Elementy statystyki DEST LMO


Podstawowe informacje


Zagadnienia i materiały na ćwiczenia


Ćwiczenia 1 Statystyka opisowa

Ćwiczenia 2 Statystyki dostateczne

Ćwiczenia 3 Estymatory nieobciążone o minimalnej wariancji

Ćwiczenia 4 Estymatory największej wiarogodności

Ćwiczenia 5 Przedziały ufności

Ćwiczenia 6 Testy jednostajnie najmocniejsze

Ćwiczenia 7 Testy ilorazu wiarogodności


Zaliczenie


Termin kolokwium: