Ze Statutu PTH:

Celem PTH jest popieranie rozwoju hydrobiologii i nauk pokrewnych, upowszechnianie dorobku tych nauk, a także dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności naukowo-zawodowej.

 PTH realizuje swoje cele przez:

1. Inicjowanie i udział w organizacji Zjazdów Hydrobiologów Polskich;

2. organizowanie zebrań i zjazdów naukowych;

3. wydawania czasopism oraz publikacji nieperiodycznych z dziedziny hydrobiologii i nauk pokrewnych;                        

4. współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi oraz z pokrewnymi organizacjami za  granicą;

5. przyznawanie nagród za prace naukowe i funduszy na badania naukowe szczególnie popierane przez Towarzystwo;

6. czynny udział w ochronie środowisk wodnych i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy   o potrzebie ochrony tych środowisk;

7. inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie hydrobiologii i nauk pokrewnych,   organizowanie współdziałania placówek naukowych, inicjowanie tworzenia stacji i  pracowni badawczych, gromadzenie zbiorów, zakładanie bibliotek, organizowanie wycieczek naukowych oraz wypraw badawczych w kraju i za granicę, uczestnictwo w międzynarodowych zjazdach hydrobiologicznych;

 

więcej na www.pth.home.pl