PUBLIKACJE

PAWUŁA Andrzej, 2004: Projekt hydrogeologiczny na Saharze Mauretańskiej. Polskie Towarzystwo Geologiczne - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Geologii, Referaty, T.XIII

PAWUŁA Andrzej, CHUDY Rafał, 2001: Radionuklidy pochodzenia geologicznego, na ujęciu infiltracyjnym w Poznaniu. Polskie Towarzystwo Geologiczne - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Geologii, Referaty, T.X, 10 - 22..../ptg.doc

PAWUŁA Andrzej, 2000: Koncentracja radonu w budynkach a graniczna dawka promieniowania jonizującego.  Sesja Naukowa "Radon w środowisku", Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków. ../ifj2.doc

PAWUŁA Andrzej, 2000: Geotektoniczne uwarunkowania anomalii radonu   Sesja Naukowa "Radon w środowisku", Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków. ../ifj1.doc

PAWUŁA Andrzej, 2000: Ewolucja Ziemi w świetle pomiarów  GPS, Polskie Towarzystwo Geologiczne - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Geologii, T.IX, 25-38, Poznań.../ziemia.doc

KAPUŚCIŃSKI Janusz, PAWUŁA Andrzej, 1999: Modele deterministyczne zlewni hydrologicznej jako element monitoringu hydro-meteorologicznego (Deterministic Models of A Hydrologic Drainage Basin as An Element of Hydro-Meteorological Monitoring). Fol. Univ. Agric. Stetin., 202 Agricultura (79): 99 - 108, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin.../meteo.doc        

PAWUŁA Andrzej, 1998:  Kryteria radiologiczne w ocenie przydatności terenu pod budownictwo, Materiały Konferencji: Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, Instytut Geologii UAM Poznań, 83 - 88, WIND, Wrocław. ../teren.doc

PAWUŁA - ŻABIŃSKA Bogumiła Zofia, 1998: Harcerstwo na Podolanach. Wspomnienia i wiersze czasu okupacji 1939 - 1945. Na Skraju - Gazeta mieszkańców Podolan i Strzeszyna  (ISSN 1427 - 6879), Nr 3 (20), Poznań.../wilga.doc

KUDLIŃSKI  Stanisław, PAWUŁA Andrzej, 1998: Harcerstwo na Podolanach. Od założenia drużyny do utworzenia Szarych Szeregów. Na Skraju - Gazeta mieszkańców Podolan i Strzeszyna  (ISSN 1427 - 6879), Nr 2 (19), Poznań. ../harcerz.doc

PAWUŁA Andrzej, 1998: Wedrówki po Saharze. Kościół na pustyni,  Na Skraju - Gazeta mieszkanców Podolan i Strzeszyna (ISSN 1427 - 6879), Nr 1 (18), Poznań.../sahara.doc

MICKIEWICZ-WICHŁACZ Danuta, PAWUŁA Andrzej, 1997:  Wpływ jakości gazu ziemnego na stężenie radonu w mieszkaniach., Materiały konferencji  Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej - Curie "Radon - występowanie i konsekwencje", Zakopane. ../radon2.doc

PAWUŁA Andrzej, 1997:  Przyczynek do geologii radonu. Materiały konferencji  Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej - Curie "Radon - występowanie i konsekwencje", Zakopane. ../radon1.doc

PAWUŁA Andrzej, 1996: Czyste powietrze na Podolanach? Na Skraju - Gazeta mieszkanców Podolan i Strzeszyna (ISSN 1427 - 6879), Nr 5, Poznań.../smog.doc

PAWUŁA Andrzej, 1996: Wstępne badania radioaktywności gazu ziemnego ze złóż zachodniej Wielkopolski. Przegląd Komunalny, Nr 2 (53), 9 -10, Poznań.

PAWUŁA Andrzej, LEKI  Mirosława, 1995:  Aspekt radiologiczny w ocenie jakości wody Warty, jako źródła zasilania ujęć komunalnych Poznania. Materiały Konferencji: Wody powierzchniowe Poznania, Tom II, 314 - 324, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM, Poznań.../WARTA.html

PAWUŁA Andrzej, 1995:  Zagrożenia i skutki promieniotwórczego skażenia wody, Ochrona Środowiska, 3 (58), 23 - 28, Wrocław ../pzits2.doc

PAWUŁA Andrzej, 1995: Zagrożenie radiologiczne wód infiltracyjnych, Współczesne Problemy Hydrogeologii, Tom VII, 384 - 387, Kraków - Krynica. ../agh.doc

PAWUŁA Andrzej, 1995: Parametry oceny jakości wody do picia. Uwagi o projekcie nowelizacji norm sanitarnych. Przegląd Komunalny nr 1 (40), (s.4-6), Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1994:  Uwagi do projektu norm jakości wody do picia. Ochrona Środowiska, nr 3-4 (s.54-55), Wroclaw.

PAWUŁA Andrzej, 1994: Problemy eksploatacyjne ujęć wodociągowych. Zagrożenie radiologiczne wody na ujęciach infiltracyjnych. Przegląd Komunalny nr 11/12 (s.6-7), Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1994: Problemy eksploatacyjne ujęć wodociągowych. Materiały konferencji: "Gospodarka wodna w gminie". Fundacja PUK - Abrys, Wisła - Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1994:  Monitoring wód podziemnych. Materiały Konferencji: "Budowa bezpiecznych składowisk odpadów". Fundacja PUK - Abrys, Wisła - Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1993: O dobrą wodę dla miasta Poznania. Materiały Sekcji Ochrony Środowiska PZITS, Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1993: Historyczne i sozologiczne aspekty eksploatacji komunalnych ujęć wody miasta Poznania. IV Konferencja Sozologiczna:   "Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych", Polskie Towarzystwo Geologiczne  - Instytut Geologii UAM, 55 -61, Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1993:  Modelowanie procesu propagacji ciepła w ośrodku gruntowym. Polskie Towarzystwo Geologiczne - Instytut Geologii UAM, Referaty, T.3, 48 - 53, Poznań. ../PTG93.doc

PAWUŁA Andrzej, 1992: Wody podziemne Sahary. Polskie Towarzystwo Geologiczne - Instytut Geologii UAM,Referaty, T.2, 7-12, Poznań. ../sahara-woda.doc

PAWUŁA Andrzej, 1988: Warunki hydrologiczne i ochrona wód podziemnych.  Wielkopolski Park Narodowy. Problemy Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. PTPN Wydz. Mat.-Przyrod., Tom VI, 61 - 67. PWN,  Warszawa - Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1987: Modele vertical de l' écoulement souterraine sous le barrage. Colloque: Méthodes quantitatives et informatiques appliquées aux sciences de la Térre. Université  de Constantine.

PAWUŁA  Andrzej, 1983: Méthode comparative de détermination des parametres de dispersion dans une nappe aquifere. Colloque: Ressources en eau et utilisation. Université  de Constantine. ../colloque.doc

PAWUŁA Andrzej, DEROUICHE Ali, 1982: Systeme d'informatique sur l'éxploatation des eaux souterraines dans l'échelle regionale. Conferénce de la Commission Européene Mediterranéenne de Planification des Eaux (CEMPE), Marseille.

MARCINIAK Marek, PAWUŁA Andrzej, 1980: Stanowisko do pomiarów pola temperatur w ośrodku gruntowym. Biul. Instytutu Kształtowania Środowiska, Nr 12,  Warszawa.

PAWUŁA Andrzej, BŁASZYK Tadeusz, 1980:  Kryteria wyboru źródeł zasilania systemów wodociągowych. Biul. Techn. Centrum Techniki Komunalnej, Nr 1, 19 -22, Warszawa oraz  Branż. Biul. Infor. CZBWiM, Nr 2/90/80, 33 - 37, Warszawa.

