i wchodzi w życie z chwilą uzyskania kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków w formie uchwały, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2002 r.