Bibliografia : Publikacje - Raporty - Studia 

Andrzej PAWUŁA   


 

PRACE BADAWCZE -RAPORTY - PROJEKTY - REFERATY  

PAWUŁA A.: Radionuklidy w środowisku przyrodniczym. Referat wygłoszony w dniu 28 listopada 2003 r. na seminarium Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Poznaniu - Przewodniczący zebrania prof. dr hab. Andrzej Mocek

OLEJNICZAK M. (Promotor: PAWUŁA. A.): Warunki hydrogeologiczne Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka". Praca magisterska wykonana na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 2003.

PAWUŁA A., CHUDY R.: Radionuklidy pochodzenia geologicznego na ujęciu infiltracyjnym w Poznaniu. Referat wygłoszony na zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Oddział w Poznaniu, w dniu 30 marca 2000 r., Poznań, 2000.

PAWUŁA A. : Opinia w sprawie jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej i źródeł zaopatrzenia Poznania w wodę do picia. Ekspertyza wykonana na życzenie Rady Osiedla Podolany w Poznaniu, Poznań, 1999.

PAWUŁA A. : Rola procesów jądrowych w kształtowaniu środowiska naturalnego. Referat na seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej - prowadzący: prof. dr hab. W. Zych. Kontynuacja tematu w ramach wykładu FTiMS "Metody i techniki jądrowe w środowisku, przemysle i medycynie" - prowadzący: doc. dr hab. Jan Pluta (14.01.1999), Warszawa, 1999.  

CHUDY R. (Promotor: PAWUŁA A.): Zagrożenie radiologiczne infiltracyjnych ujęć wody na przykładzie ujęcia "Dębina". Praca magisterska wykonana na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 1999..

JANISZEWSKA B. (Promotor: PAWUŁA A.): Ogniska zanieczyszczeń a ochrona zasobów wód podziemnych piętra czwartorzędowego w rejonie Podolan. Praca magisterska wykonana na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 1998.

PAWUŁA  A.: Czy przejawy aktywności geologicznej są konsekwencją promieniowania kosmicznego ?   Referat na seminarium Zakładów i Pracowni Fizyki Wysokich Energii, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego - prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Bartke (8.10.1997), Kraków, 1997.

PAWUŁA  A.: Geologia radonu - relacja z seminarium w École des Mines w Nantes, Francja. Referat na zebraniu naukowym Instytutu Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (27.05.1997), Poznań, 1997.

PAWUŁA A. :Contribution á l'explication des anomalies du radon Rn-222 dans le milieu naturel; point de vue d'un géologue. Seminaire SUBATECH, Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées, École des Mines de Nantes, Nantes, 1997.

PAWUŁA A. :Zagrożenia i skutki promieniotwórczego skażenia wody. Referat wygłoszony w Katedrze Analizy Instrumentalnej na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (4.04.1996), Poznań, 1996.

PAWUŁA A. :Wstępne badania radioaktywności gazu ziemnego ze złóż zachodniej Wielkopolski. III Konferencja Naukowa "Biochemia - Geochemia - Hydrochemia, AGH Kraków, 1995.

PAWUŁA A. :Ocena ekologiczna własności gazu ziemnego KGZ "Szewce". Ekspertyza, Instytut Geologii UAM, Poznań, 1995.

PAWUŁA A. :Ocena jakości gazu ziemnego ze złoża "Buk SE" i jego wpływu na otoczenie i środowisko człowieka. Ekspertyza, Instytut Geologii UAM, Poznań, 1995.

PAWUŁA A. :Ocena ekologiczna własności gazu ziemnego KGZ "Stęszew". Ekspertyza, Instytut Geologii UAM, Poznań, 1995.

PAWUŁA A. :Ocena ekologiczna własności gazu ziemnego ze złoża "Niemierzyce - Strzepin". Ekspertyza, Instytut Geologii UAM, Poznań, 1995.

PAWUŁA A., GRZESZCZAK A., KIJOWSKI A. :Sprawozdanie z badań geologicznych w rejonie projektowanego składowiska odpadów Kamionka II, gmina Chodziez.  Raport z badań, Dedal s.c. Teledetekcja i Monitoring Ekologiczny, Kiekrz, 1995.

