SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

Wstęp  
WŁASNOŚĆ A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY I POZORNA PRZESZŁOŚĆ  
Socjologia teoretyczna a praktyka

15

Społeczeństwo obywatelskie jako utopia i teoria socjologiczna

16

Państwo a socjologia malkontencka i liryczna

22

Naród a socjologiczne pojmowanie własności

24

Nowa praca i nowa własność intelektualna a neoklasycyzm socjologiczny

27

Metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej

32

Literatura

36

 .  
Rozdział l  
STANY A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PAŃSTWO  
Hegel i neoklasycyzm socjologiczny

39

Urzędnicy nie są sługami ani państwa, ani ludu

48

Społeczeństwo obywatelskie, mieszczańskie i cywilne

50

Urzędnicy a wielkie i małe stany społeczeństwa obywatelskiego i państwa

52

Urzędnicy a stan średni i nowa klasa średnia

57

“Klasa" jako wyraz wolności gospodarczej i obywatelskiej

61

Stany w sensie archaicznym i współczesnym

63

Urzędnicy - stan ludzi wykształconych

65

Prawda jako kwalifikacja profesjonalna

66

Sposoby przekształcania rzeczywistego państwa w państwo o złej egzystencji

69

Urzędnicy a praca najemna

70

Szacunek stanowy urzędników

74

Stan urzędniczy a prywatyzacja urzędów i funkcji publicznych

75

Urzędnicy jako stan państwa nieklasowego

76

Urzędnik - błędny rycerz

81

Służący i lokaj państwa

82

Urzędnicy a lud

85

Urzędnicy a opinia publiczna

86

Czy można oszukać lud?

89

Idea stanu urzędniczego a typ idealny biurokracji

90

Literatura

92

.  
Rozdział 2  
SOCJOLOGIA I PRAWO O PRZEDMIOTACH WŁASNOŚCI  
Własność a społeczeństwo obywatelskie

97

Wywłaszczanie socjologii z teorii własności

98

Majątek, władza i wolność

101

Strukturalno-historyczna wieloznaczność pojęcia własności

104

Stosunki własnościowe uwarunkowane przez własność i doniosłe własnościowe

104

Własność a doktryny praktyczne i nauki empiryczne

105

Kiedy powstaje i istnieje własność?

106

Pozaprawne środki ujmowania i regulacji własności

107

Sofizmaty kauzalne w teorii identyfikacji gospodarki i pozagospodarczych dziedzin życia społecznego

108

Rzeczy zmysłowe i niezmysłowe (res corporales - res incorporales) jako fikcje myślowe

110

Powietrze, światło słoneczne i inne wolne dobra a własność

112

Środki produkcji a pop-socjologia i pop-ekonomika

113

Intelektualne środki produkcji jako obiekty własności

114

Intelektualne środki produkcji a materialne środki produkcji i dystrybucji dóbr duchowych

116

Rzeczywistość wirtualna, intelektualne środki produkcji a klasyczna teoria prawdy

117

Intelektualne środki organizacji pracy, regulacji i ochrony własności

119

Własność a ergodynamis, dynamis osobowości i ciało ludzkie

120

Obiekty własności a czyn

122

Pieniądz jako obiekt własności

123

Obiekty własności w klasycznych i wpływowych koncepcjach socjologicznych i ekonomicznych

125

Zasoby i kapitał ludzki

127

Pienia Bourdieu redukcja zasadniczych obiektów własności do jakiegoś rodzaju kapitału

128

Kapitał kulturowy a ergodynamis, dynamis osobowości i redukcjonizm ekonomiczny

130

Kapitał społeczny a sofizmat Abrahama i Izaaka

134

Kapitał polityczny a obiekty własności państwowej

136

Kapitały Pierrea Bourdieu a przekształcanie pojęć e’a Bourdieu a

139

Nowa ekonomika domu a intelektualny imperializm ekonomiczny

142

Weberowskie obiekty apropriacji i własności

145

Apropriacja stanowisk pracy i urzędów a własność zasadniczych czynników produkcji i pracy

