Dzisiejsza rocznica

czwartek, 18 lutego 1745

Urodził się Alessandro Volta - włoski fizyk i wynalazca, który budował ogniwo galwaniczne.
View all events.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Yesterday207
Week1426
Miesiąc3324
Wszystkie804398

Powered by Kubik-Rubik.de

Blog studenta

 
Regulamin PFiEC PDF Drukuj Email
Wpisany przez dr Mikołaj Baranowski   
sobota, 17 września 2011 12:46

 

Regulamin Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej

 


I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej jest opanowanie techniki wykonywania złożonych pomiarów fizycznych, visit naukowego opracowania wyników doświadczalnych oraz wypracowanie umiejętności samodzielnego opracowania teorii zjawiska.
 2. Pracownia Fizyczna i Elektroniki Cyfrowej składa się z ćwiczeń, którym patronują różne zakłady Wydziału Fizyki UAM.
 3. Kolejne doświadczenia wyznacza kierownik Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej.
 4. Wyznaczony planem zajęć czas przeznaczony jest przede wszystkim na pracę doświadczalną. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia oraz opracowanie końcowe wyników należy wykonać poza czasem zajęć.
 5. Pojedynczą nieobecność spowodowaną chorobą należy usprawiedliwić u prowadzącego ćwiczenia w czasie pierwszych zajęć po nieobecności. Dłuższa nieobecność winna być usprawiedliwiona u kierownika Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej. Zaległe doświadczenia muszą być wykonane i zaliczone w godzinach przewidzianych w planie zajęć w Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej - po uzgodnieniu z kierownikiem Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej.
 6. W ramach Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej istnieje możliwość realizacji indywidualnych projektów elektroniczno-informatyczno-fizycznych przeznaczonych dla wyróżniających się studentów. Studenci realizujący projekty podlegają indywidualnemu programowi Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej. Opiekunem projektów jest kierownik Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej lub osoba przez niego wyznaczona.

 

II. Wykonywanie i zaliczanie doświadczeń

 1. Do każdego doświadczenia należy przygotować się teoretycznie opracowując niezbędne wiadomości w oparciu o literaturę wskazaną przez pracownika naukowo-dydaktycznego prowadzącego zajęcia.
 2. Warunkiem dopuszczenia do pracy doświadczalnej jest zaliczenie kolokwium wejściowego u pracownika prowadzącego zajęcia w dziale. Student ma prawo do jednego kolokwium poprawkowego. Ćwiczenia, do których student nie przystąpił z własnej winy oraz te, na których nie zdał kolokwium wejściowego, traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną. Dwie takie nieobecności wykluczają zaliczenie tego ćwiczenia.
 3. W pracowni obowiązuje prowadzenie dziennika pomiarów, w którym notuje się przebieg pracy doświadczalnej, wszystkie wyniki pomiarów oraz obliczenia.
 4. Pisemne opracowanie musi zawierać opis wykonanego ćwiczenia i opracowanie wyników pomiarów. Formę i sposób przygotowania opracowania ustala prowadzący zajęcia na ich początku. Opracowanie musi być samodzielne i indywidualne, a jego forma ma być wzorowana na publikacjach naukowych.
 5. Opracowanie należy oddać prowadzącemu zajęcia przed przystąpieniem do następnego ćwiczenia. Potwierdzenie oddania opracowania jest warunkiem dopuszczenia do kolejnego ćwiczenia. Opracowanie wykonane niepoprawnie zostaje studentowi zwrócone. Należy je poprawić wg wskazówek prowadzącego i oddać ponownie. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z całości ćwiczenia (kolokwium, wykonanie oraz opracowanie) nie później niż trzy tygodnie po zakończeniu pracy doświadczalnej.
 6. Poszczególne doświadczenia ocenia i zalicza prowadzący zajęcia. Przy ocenie bierze się pod uwagę przygotowanie teoretyczne, wykonanie doświadczenia oraz opracowanie otrzymanych wyników.

 

III. Zaliczenie Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej

 1. Ilość ćwiczeń wykonanych i zaliczonych, koniecznych do zaliczenia Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej dla poszczególnych kierunków i specjalności, zostanie ustalona oddzielnie przez kierownika Pracowni Fizycznej i Elektroniki Cyfrowej .
 2. W przypadku powtarzania roku mogą zostać zaliczone tylko te ćwiczenia, wykonane w roku poprzednim, z których student otrzymał ocenę powyżej dostatecznej.

 

IV. Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Matematyki i Informatyki

    Przedmiot Podstawy Elektroniki i Elektrotechniki składa się z trzech części: wykładu, pracowni elektroniki analogowej oraz pracowni elektroniki cyfrowej. Wykład kończy się egzaminem z materiału opisanego w "Zagadnieniach na egzamin" (dostępne na stronie: http://main5.amu.edu.pl/~zfp/SM/home.html). Do zaliczenia pracowni elektroniki analogowej wymagane jest wykonanie zaplanowanych ćwiczeń i przedstawienie wypełnionych protokołów. Ze względu na charakter tej pracowni nie ma możliwości zaliczenia eksternistycznego. Ponadto, ze względu na liczebność grup laboratoryjnych, nie ma możliwości odrabiania zajęć w innym terminie (np. z inną grupą). zaliczenie pracowni elektroniki cyfrowej odbywa się na podstawie kolokwium końcowego oraz obecności na zajęciach. Ocenę końcową z pracowni (jako całości) stanowi średnia ocena z obu jej części (analogowej i cyfrowej), przy czym wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej z nich.

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2017 16:40