Ocena wplywu projektowanej stacji benzynowej w Ostrowie Wlkp., przy ul. Limanowskiego, na komunalne ujecie wody. Ekspertyza, Dedal s.c. Teledetekcja i Monitoring Srodowiska, Poznań - Kiekrz, 1995.

KIJOWSKI A., PAWUŁA A., ORCZEWSKI W.: Ekspertyza -Dokumentacja hydrogeologiczna badań nad rozpoznaniem zanieczyszczenia środowiska gruntowo -wodnego na terenie b. zakładu "UNICOM" w Skokach , Dedal s.c. Teledetekcja i Monitoring Środowiska, Poznań - Kiekrz, 1995.

PAWUŁA A. :Zagrożenie radiologiczne wód ujęć infiltracyjnych. Referat wygłoszony na zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (ł0.06.1994), Poznań, 1994.

PAWUŁA A. :Monitoring a strefy ochronne ujęć wód podziemnych. Referat wygłoszony na zebraniu naukowym Instytutu Geologii UAM, (23.02.1994), Poznań, 1994.

KIJOWSKI A., PAWUŁA A., BEDNAREK R., ORCZEWSKI W.: Sprawozdanie z przeprowadzonych prac geologicznych związanych z zainstalowaniem sond wodno-gazowych, na terenie stacji paliw i zbiorników resztkowych JW 2915 Dolaszewo, Dedal s.c. - Teledetekcja i Monitoring Ekologiczny, Poznań - Kiekrz, 1994.

KIJOWSKI A., PAWUŁA  A.: Projekt prac geologicznych w rejonie projektowanej inwestycji "Kamionka II", Kamionka, gmina Chodzież. Dedal s.c. - Teledetekcja i Monitoring Ekologiczny, Poznań - Kiekrz, 1994.

KIJOWSKI A., PAWUŁA A., BEDNAREK R., ORCZEWSKI W.: Wyniki rozpoznania termowizyjnego bazy paliw ciekłych ZGPN "CPN" nr 16 w Grabownie Wielkim.  Dedal s.c. - Teledetekcja i Monitoring Ekologiczny, Kiekrz, 1994.

KIJOWSKI A., PAWUŁA A. :Ekspertyza w sprawie zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego i rekultywacji pogorzeliska odpadów gumowych w Kiekrzu k/ Poznania. Dedal s.c. - Teledetekcja i Monitoring Ekologiczny, Poznań - Kiekrz, 1994.

PAWUŁA A., KIJOWSKI A. :Koreferat do dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne bazy paliw płynnych PP-H Synchron w Śremie. Instytut Geologii UAM - Dedal s.c., Poznań - Kiekrz, 1994.

PAWUŁA A. :O dobrą wodę dla miasta Poznania. Referat wygłoszony na otwartym zebraniu Sekcji Ochrony Środowiska PZITS (9.12.1993), Poznań, 1993.

PAWUŁA A. :Modelowanie procesu propagacji ciepła w ośrodku gruntowym. Referat wygłoszony na zebraniu naukowym  Instytutu Geologii (27.05.1993), Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu, Poznań, 1993.

PAWUŁA A. :Program symulacyjny typu deterministycznego <VERTICAL> pola filtracji w płaszczyźnie pionowej (przepływ pod zaporami ciężkimi). Archiwum autora, Poznań, 1992.

PAWUŁA A. :Program symulacyjny przepływu w systemie dwuwarstwowym, w reżimie ustalonym <WARSTWA> ( program w języku Qbasic). Archiwum autora, Poznań, 1991.

PAWUŁA A. :Programme de simulation de l'ecoulement en systeme multicouche et en regime permanent et transitoire <TRAPER-90>.  Archiwum autora, Constantine, 1990.

PAWUŁA A. :Programme de simulation d'un systeme karstique <SIMKAR>. Construction de l'hydrogramme. Archiwum autora, Constantine, 1987.

PAWUŁA A. :Programme de simulation de l'ecoulement en regime permanent <HYDRO-85>, language Basic. Archiwum autora, Constantine, 1985.

