Kontakt | 24.03.2018  
logo
Strona Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stronie znajdują się zarówno materiały archiwalne pochodzące z różnych źródeł zebrane przez ostatnie 25 lat jak i tematy bieżące i aktualne.
 Aktualności 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ”
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

Poznań, dnia 6 lutego 2018 roku

P.T. Szanowni Państwo
Członkowie NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Komisja Zakładowa i Zakładowa Komisja Wyborcza

NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

uprzejmie informują, że:

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

odbędzie się:

          22 marca 2018 roku – o godzinie 14.00

w Małej Auli (Sala Lubrańskiego, I piętro)

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1.

 

Zakładowe Zebranie Delegatów UAM na kadencję 2018/2022 wybierze:

 • Przewodniczącą/go Komisji Zakładowej,
 • Komisję Zakładową,
 • Komisję Rewizyjną,
 • Delegatów do Krajowej Sekcji Nauki,
 • Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska.

 

Przewodniczący
Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

/-/ Mgr Rafał Lemański

08.02.2018 

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 25 października 2017 roku
w sprawie zasad przyznawania rocznego wynagrodzenia motywacyjnego w roku 2017

pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
Prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego – Rektora
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Palacz – Kwestora

a
Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowaną przez:
mgr Krystynę Andrzejewską

a
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zakładową Organizacją Związkową w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
dr Wojciecha Kamińskiego

a
Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
Thomasa Anessi, M. Phil.

§ 1

Zgodnie z § 5 Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niniejsze porozumienie określa:

 1. sposób podziału środków przeznaczonych na wypłatę rocznego wynagrodzenia motywacyjnego;
 2. wysokość stawek rocznego wynagrodzenia motywacyjnego;
 3. zasady przyznawania rocznego wynagrodzenia motywacyjnego.

§ 2

 1. Liczba osób uprawnionych do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego stanowi 20% ogólnej liczby zatrudnionych w Uniwersytecie w następujących grupach:
  1. pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi;
  2. pracownicy dydaktyczni, dyplomowani pracownicy biblioteczni oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej;
  3. pracownicy naukowo–techniczni; inżynieryjno–techniczni; pracownicy administracyjni, ekonomiczni, pracownicy biblioteczni, pracownicy dokumentacji i informacji naukowej; pracownicy działalności wydawniczej i poligraficznej;
  4. pracownicy obsługi i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
 2. O liczbie osób uprawnionych do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego z podziałem na grupy, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych jednostkach decyduje Rektor uwzględniając wykonanie planu finansowego jednostki za I półrocze 2017 roku oraz wynik parametryzacji za lata 2012-2016.

§ 3

Wysokość stawek rocznego wynagrodzenia motywacyjnego wynosi:

 1. dla pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych – 6.000 zł;
 2. dla pracowników dydaktycznych, dyplomowanych pracowników bibliotecznych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej – 3.000 zł;
 3. dla pracowników naukowo–technicznych; inżynieryjno–technicznych; pracowników administracyjnych, ekonomicznych, pracowników bibliotecznych, pracowników dokumentacji
  i informacji naukowej oraz pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej - 000 zł;
 4. dla pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 1.500 zł.

§ 4

 1. Roczne wynagrodzenie motywacyjne wypłaca się jednorazowo w grudniu 2017 roku.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia otrzymują w terminie do 27 października 2017 roku informację o liczbie pracowników uprawnionych do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego z podziałem na grupy, o których mowa w § 2.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych niewymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia mogą przedstawić do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego po jednej kandydaturze w poszczególnych grupach.

§ 5

 1. W jednostkach wymienionych w załączniku nr 1, kierownik jednostki powołuje zespół
  rocznego wynagrodzenia motywacyjnego.
 2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, liczy przynajmniej 3 członków. Pracom zespołu przewodniczy kierownik jednostki.
 3. W posiedzeniach poszczególnych zespołów uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni.
 4. Kierownicy jednostek informują zarządy organizacji związkowych o terminach posiedzeń poszczególnych zespołów, wnioskując jednocześnie o wyznaczenie przedstawicieli związkowych mających wziąć udział w posiedzeniu.
 5. Powołane w poszczególnych jednostkach zespoły określają kryteria przyznawania rocznego wynagrodzenia motywacyjnego, uwzględniające specyfikę danej jednostki, w oparciu o wytyczne stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia i nadają im odpowiednie wagi.
 6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, podawane są do wiadomości wszystkich pracowników danej jednostki.
 7. Listę kandydatów do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego, zatwierdzoną przez kierownika jednostki i członków zespołu, przekazuje się do Działu Kadr i Organizacji w terminie do 24 listopada 2017 roku.
 8. Ostateczną decyzję o przyznaniu rocznego wynagrodzenia motywacyjnego podejmuje Rektor.
 9. Rektor z własnej inicjatywy może przyznać roczne wynagrodzenie motywacyjne dziekanom, kanclerzowi i zastępcom kanclerza. Podstawą do jego przyznania będzie stopień realizacji planu finansowego nadzorowanej jednostki za rok kalendarzowy 2017.
 10. Lista osób, którym przyznano roczne wynagrodzenie motywacyjne, podawana jest do wiadomości pracowników danej jednostki.