146

Apropriacja rzeczowych środków zaopatrywania i trudnienia a uwłaszczanie pracowników najemnych

148

Sens ekonomiczno-socjologiczny pojęcia apropriacji stanowisk kierowniczych

149

Apropriacja władzy politycznej i administracyjnej a stosunki własnościowe i doniosłe własnościowe

153

Literatura

157

 .  
Rozdział 3  
PRAWNE I SOCJOLOGICZNE PODMIOTY WŁASNOŚCI  
Osoby fizyczne, osoby prawne, bogowie i władcy

162

Własność wspólnot a własność konkretnych jednostek ludzkich

163

Społeczny podział pracy a podmioty własności. Bezpośredni wytwórcy i bezpośredni producenci nowoczesnych społeczeństw

165

Usługi a bezpośrednia produkcja. Co to jest zawód?

168

Ergodynamis a podmioty własności

171

Formalne i realne kwalifikacje, profesjonaliści i banglerzy

174

Podmioty własności w stosunkach wierzycielsko-dłużniczych

175

Podmioty własności w stosunkach dzierżawczych

177

Korporalna i niekorporalna własność państwowa. Socjologiczno-ekonomiczny sens podatków

178

Podatki a częściowe wywłaszczanie posiadaczy rzeczowych środków trudnienia oraz klas i stanów pracy najemnej

181

Udział konkretnych jednostek we własności wspólnot narodowych i lokalnych

183

Własność państwowa a własność rządzących i rządzonych

185

Nieegalitarny współczynnik zjawisk gospodarczo-społecznych. Starzy kontra młodzi czy bogaci kontra biedni?

187

Zawłaszczanie państwa opiekuńczego (welfare state) przez klasy średnie i wyższe

188

Formalnostatystyczne a organiczne pojęcia klasy społecznej

190

Wywłaszczanie dochodowej klasy średniej a wywłaszczanie organicznych klas i stanów z partycypacji we własności państwa opiekuńczego

193

Przedkopernikański styl myślenia o podmiotach własności

195

Subsydia a podmioty własności narodowej

197

Dominacja własności publicznej nad prywatną i osobistą

199

Kapitał akcyjny jako nowoczesna własność rzeczowych środków zaopatrywania. Menedżerowie a właściciele wielkich korporacji

200

Realne uwłaszczanie robotników i pracowników w nowoczesnych korporacjach

204

Wskaźniki pracowniczej współwłasności majątku korporacyjnego

205

Architektura biurowa a współwłasność pracownicza i wywłaszczanie

208

Dożywotnie zatrudnienie, płaca senioralna i stały awans klasowy

210

Uwłaszczanie pracowników w społecznej gospodarce rynkowej

212

Przeciwieństwo interesów między klasami pracowników-współwłaścicieli nowoczesnych środków produkcji a klasami typowej pracy najemnej

213

Formalny socjalizm a dziadowska własność wspólna

216

Literatura

221

 .

225

Rozdział 4  
DONACYJNE POJMOWANIE WŁASNOŚCI  
Osobliwa cecha stosunku własnościowego. Własność a praca

225

Środki produkcji i trudnienia jako dary przyrody pozaludzkiej

226

Powstrzymanie się od produkcji i pracy sposobem tworzenia bogactwa

228

Dary nowoczesnej i postnowoczesnej przyrody ludzkiej

229

Mniej pracy, a więcej bogactwa. Nie spełnione prognozy neomalthuziańskie i Klubu Rzymskiego

231

Dawne pokolenia i nieobecni fizycznie cudzoziemcy jako członkowie każdego narodu i twórcy jego bogactwa