PAWUŁA A.: Analiza procesów migracji wody i zanieczyszczeń chemicznych w gruncie, z zastosowaniem metody modelowania matematycznego (K. Mazurek - współautor I-szej części). Raport końcowy z badań w programie PR-7, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1980.

BYCZYŃSKI H., PAWUŁA A. :Ocena lokalizacji projektowanego wysypiska komunalnego dla m. Poznania w Jasinie, w aspekcie zanieczyszczenia wód podziemnych . Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1980.

PAWUŁA A. :Wyznaczanie parametrów dyspersji wskaźnika w warstwie wodonośnej. Raport z III etapu badań - PR-7, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1979.

PAWUŁA A., BŁASZYK T.: Wstępna ocena możliwości zasolenia wód z utworów kredowych w Malborku. Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1979.

PAWUŁA A. :Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych i koncepcja ich optymalnego wykorzystania w zaopatrzeniu w wodę województwa poznańskiego. Referat na zebraniu ogólnym Biura Planowania Przestrzennego, Poznań, 1979.

PAWUŁA A., MAZUREK K.: Program symulacyjny <DYSKON>. Model matematyczny dyspersji wskaźnika zanieczyszczenia w warstwie wodonośnej, Raport z II etapu badań - PR-7, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1978.

Skutki społeczno - gospodarcze eksploatacji węgla w rejonie Mosina - Czempiń. Praca zbiorowa złożona z trzech ekspertyz wykonanych na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Poznań, 1978.:

1. Izabela Dąmbska -" Wstępne uwagi dotyczące skutków eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego w rejonie Mosina - Czempin":

2. Andrzej Pawuła - "Wstępna ocena skutków planowanej eksploatacji złóż węgla brunatnego w rejonie Poznania" ../expert.doc

3. Michał  Zurawski - " Zmiany w układzie obiegu wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie realizacji inwestycji eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Poznania"

PAWUŁA A., MAZUREK K.:  Model matematyczny dyspersji zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej. Algorytm programu symulacyjnego <DYSKON>, Raport z I etapu badań - PR-7, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1977.

KAŹMIERCZAK-WIJURA Z., PAWUŁA A.: Zasady metodyczne optymalnego zagospodarowania zasobów wód podziemnych dla potrzeb planowania przestrzennego aglomeracji poznańskiej (synteza tematu  R-15/2/15/14/25/11, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1977.

KAŹMIERCZAK-WIJURA Z., PAWUŁA A.:  Koncepcja optymalnego zagospodarowania zasobów wód podziemnych województwa poznańskiego z zastosowaniem metody modelowania cyfrowego . Raport z badań (ss. 112, tab. 8, map 5), Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1977.

KAŹMIERCZAK-WIJURA Z., PAWUŁA A.: Warunki występowania wód podziemnych Środkowej Wielkopolski. Raport z badań (ss. 129, tab. 7, zał. 42) , Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1977.

GÓRSKI J., PAWUŁA A.: Opinia dotycząca "Studium ujęcia wody Julianka k/ Częstochowy", w zakresie wyboru optymalnego wariantu ujęcia wody. Ekspertyza, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1977.

PAWUŁA A., CHRUSZCZYŃSKI A., KAŹMIERCZAK-WIJURA Z., MAZUREK K.,MOSSOR A., SCHMIDT E.: Metodyka użytkowania programu <SIMONE> w systemie cyfrowym ODRA 1300. Program w języku FORTRAN i opis jego stosowania. Raport z badań, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1976.

PAWUŁA A.: Sprawozdanie ze stażu naukowego we Francji, w zakresie badań nad migracją zanieczyszczeń chemicznych do wód podziemnych oraz konstrukcji modeli matematycznych w hydrogeologii. Raport, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1976.

LEVASSOR A., PAWUŁA A.: Programme de simulatiom de la dispersion <APAL> . École des Mines de Paris, Centre d'Informatique Géologique, Fontainebleau, 1976.

PAWUŁA A. :Chemizm wód podziemnych kenozoiku Środkowej Wielkopolski. Praca doktorska, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, Kraków, 1976.