§ 6

Prawo do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego przysługuje :

 1. nauczycielom akademickim zatrudnionym na dzień 1 stycznia 2017 roku, dla których UAM jest podstawowym miejscem pracy;
 2. pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym na dzień 1 stycznia 2017

§ 7

 1. Prawo do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego nie przysługuje nauczycielom akademickim, którzy w roku 2017:
  1. przebywali na urlopie bezpłatnym w łącznym wymiarze przekraczającym 60 dni;
  2. przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia w łącznym wymiarze przekraczającym 60 dni;
  3. otrzymali negatywną ocenę okresową;
  4. zostali prawomocnie ukarani karą dyscyplinarną.
 2. Prawo do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego nie przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, którzy w roku 2017:
  1. przebywali na urlopie bezpłatnym w łącznym wymiarze przekraczającym 60 dni;
  2. zostali ukarani karą porządkową;
  3. zostali pozbawieni całości lub części premii regulaminowej.

§ 8

Porozumienie podpisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Prezes ZNP w UAM Przewodnicząca Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
UAM
Przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM
dr Wojciech Kamiński mgr Krystyna Andrzejewska Thomas Anessi, M.Phil.

przy kontrasygnacie

Kwestor
mgr Agnieszka Palacz

Załącznik nr 1

 1. Wydział Anglistyki
 2. Wydział Biologii i Collegium Biologicum
 3. Wydział Chemii i Collegium Chemicum Morasko
 4. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej i Collegium Maius
 5. Wydział Fizyki i Collegium Physicum
 6. Wydział Historyczny i Collegium Historicum Morasko
 7. Wydział Matematyki i Informatyki
 8. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Collegium Geographicum i Collegium Geologicum
 9. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 10. Wydział Nauk Społecznych
 11. Wydział Neofilologii i Collegium Novum
 12. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny i Budynek Dydaktyczny WPA
 13. Wydział Prawa i Administracji i Collegium Iuridicum Novum
 14. Wydział Studiów Edukacyjnych
 15. Wydział Teologiczny i Budynek Dydaktyczny WT
 16. Instytut Kultury Europejskiej i CEG
 17. Szkoła Językowa UAM
 18. Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu
 19. Szkoła Tłumaczy UAM
 20. Collegium Polonicum
 21. Polsko - Niemiecki Instytut Badawczy
 22. Centrum NanoBioMedyczne
 23. Centrum Zaawansowanych Technologii
 24. Biblioteka Uniwersytecka
 25. Centrum Informatyczne
 26. Wydawnictwo Naukowe
 27. Ogród Botaniczny
 28. Jednostki Administracji Centralnej, Budynki Dydaktyczne, Obiekty Sportowe, Ośrodki Wypoczynkowe i Domy Pracy Twórczej, Organizacje

Załącznik nr 2

Wytyczne do kryteriów przyznawania rocznego wynagrodzenia motywacyjnego dla nauczycieli akademickich