232

Nowi superbogacze Ameryki i dary nauki

233

Praca przekazywana w darze przez zatrudnianych ludzi. Płaca minimalna a własność

235

Nie dzień, lecz doba pracy

237

Formalni i realni płatnicy podatków

239

Korzystne dla robotników i pracowników sposoby przyswajania części ich pracy

239

Nadwyżka konsumenta, pracownika i oszczędzającego, superadditum z bogactwa

241

Ergodynamis a donacyjne pojmowanie własności. Wspólna i prywatna własność siły roboczej

242

Dobra gratisowe a wyzysk. Uwagi krytyczne o obiegowej koncepcji wyzysku

245

Donacyjne pojmowanie własności w naukach społecznych i prawnych

246

Utylitarne i dominacyjne pojęcia własności

247

Chicagowska szkoła praw własności, Fichte, Parsons i Smelser

248

Literatura

251

 .  
Rozdział 5  
MIKROSOCJOLOGIA I MAKROSOCJOLOGIA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO  
Socjalizm realny, formalny czy państwowy?

254

“Klasa" jako kategoria naukowa, element doktryny praktycznej, brzytwa w ręku wariata i narzędzie przymusu

257

Losy pozamarksistowskich teorii klas w formalnym socjalizmie

260

Omnia pro tempore?

263

Zróżnicowanie społeczne a podział pracy. Młodsi wiekiem, lecz starsi myślą od klasyków socjologii

264

Relacyjność kategorii zróżnicowania społecznego

266

Własność siły roboczej (ergodynamis), kapitał ludzki a zróżnicowanie społeczne

268

Łady produkcji a mikroklasy. Organiczne pojęcie klasy

270

Makroklasy a wielkie dychotomie. Kiedy nowa klasa jest nowa?

272

Heurystyczno-monorelacyjne pojęcie klasy

275

Mikrosocjologia i makrosocjologia stanów, quasi-klas, quasi-stanów i podklas

277

Własnościowo-kolektywistyczne, własnościowo-antagonistyczne i ekononomiczno-monadyczne pojęcia klasy

278

Sorokinowskie pojęcie neokolumbizmu socjologicznego

282

Literatura

286

.  
Rozdział 6  
KLASY, STANY I PARTIE W WYBORACH DO PARLAMENTU  
Demos a idee-upiory

291

Archaiczne i nowoczesne pojęcia ludu i elit

293

Lud a stara i nowa Newspeak

296

Klasy, stany i partie a nieobecni przy urnach wyborczych

297

Stare schematy a nowy porządek pracy i własności

303

Rolnicy a niechciana klasowość i stanowość partii

307

Robotnicy i pięć rodzajów partii robotniczych

311

Przedsiębiorcy, pracujący na własny rachunek a właściciele kapitału i klasy demiurgiczne

318

Inteligencja a klasy i stany kierownicze i akademicko wykształcone

320

Pracownicy umysłowi bez wyższego wykształcenia a klasy i stany pozarobotniczej pracy wykonawczej

322

Partie a quasi-klasy i quasi-stany emerytów i rencistów

323

Gospodynie domowe. Praca Jako forma uspołecznienia a treść materialno-zmysłowa pracy

326

Bezrobotni a quasi-klasy, quasi-stany i partie

329

Małe jest ważne

331

Przeciwnicy i zwolennicy "społeczeństwa obywatelskiego"

332

Oligopol i dyskryminacja obywatelska

336

Lud a partie wyznaniowe i narodowe

339

Elity i lud a Polska powojenna

342

Stosunek elektoratu do rządów silnej ręki

350

Uwaga końcowa

352

Literatura

 353

.

Rozdział 7  
ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA
Spór o istnienie świadomości

358

Świadomość społeczna a intelektualne środki prac i działań

359

Świadomość społeczna a ergodynamis i prakseodynamis

361

Profesjonalna i potoczna świadomość społeczna

362

Warunkowanie świadomości przez świat społeczny

366

Wpływ świadomości ludzi na ich świat społeczny

 369

Inne sposoby pojmowania świadomości społecznej

371

Literatura

371

.

Indeks nazwisk

373

Sociology, Civil Society and State (Summary)

381