PAWUŁA A. :Resultat des recherches hydrogéologique dans la région de Poznań (Pologne). Seminaire D.E.A., Centre d'Hydrogéologie de l'Université de Bordeaux, Talence, 1975.

BŁASZYK T., PAWUŁA A., WIŚNIEWSKI J.: Krajowy system kontroli jakości i prognozowania eksploatacji wód podziemnych dla potrzeb gospodarki terenowej. Raport z badań (koncepcja systemu i programu przetwarzania danych w języku COBOL), Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1975.

LUBNER H., PAWUŁA A., ZERBE J.: Ekspertyza w sprawie zanieczyszczenia wód podziemnych związkami chromu w Świdniku. Raport z badań, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1975.

PAWUŁA A. :Badania analogowe reżimu hydrogeologicznego strefy nadmorskiej w rejonie Mrzeżyna. Raport z badań. Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1974.

BŁASZYK T., BYCZYŃSKI H., PAWUŁA A.: Opinia na temat wpływu na wody podziemne projektowanego wysypiska odpadków miejskich, w rejonie Pilchowa k/ Szczecina. Ekspertyza. Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1974.

PAWUŁA A., STELMACH M.: Prognozy hydrodynamiczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych w wodach piętra górnojurajskiego rejonu Mirów - Srocko, na podstawie badań analogowych.  Raport z badań, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1974.

BŁASZYK T., PAWUŁA A.: Projekt nowelizacji przepisów dotyczących wyznaczania strefy ochronnej ujęć wód podziemnych. Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1974.

BŁASZYK T., PAWUŁA A.:Ocena warunków hydrogeologicznych doliny Prosny w rejonie projektowanego ujęcia wody dla miasta Kalisza . Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1972.

PAWUŁA A., WIJURA A. :Ocena warunków eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Szczecinie (Pilchowo i Zdroje), Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1972.

PAWUŁA A., GÓRSKI J. :Ocena warunków i prognoza eksploatacji ujęć wód podziemnych z utworów dewonu środkowego w Dolinie Białogońskiej, na podstawie badań analogowych. Raport z badań, Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1972.

BYCZYŃSKI H., PAWUŁA A. :Wytypowanie i wstępna ocena przydatności terenów pod miejskie wysypiska odpadków stałych dla m. Poznania. Ekspertyza. Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1972.

BŁASZYK T., PAWUŁA A.: Studium kompleksowego zaopatrzenia w wodę miast i osiedli strefy nadmorskiej wojewodztwa szczecińskiego (program badań). Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1972.

BŁASZYK T., PAWUŁA A. :Studia nad ochroną jakości i zasobów wód podziemnych ujęcia dla m. Poznania w Mosinie . Instytut Kształtowania Środowiska, Poznań, 1971.

PAWUŁA A., SKŁODOWSKI A. :Projekt strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Goździnie, pow. Wolsztyn. Poznań, 1971.

PAWUŁA A., SKŁODOWSKI A. :Projekt strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Jabłonnej, pow. Wolsztyn. Poznań, 1971.

BŁASZYK T., PAWUŁA A. :Badania nad ustaleniem stanu i przyczyn zanieczyszczenia chemicznego wód podziemnych w rejonie Częstochowy . Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1971.

PAWUŁA A.: Tłumaczenie artykułu: WEIL Ludwig, QUENTIN Karl Ernst: Zur Analyse der Pestizide im Wasser. GWF Wasser-Abwasser, 1970, No 1, p.26-28. [Sprawa analizy pestycydów w wodzie. Instytut Gospodarki Komunalnej, Przegląd Informacyjny, Wodociągi i Kanalizacja, 1970, Nr 4, s.57 - 62)

BŁASZYK T., BYCZYŃSKI H., PAWUŁA A., RATAJCZAK W. :Ocena stanu zaopatrzenia ośrodków miejskich w wodę podziemną do picia i potrzeb gospodarczych, w rejonie zlewni Wisły, Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1970.

PAWUŁA A., BŁASZYK T. :Program zabiegów i prac badawczych nad stabilizacją warunków geochemicznych środowiska w rejonie CUW "Zawada" k/ Zielonej Góry, Ekspertyza, Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1970.