MAZUREK Krzysztof, PAWUŁA Andrzej, 1980: Dyspersja zanieczyszczeń chemicznych w ośrodku porowatym i jej symulacja na modelach cyfrowych. Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska, Nr 12, 19 - 25, Warszawa. ../Biuletyn.doc

KAŹMIERCZAK-WIJURA Zofia, PAWUŁA Andrzej, 1980:  Zasady optymalnego zagospodarowania zasobów wód podziemnych dla potrzeb planowania przestrzennego. Biul. Instytutu Kształtowania Środowiska, Nr 2, 3 - 7, Warszawa.

PAWUŁA Andrzej, 1979: The Study on Migration of Chemical Pollutions in Compounds Hydrogeological Structures. Polish - Austrian Seminar - Environment Protection, Raporty, Politechnika Wrocławska.

MAZUREK Krzysztof, PAWUŁA Andrzej, 1979: Modelnyje ispytania dispersji pokazatela zagriaznienia v vodonosnom sloje. Wissenschaftlichen Konferenz: Simulation der Migrationprozesse im Boden und Grundwasser, Technische Universität Dresden.

KAŹMIERCZAK-WIJURA Zofia, PAWUŁA Andrzej, 1978: Racjonalne wykorzystanie zasobów wód podziemnych regionu. Materiały Sympozjum: Centrum Techniki Komunalnej - PZITS - BPBK, Częstochowa.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1975: Principes de protection des captages d'eaux souterraines. Note technique aux géologues agrées en matiere d'eau et d'hygiene publique, BRGM Sérvice Géologique National, Orléans. ../BRGM.doc

PAWUŁA Andrzej, 1975: Zasolenie wód a problem zaopatrzenia w wodę wczasowych miejscowości nadmorskich. Materiały Konferencji  PZITS - Politechnika Szczecińska, Szczecin.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1974: Prognozowanie jakości wód podziemnych ujmowanych w dolinach rzecznych. Materiały Seminarium Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), Konin.

PAWUŁA Andrzej, 1973:  Zastosowanie metod modelowania analogowego przy określaniu warunków ochrony ujęć wód podziemnch. Biuletyn Techniczny Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, Warszawa.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1973:  Zasady ochrony ujęć wód podziemnych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Komunalnej, Nr 38, Warszawa.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1973: Ochrona komunalnych ujęć wód podziemnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 1: Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna, Z. 20, cz. III, Kraków.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1973:  Problematyka zmian jakości wody ujęć infiltracyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 1: Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna, Z. 20, cz. III, Kraków.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1973:  Problem ochrony jakości wód podziemnych na przykładzie ujęcia komunalnego usytuowanego w pradolinie. Studia i Materiały IGK, Z. 51, Warszawa.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1973:  Problem zaopatrzenia w wodę podziemną miast na obszarze zlewni Wisły. Studia i Materiały IGK, Z. 51, Warszawa.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1972:  Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na wody podziemne w sąsiedztwie komunalnego ujęcia wody w dolinie rzeki Warty. Przegląd Informacyjny -Wodociągi i Kanalizacja, Z.1, IGK, Warszawa.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1972:  Investigations into Artificial Augmentation of Underground Water Supplies in Poland. IX Congress IWSA, New York

BŁASZYK Tadeusz, JANKOWSKI Alojzy, PAWUŁA Andrzej, 1971:   Ocena stanu zaopatrzenia w wodę pitną i na potrzeby gospodarcze, na tle zasobów wodnych dorzecza Wisly oraz prognoza na najbliższy okres. Materiały Komitetu P.A.N. - Człowiek i Środowisko, Warszawa.

BŁASZYK Tadeusz, PAWUŁA Andrzej, 1971: Zanieczyszczenie wód podziemnych a eksploatacja i ochrona ujęć komunalnych. Materiały Konferencji PZITS, Poznań.

PAWUŁA Andrzej, 1971: Badania przyczynkowe nad występowaniem żelaza w wodzie podziemnej doliny Warty k/Poznania. Przegląd Informacyjny - Wodociągi i Kanalizacja, Zeszyt 2, Instytut Gospodarki Komunalnej, Warszawa.


Adres: Instytut Geologii UAM - Poznań

E-mail: pawula@main.amu.edu.pl


c.d.     Powrót        Prace badawcze - Raporty                  Studia i materiały


Data aktualizacji: 13/02/05.