 1. Osiągnięcia naukowe z roku kalendarzowego 2016
  1. Publikacje w czasopismach naukowych
  2. Monografie oraz rozdziały w monografiach naukowych
  3. Patenty i wdrożenia
  4. Dorobek artystyczny
  5. Projekty badawcze
  6. Udział w konferencjach naukowych
  7. Udział w stażach naukowych
  8. Nagrody i wyróżnienia
  9. Kształcenie kadry – promotorstwo
  10. Kształcenie kadry – recenzje
  11. Inne osiągnięcia naukowe
 2. Osiągnięcia dydaktyczne z roku akademickiego 2016/2017
  1. Liczba wypromowanych studentów
  2. Podnoszenie własnych kwalifikacji
  3. Podręczniki lub skrypty
  4. Nowe metody lub materiały dydaktyczne
  5. Opracowanie programu/syllabusa nowego przedmiotu/ modułu
  6. Opieka nad kołem naukowym
  7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym
  8. Nagrody dydaktyczne
  9. Wyniki ankiet studenckich
  10. Inne osiągnięcia dydaktyczne
 3. Osiągnięcia organizacyjne
  1. Funkcje pełnione w UAM (z wyboru, z powołania, inne powierzone )
  2. Organizacja konkursów i olimpiad
  3. Działania na rzecz promocji UAM
  4. Organizacja nauki
  5. Przynależność z wyboru do akademii i organizacji naukowych
  6. Członkostwo z wyboru w komitetach naukowych PAN
  7. Udział w pracach instytucji centralnych
  8. Organizacja konferencji naukowych
  9. Udział w komitetach redakcyjnych
  10. Działalność w towarzystwach naukowych
  11. Inne osiągnięcia organizacyjne
 4. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  1. Działania na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego
  2. Uzyskane uprawnienia eksperckie, certyfikaty itp.

Załącznik nr 3

Wytyczne do kryteriów przyznawania rocznego wynagrodzenia motywacyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi :
(pracownik wytypowany do rocznego wynagrodzenia motywacyjnego powinien spełniać odpowiednie kryteria w sposób wyróżniający go spośród innych pracowników).

 1. Kryteria dotyczące wszystkich pracowników

Wykonywanie zadań przypisanych do danego stanowiska

 1. Efektywna organizacja i planowanie własnej pracy
 2. Wykonywanie zadań w sposób rzetelny
 3. Umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmian
 4. Samodzielność w realizacji zadań
 5. Znajomość przepisów prawnych dotyczących załatwianych spraw i umiejętność stosowania ich w praktyce
 6. Kompetentne udzielanie informacji
 7. Dostrzeganie problemów i trudności oraz aktywny udział w ich rozwiązywaniu
 8. Umiejętna obsługa wymaganych na danym stanowisku programów komputerowych
 9. Udział w pracach naukowo-badawczych i dydaktycznych, publikacje

Postawy i zachowania

 1. Dbałość o dobre relacje międzyludzkie, uprzejmość i życzliwość
 2. Aktywny udział w realizowaniu celów grupy
 3. Efektywna komunikacja z przełożonymi, współpracownikami i innymi osobami
 4. Harmonijna współpraca z innymi zespołami pracowników
 5. Aktywa pomoc interesariuszom w załatwianiu spraw i rozwiązywaniu problemów
 6. Postępowanie zgodnie z normami i zasadami obowiązującymi w UAM
 7. Dbałość o dobry wizerunek Uczelni

Działalność na rzecz UAM i rozwój zawodowy

 1. Udział w pracach zespołów i komisji, a także zaangażowanie w organizację imprez masowych, festiwali itp.
 2. Udział w kursach, szkoleniach oraz stażach krajowych i zagranicznych
 3. Ukończenie studiów podyplomowych, uzyskanie stopnia naukowego

Dyscyplina pracy

 1. Przestrzeganie procedur, regulaminów i zarządzeń.
 2. Dbałość o powierzone mienie
 1. Dodatkowe kryteria dotyczące pracowników pełniących funkcje kierownicze
 1. Planowanie pracy zespołu
 2. Wyznaczanie zespołowi oraz poszczególnym pracownikom celów i zadań do realizacji
 3. Określanie terminów wykonania zadań i sprawdzanie ich realizacji
 4. Umiejętność sprawowania właściwej kontroli i nadzoru
 5. Delegowanie zadań zgodnie z uprawnieniami pracowników
 6. Wydawanie poleceń w sposób precyzyjny
 7. Umiejętność podejmowania decyzji
 8. Omawianie z pracownikami sposobów rozwiązywania problemów w pracy
 9. Wyciąganie konsekwencji z błędów popełnianych przez pracowników
 10. Skuteczne motywowanie podległych pracowników do efektywnej pracy
 11. Dbałość o dobre relacje w zespole podległych pracowników i umiejętność rozwiązywania konfliktów
 12. Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników i dbałość o ich potrzeby szkoleniowe
 13. Umiejętność gromadzenia i precyzyjnego przekazywania informacji
 14. Informowanie o poszczególnych etapach wprowadzania zmian w pracy
 15. Szukanie sposobów racjonalnego gospodarowania mieniem
 16. Optymalizacja kosztów zatrudnienia
04.11.2017 
Copyright © 2006 KZNSZZS