PAWUŁA A. :Ekspertyza w sprawie możliwości ujęcia wody podziemnej dla potrzeb Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Łączności w Kiekrzu k/ Poznania, Poznań, 1970.

BŁASZYK T., PAWUŁA A. :Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na terenie komunalnego ujęcia wody w Zawadzie k/ Zielonej Góry . Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1969.

PAWUŁA A., TETZLAW H. :Ekspertyza o ujęciu wody podziemnej w Ośrodku Wypoczynkowym PRK-10 w Niechorzu, woj. szczecińskie, Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1969.

PAWUŁA A. :Występowanie żelaza w wodzie infiltrowanej do utworów czwartorzędowych doliny Warty k/ Poznania. Praca dyplomowa, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, Kraków 1969.

BŁASZYK T., JANKOWSKI A., KOSTRZEWA E., PAWUŁA A.: Studia nad możliwością ujęcia wody dla miasta Koszalina w dolinie Radwi, w rejonie Mostowa. Raport z badań. Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1968.

PAWUŁA A., BŁASZYK T. :Opinia dotycząca wyznaczenia stref ochronnych komunalnego ujęcia wody Poznań - Dębina. Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1968.

BŁASZYK T., PAWUŁA A., RATAJCZAK W. :Sprawozdanie z badań na ujęciu sztucznej wody gruntowej w Dębinie, Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1967.

BŁASZYK T., PAWUŁA A. :Opinia hydrogeologiczna dotycząca koncepcji ujęcia wody dla miasta Torunia w dolinie Drwęcy. Ekspertyza, Instytut Gospodarki Komunalnej, Poznań, 1967.

PAWUŁA A. :Projekt badań hydrogeologicznych i geofizycznych związanych z koncepcją ujęcia wód podziemnych w centralnej części Wyspy Wolin, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1966.

PAWUŁA A. :Dokumentacja hydrogeologiczna i projekt komunalnego ujęcia wody w Szczecinku, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1965, 1966.

PAWUŁA A. :Dokumentacja hydrogeologiczna i projekt komunalnego ujęcia wody Krotoszyn - Zduny, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1965.

PAWUŁA A. :Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich na stacji rurociągu naftowego Góra k/ Tarnowa Podgórnego, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1964.

PAWUŁA A.  :Dokumentacja hydrogeologiczna szybów odwodnieniowych dla projektowanej kopalni węgla brunatnego "Jóźwin" k/ Konina. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1964.

PAWUŁA A. :Dokumentacja hydrogeologiczna i projekt miejskiego ujęcia wody w Czarnkowie, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1962, 1964.

PAWUŁA A.  :Dokumentacja hydrogeologiczna i projekt komunalnego ujęcia wody w Starym Bojanowie, pow. Kościan. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1962, 1963.

PAWUŁA A. :Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów plejstoceńskich w rejonie Międzyzdrojów  (kat. A), Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1962.

PAWUŁA A.  :Dokumentacja hydrogeologiczna i projekt miejskiego ujęcia wody w Borku Wlkp., Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1961.

PAWUŁA A., RATAJCZAK E. :Dokumentacja hydrogeologiczna i projekt miejskiego ujęcia wody z utworów mioceńskich w Międzychodzie. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1961.

PAWUŁA A., RATAJCZAK E. :Projekt rozbudowy ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich na terenie PO-W "Pomona" w Międzychodzie, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Poznań, 1961.

PAWUŁA A. :Morfogeneza pagórków moreny czołowej pod Włościejewicami. Praca magisterska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Poznań, 1961.

GRZYBKOWSKI A., PAWUŁA A., RATAJCZAK E. :Dokumentacja hydrogeologiczna komunalnego ujęcia wód podziemnych w Chojnie, Przedsiębiorstwo Geologiczne Gospodarki Komunalnej "Północ", Gdańsk - Poznań, 1960.


Strona WWW: http://main.amu.edu.pl/~pawula

Adres e-mail: pawula@main.amu.edu.pl


c.d.            Powrót               Publikacje                          Studia i materiały


Data aktualizacji: 03/12/03.