FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS

(antea: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie)

Abbrev.: Fol. Univ. Agric. Stetin. 202 Agricultura (79): 99 - 108, Ann. 1999

_______________________________________________________________________

Modele  deterministyczne  zlewni hydrologicznej jako element monitoringu hydro-meteorologicznego

Deterministic models of a hydrologic drainage basin as an  element of hydro - meteorological monitoring

 

Janusz KAPUŚCIŃSKI 1/,  Andrzej PAWUŁA 2/

1/ Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

2/ Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Słowa kluczowe: monitoring, bilans cieplny, bilans wodny, modelowanie

Key words: monitoring, heat balance, water balance, modelling

 

            Summary: In the paper a concept of hydro - meteorological monitoring based on experiences of the both the Department of Agrometeorology Agricultural University of Poznań and  Institut of Geology the Adam Mickiewicz University of Poznań, has been presented. The concept consists of creating an integrated measuring system, data transmission and processing to be able to warm early about infavourable meteorological phenomena forecasting hydrological conditions and flood hazard as well as conducting efficient water management and preventing disatrous situations. Methodological assumpions of simulation models being the basic research tools have presented: a model of hydrological catchments of the <precipitation  -outflow> type and structural aquifer systems model.

 

              Streszczenie: Prognozowanie ekstemalnych stanów hydrologicznych oraz agrometeorologiczna osłona rolnictwa wymagają zastosowania metod monitoringu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Zagrożenie powodziowe ostatnich lat wskazuje na potrzebę dysponowania informacjami o stanach wód w powiązaniu z bieżącym monitoringiem meteorologicznym. Praca oparta jest na doświadczeniach Katedry Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, która w latach 1991 - 1994 opracowała projekt badawczy "Agrometeorologiczna i teledetekcyjna osłona rolnictwa" i w latach 1992 - 1995 projekt badawczy "Określenie potrzeb wodnych nawadnianych pól uprawnych na bazie automatycznego systemu monitoringu środowiska (Kędziora i in. 1994, 1995). Wykorzystano również prace badawcze prowadzone w Instytucie Kształtowania Środowiska i w Instytucie Geologii UAM w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Constantine (metody modelowania zlewni hydrologicznej i ich zastosowanie do optymalizacji zagospodarowania zasobów wodnych w skali lokalnej i regionalnej).

 

Tekst artykułu w edytorze WORD: meteo.doc

____________________________________________

Adres do korespondencji: pawula@main.amu.edu.pl

Powrót do strony głównej: http://main.amu.edu.pl/~pawula